Anachronism of the obligatory copper ores recoverability criteria in Pre-Sudetian Monoclyne considered in aspect of high metal prices
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):5-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A fact that in spite of more and more often affords aimed to correction of actually obligatory recoverability criteria related with poli-metallic ore deposits do not follow current increase of the deposit value resulting from high copper prices on the World markets was pointed out in the present study. Based on the analysis of two geological bore-holes it was proved in the study that actual value of 1m2 of the deposit occurring around the bore-hole, from which the data are classified according to current and former criteria as non-recoverable (because of small efficiency or too low equivalent percentage content of Cu), is comparable to value of 1m2 of the deposit classified according to criterions from the year 1977 (and actual) as recoverable resources. Some doubts were also pointed out with respect to calculation procedure of equivalent Cu percentage content taking under consideration rigid parity Cu versus Ag, as the value of silver is usually overestimated, and moreover, price fluctuations of these both metals are not mutually correlated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Anachronizm obowiązujących kryteriów bilansowości rud miedzi w monoklinie przedsudeckiej w aspekcie wysokich cen metali
górnictwo, rudy miedzi, kryteria bilansowości, zasoby złoża, gospodarka złożem
Artykuł zwraca uwagę na fakt, że mimo coraz częstszych prób korygowania obowiązujących kryteriów bilansowości złóż rud polimetalicznych, nie nadążają one za wzrostem wartości złóż w wynikającym z wysokich cen metali na rynkach światowych. Analizując dane z dwóch otworów geologicznych dowiedziono w artykule, że aktualna wartość 1m2 złoża w otoczeniu otworu z którego dane uznawane są według obecnych i wcześniejszych kryteriów za pozabilansowe (z powodu za małej zasobności, albo zbyt niskiej ekwiwalentnej zawartości procentowej Cu), jest porównywalna z wartością 1 m2 złoża uznanego według kryteriów z 1977 roku (i obecnych) za złoże bilansowe. Podniesiono również wątpliwości co do zasady przeliczania ekwiwalentnej zawartości procentowej Cu z uwzględnieniem sztywnego parytetu Cu do Ag, jako że wartość srebra w tych przeliczeniach na ogół jest zawyżana, a nadto wahania cen obydwu tych metali nie są ze sobą skorelowane.
 
REFERENCES (18)
1.
Geologiczne kryteria bilansowości dla dokumentowania pokładowych (statoidalnych) złóż miedziowo-srebrowych. Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22.06 1993 roku. Pismo znak: KZK/012/W/6192/93.
 
2.
Jasiewicz J., 1993 - Metoda wyznaczania wysokości furty eksploatacyjnej w oddziałach wydobywczych kopalń rud miedzi LGOM. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej PAN, s. Górnictwo, z. 30, s. 97-106.
 
3.
Jasiewicz J., 1994 - Efektywność wybierania złoża rudy w LGOM. Materiały Konferencji im. prof. S. Takuskiego "Aktualne problemy górnictwa rud". Kraków-Mogilany, październik 1994, Wyd. AGH, Kraków, s. 39-47.
 
4.
Jasiewicz J., 2000 - Modelowanie kosztów eksploatacji oddziałów wydobywczych kopalń rud miedzi na drodze symulacji komputerowej. Materiały konferencji naukowo-technicznej nt. "Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia. AGH, Kraków, s 107-125.
 
5.
Jasiewicz J., Głodzik St., 2003 - Stały poziom zysku Zakładu Górniczego stymulatorem optymalnego wykorzystania złoża rudy. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Nowe technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud". Lubin, 122-130.
 
6.
Jasiewicz J., Głodzik St., 2004 - Sterowanie wybieraniem złoża rudnego z wykorzystaniem komputerowej symulacji prowadzenia eksploatacji w projektowanych polach. Kw. Górnictwo i Geoinżynieria 28, 4/2, 119-126.
 
7.
Jasiewicz J., Głodzik St., Magda R., Woźny T., 2007 a - Optymalne sterowanie produkcją KGHM przy zastosowaniu modelu matematycznego procesu wydobywczo-przetwórczego. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 423, 197-204.
 
8.
Jasiewicz J., Głodzik St., Magda R., Woźny T., 2007 b - Wybrane aspekty racjonalnego wybierania złoża w LGOM. Gospodarka surowcami mineralnymi 23, Zeszyt specjalny 2, 109-120.
 
9.
Jasiewicz J., Magda K., 1998 - Relacja cen srebra i miedzi na rynkach światowych a kryteria bilansowości złóż. Materiały konferencji "Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie". Ustroń 1998, s. 239-246.
 
10.
Jawień M., Jasiewicz J., 1991 - Wpływ przybierki skały płonnej na efektywność robót górniczych w warunkach ZG Sieroszowice. Górnictwo 15, 3, s.191-203.
 
11.
Jawień M., Jasiewicz J., 1992 - Metoda określania optymalnej zawartości miedzi w koncentracie dla poszczególnych ZWR z uwagi na koszty poszczególnych faz produkcyjnych (górniczej, przeróbczej i hutniczej). Praca zrealizowana na zlecenie KGHM "Polska Miedź" S.A. Kraków.
 
12.
Jawień M., Jasiewicz J., 1995 - Maksymalizacja zysku KGHM poprzez sterowanie zawartością miedzi w koncentracie.MateriałyMiędzynarodowego Sympozjum "Application of Mathematical Methods in Science and Technique". Kraków, s. 205-220.
 
13.
Kryteria bilansowości złóż miedzi wydane przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego. Pismo znak: GR-397/211/65/1168 z dnia 26.10.1965 r.
 
14.
Kryteria bilansowości dla złóż rud miedzi. Pismo Ministra Hutnictwa z dnia 17.12.1977 r.
 
15.
Kryteria bilansowości złóż kopalin. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin. Dz.U. nr 153, poz. 1774.
 
16.
Monografia KGHM Polska Miedź S.A. Wyd. I. Lubin 1996.
 
17.
Monografia KGHM Polska Miedź S.A. Wyd. II (w przygotowaniu).
 
18.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin. Dz.U. nr 116, poz. 978.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top