Analysis of results of spatial development plans for management of rock raw material deposits
 
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Technology, Faculty of Mining
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(3):43–53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This publication describes a mechanism for shaping the policy of spatial development, the final outputs of which are local land development plans determining the spatial distribution of objects of different environmental and economic functions. Land development plans guarantee a spatial order, which means not only aesthetic qualities, utility, logic, and clarity of spatial structure, but also high usability and effectiveness harmonized with nature, both nationally and locally. Working out such a plan is determined by drawing up many other planning documents. This results from the fact that spatial development should be integrated and comprehensive not only at the local but also at the regional level. What is more, the article presented the results of spatial policy at every stage of deposit management, from a deposit documentation to a post-mining area reclamation, as well as, it discussed issues connected with inadequate protection of the deposits in the planning documents. Documented rock raw material deposits must be included in a study of conditions and directions of commune spatial development (Polish: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) and in a local land development plan (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), and also in voivodeship area development plans. Admittedly, this mention does not protect the deposit from being used for non-mining purposes; still, lack of it might result in failure to obtain the concession for mining of deposits, which is not possible without exclusion of land from the previous use. As for the last phase of mining activity – that is, area reclamation after mining of mineral deposits – such ans area must undergo reclamation and be prepared for development in a way that enables it to function in accordance with the study of conditions and directions of commune spatial development and in the land development plan of the particular commune. This means the necessity of amendments to these documents unless they have already defined target functions of deposit area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza skutków planów zagospodarowania przestrzennego dla gospodarki złożami surowców skalnych
zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka złożem, działalność górnicza, surowce skalne
W publikacji omówiono mechanizm kształtowania polityki planowania przestrzennego, którego ostatnim elementem są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, rozstrzygające o rozmieszczeniu w przestrzeni obiektów spełniających różne funkcje przyrodnicze i gospodarcze. Plany zagospodarowania przestrzennego są gwarantem ładu przestrzennego, który oznacza zarówno walory estetyczne, funkcjonalność, logikę, czytelność i jasność struktury przestrzennej, jak i zharmonizowane z przyrodą, wysoką użyteczność i efektywność we wszystkich skalach, od lokalnej do krajowej. Przygotowanie takiego planu poprzedzone jest przygotowaniem wielu innych opracowań. Związane jest to z tym, że planowanie przestrzenne powinno odbywać się w sposób zintegrowany, kompleksowy, nie na szczeblu lokalnym, lecz regionalnym. W artykule przedstawiono także skutki, jakie wywołuje polityka przestrzenna na każdym etapie gospodarowania złożem od momentu jego udokumentowania do rekultywacji terenów pogórniczych oraz poruszono problemy związane z niedostateczną ochroną złóż w dokumentach planistycznych. Udokumentowane złoża surowców skalnych muszą być ujawnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także w Planach zagospodarowania przestrzennego województwa. Brak takiego zapisu skutkuje odmową udzielenia koncesji na eksploatację złoża, która nie jest możliwa bez wyłączenia gruntów z dotychczasowej działalności. W przypadku ostatniej fazy działalności górniczej, tj. rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin, obszar ten musi być zrekultywowany i przygotowany do zagospodarowania w taki sposób, aby mógł pełnić funkcje zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Oznacza to konieczność zmian zapisów w tych dokumentach, jeśli wyprzedzająco nie określają docelowych funkcji terenu nad złożem.
 
REFERENCES (22)
1.
Dubel, K. 2000. Natural conditionings in proces of spatial planning. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko, 160 p. (in Polish).
 
2.
Kasztelewicz, Z. Ptak, M. 2011. Protection of non-developed mineral deposits as the most important guarantor of existence and development of the Polish surface mining. Przegląd Górniczy 8, pp. 20–26 (in Polish).
 
3.
Kaźmierczak, U. 2014. Abailability of rock raw materials in the context of legally protected areas of the Voivodeship. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 30(2), pp. 35–50 (in Polish).
 
