Climate-change policy - economic implications
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(3):109–129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of research on economic effects of climate warming. It relates to expected costs and benefits from projected greenhouse-gases emissions. It has specified the basic economic categories connected with the global warming effect, the potential of physical and economic consequences of global warming effect. According to described method of valuation the forecasted quantities of emissions reduction costs have been presented. Estimated potential gains which could be acheved taking appropriate measures to reduce the global warming effect have been showed. Presented economic effects are based on the result of integrated assessment models.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka ochrony klimatu - skutki ekonomiczne
polityka klimatyczna, redukcja emisji gazów cieplarnianych, analiza kosztów i korzyści, modele zintegrowane
W artykule przedstawiono wyniki badań nad konsekwencjami ekonomicznymi związanymi z ociepleniem klimatu ziemskiego. Zaprezentowano rachunek spodziewanych kosztów i korzyści z ewentualnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Scharakteryzowano podstawowe kategorie ekonomiczne związane z globalnym ociepleniem, do których zaliczono koszty ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz potencjalne zyski takich działań. Dokonano analizy fizycznych i ekonomicznych skutków zmian klimatycznych oraz sposobów ich ograniczenia. Na podstawie opisanych metod szacowania kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych przedstawiono szacunki tych wielkości dla regionów świata i określonych technologii. Szacunki wielkości szkód gospodarczych oparto na wynikach modeli stosowanych w tego typu badaniach. Na zakończenie, w oparciu o wyniki tzw. zintegrowanych modeli ekonomicznych przedstawiono optymalną strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953