Distribution of the chosen accompanying elements in technological process of Zinc Plant "Miasteczko Śląskie" according to its retrieval and influence on environment
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(3):35–49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Materials of zinc metallurgical process comprise many accompanying elements such as Fe, As, Cu, Cd, Sb, Tl. Content of these elements depends on chemical constitution of raw materials and the course of technological process. During manufacturing process accompanying elements concentrate which gives opportunities of its recovery but also the danger of its increased discharge into the environment appears. Determining of accompanying elements’ concentration and forms of its occurrence in particular materials in all technological knots gives the knowledge of its distribution in metallurgical process, which allows to determine possibilities of its recovery and estimation of its influence upon environment. This paper presents metallurgical balance-sheet which shows dependence between rawmaterials and products, which is basis for assessment of the accompanying elements retrieval and influence on environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzyszących w procesie technologicznym ISP w HC „Miasteczko Śląskie” w aspekcie ich odzysku i wpływu na środowisko
pierwiastki towarzyszące, Huta Cynku Miasteczko Śląskie, model bilansowania
W materiałach hutnictwa cynkowego występuje szereg pierwiastków towarzyszących głównym składnikom, tj. Zn, Pb, takich jak: In, Fe, As, Cu, Cd, Sb, Tl. W pracy przedstawiono model bilansowania składników (tj. pierwiastków towarzyszących), a także ich skład fazowy, co z kolei stanowiło podstawę oceny możliwości ich odzysku, a także wpływu na środowisko.
 
REFERENCES (7)
1.
Kapias P. i in., 1978 - Określenie rozdziału arsenu w ciągu technologicznym spiekalni i pieca szybowego oraz występowanie miejsc, w których występuje on w związkach toksycznych. Sprawozdanie IMN nr 2299 (niepublikowane).
 
2.
Kapias P., Bednarek K., Brzezina E., Wójcik S., Kołodziej T., 2000 - Opracowanie technologii i stosownej instalacji przeznaczonej do rafinacji ołowiu tlenem. Sprawozdanie Politechniki Śląskiej nr PC 4/RM1/2000K.
 
3.
Malinowski C., Małecki S., Orlicz J., Stasik T., Utracki R., 1998 - Odzysk cynku i ołowiu z żużli pod kątem uzyskania odpadów ekologicznie obojętnych. I Międzynarodowa Konferencja pt. "Tendencje rozwojowe przemysłu cynkowo-ołowiowego", Szczyrk, s. 103-113.
 
4.
Malinowski C., Małecki S., Orlicz J., Stasik T., Utracki R., 1998 - Otrzymywanie kadmu przez selektywną redukcję tlenkowych materiałów zawierających kadm i cynk. I Międzynarodowa Konferencja pt. "Tendencje rozwojowe przemysłu cynkowo-ołowiowego", Szczyrk, s. 139-149.
 
5.
Pozzi M., Nowińska K., 2006 - Zawartość pierwiastków towarzyszących w materiałach procesu technologicznego Huty Cynku "Miasteczko Śląskie". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
6.
Prajsnar R., Bednarek P., Bojanowski A., 1998 - Wybrane aspekty modernizacji technologii rafinacji w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie". I Międzynarodowa Konferencja pt. "Tendencje rozwojowe przemysłu cynkowo-ołowiowego", Szczyrk, s. 17-30.
 
7.
Wolak W., Leboda R., Hudlicki Z., 1995 - Metale ciężkie w środowisku i ich analiza. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ Chełm.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953