4.
Kaźmierczak, U. Malewski, J. 2003. The rationalization of the decision-making in planning reclamation direction [W:] Środulska-Wielgus, J. Wielgus, K. Panek, R. red. Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków. 10–12 grudnia 2003. Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, pp. 331–338 (in Polish).
 
5.
Kaźmierczak, U. 2002. Economic, nature and spatial functions of rock mining in the Wroclaw region. Doctor’s thesis. Wrocław, 100 p. (in Polish).
 
6.
Nieć, M., Radwanek-Bąk, B. 2012. Protection of mineral deposits as an element of planning and land development – formal and mental problems. Przegląd Górniczy 8, pp. 3–6 (in Polish).
 
7.
Nieć, M., Radwanek-Bąk, B. 2011. The protection of mineral resources – a way of a difficult compromise. Przegląd Górniczy 10, pp. 7–15 (in Polish).
 
8.
Nieć, M., Radwanek-Bąk, B. 2011a. Proposal of legal protection of unmanaged deposits of minerale. Discussion article. Kraków: Polish Akademy of Sciences – Committee of Mineral Economy Sustainable Development, 75 p. (in Polish).
 
9.
Nieć, M., Radwanek-Bąk, B. 2011b. Proposal of legal protection of unmanaged deposits of minerale (Discussion article). Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 7(203), pp. 12–17 (in Polish).
 
10.
Nieć, M., Radwanek-Bąk, B. 2009. Recent utilization of mineral deposits in Poland and threats to security of supply. Przegląd Geologiczny 7, pp. 5–97–599 (in Polish).
 
11.
Radwanek-Bąk, B. 2009. Mineral deposits accessibility as a basic condition for mineral deposits management. Cz. 2. Mineral Resources and Building Machines 1, pp. 18–20 (in Polish).
 
12.
Radwanek-Bąk, B. 2008. Mineral deposits accessibility as a priority for mineral resources protection. Surface Mining 2–3, pp 19–24 (in Polish).
 
13.
Radwanek-Bąk, B. 2008a. Mineral deposits accesibility as a basic condition for mineral deposits management. Cz. 1. Mineral Resources and Building Machines 6, pp. 20–23 (in Polish).
 
14.
Radwanek-Bąk, B. 2007. Directions and barrier of mineral resources protection. [In:] Current and perspectives of mineral resources management Zakopane, 14–16 listopada 2007. Kraków: Bulletin of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, pp. 213–228 (in Polish).
 
15.
Samimi Namin i in. 2011 – Samimi Namin, F., Shahriar, K. i Bascetin A., 2011, Environmental impact assessment of mining activities. A new approach for mining methods selection. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 27(2), pp. 113–143 (in Polish).
 
16.
Szamałek, K. 2011. Ratonal mineral deposit management in the light of mineral resouces theory. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 27(4), pp. 5–15.
 
17.
Uberman, R. 2010. Problems of management of extraction of rocky raw resulting from regulations of the law on spatial planning, Scientific Papers of the Insitute of Mining of the Wrocław University of Technology 37, pp. 279–293 (in Polish).
 
18.
Wojtacha i in. 2012 – Wojtacha, P. Mgłosiek, J. Janduła, J. 2012Management of mineral seposits from the point of view of spatial planning in relations to geological and mining law. Bulletin of the Mineral and Energy Economy Research Insitute of the Polish Academy of Sciences 83, s. 205–221 (in Polish).
 
19.
SPiLD 2003. Act of 27 March 2003 r. on spatial planning and land development (Dz.U.2003.80.717 z późn. zm.) (in Polish).
 
20.
EPL 2001. Act of 27 April 2001 r. Environmental Protection Law (Dz.U.2001.62.627) (in Polish).
 
21.
GML 2011. Act of 9 June 2011 r. Geological and Mining Law (Dz.U.2011.163.981) (in Polish).
 
22.
PAFL 1995. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. on the protection of agricultural and forest land (Dz.U.1995.16.78) (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953