Hydrogeological parameters of rocks drained by the old mine workings in the area of Miedzianka and Ciechanowice (Western Sudetes)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(2):173-190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the hydrogeological parameter investigations carried out in the areas of abandoned polymetallic mines in Miedzianka and Ciechanowice (Western Sudetes). Their geological profile is a mixture of separated loose Quaternary deposits and wheathering covers lying on the crystalline rocks of the Izera-Karkonosze Massif and Kaczawa greenstone-and-slate-fold belt. It was found that the abandoned mining excavations determine the resources potential. The highest values of this parameter (above 50 thousand m3) were obtained for the areas that had been mostly cut by mining excavations. No impact of the mine excavations on other rock parameters (hydraulic conductivity, storage coefficient, effective porosity, water-storage capacity) was found. The determinations made in the vicinity and at a distance from the excavations depend more on lithology, local tectonics and weathering grade. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Parametry hydrogeologiczne skał drenowanych przez stare wyrobiska górnicze w rejonie Miedzianki i Ciechanowic (Sudety Zachodnie)
parametry hydrogeologiczne, skały krystaliczne, Ciechanowice, Miedzianka
Artykuł prezentuje wyniki badań parametrów hydrogeologicznych, wykonanych na terenach nieczynnych kopalń Cu, Ag i As w Miedziance i Ciechanowicach (Sudety Zachodnie). W profilu geologicznym wydziela się luźne osady czwartorzędowe oraz pokrywy zwietrzelinowe leżące na skałach krystalicznych masywu karkonosko-izerskiego oraz kaczawskiego łupkowo-zieleńcowego pasma fałdowego. Stwierdzono, że nieczynne wyrobiska górnicze decydują o wysokości potencjału zasobności. Najwyższe wartości tego parametru (powyżej 50 tys. m3) uzyskano dla rejonów najbardziej pociętych wyrobiskami górniczymi. Nie zaobserwowano wpływu wyrobisk górniczych na wielkości pozostałych parametrów skał. Oznaczenia wartości współczynników filtracji, porowatości efektywnej, odsączalności grawitacyjnej i wodochłonności wykonane w sąsiedztwie oraz w oddaleniu od wyrobisk bardziej zależą od litologii, lokalnej tektoniki oraz stopnia zwietrzenia. [...]
 
REFERENCES (28)
1.
Aleksandrowski, P. 2003. Śródsudecka strefa uskokowa – przykład przesuwczej granicy teranarów [W:] Ciężkowski, W., Wojewoda, J. i Żelaźniewicz, A., red. Sudety Zachodnie od wendu do czwartorzędu. Wrocław: WIND, s. 105–118.
 
2.
Castany, G. 1972. Poszukiwanie i eksploatacja wód podziemnych. Warszawa: Wyd. Geol., 637 s.
 
3.
Dowgiałło i in., red. 2002 – Dowgiałło, J., Kleczkowski, A.S., Macioszczyk, T., Różkowski, A. red., 2002. Słownik hydrogeologiczny. Wyd. 2. Warszawa: Ministerstawo Środowiska i PIG. 461 s.
 
4.
Dziekoński, T. 1972. Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX wieku. Wrocław, Wyd. PAN, 420 s.
 
5.
Fedak, J. i Lindner, M. 1966. Metalogeneza Sudetów. Warszawa: Biul. Inst. Geol., 315 s.
 
6.
Gorecka, J.M. i Marszałek, H. 2013. Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego (Dolny Śląsk). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29(2), s. 103–118.
 
7.
Jezierski, P. 2002. Chemizm wód podziemnych a ich dynamika w obszarze Rudaw Janowickich. Praca doktorska. Wrocław: Instytut Nauk Geologiczych, Uniwersytet Wrocławski.
 
8.
Kleczkowski, A. i Mularz, S. 1964. Przyczynek do metodyki wyznaczania porowatości skał dla celów hydrogeologicznych. Przegląd Geologiczny 12, 2, s. 103–105.
 
9.
Klementowski, R. 2010. Wcieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo uranu w Polsce w latach 1948–1973.Wrocław: Wyd. IPN, s. 376.
 
10.
Kondracki, J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wyd. 3. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 441 s.
 
11.
Konieczyńska, M. 2007. Ocena genezy składu chemicznego wód wypływających ze starych sztolni kopalnianych w rejonie Czarnów-Miedzianka-Janowice Wielkie [W:] Szczepański, A. i in. red. Współczesne problemy hydrogeologii, tom 13, cz. 2. Kraków:Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, s. 85–93.
 
12.
Konstantynowicz, E. red. 1973. Monografia przemysłu miedziowego w Polsce, tom I. Warszawa: Wyd. Geologiczne, 432 s.
 
13.
Kwiatkowski, J. i Hołdys, T. 1985. Klimat [W:] Janh, A. red. Karkonosze Polskie. Wrocław: Wyd. Ossolineum, s. 87–116.
 
14.
Liszkowski, J. i Stochlak, J. 1976. Szczelinowatość masywów skalnych. Warszawa: Wyd. Geol., 312 s.
 
15.
Madziarz, M. 2010. “Cuprifodina in montibus” o historii i pozostałościach dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki – miasta zrodzonego i unicestwionego przez górnictwo [W:] Zagożdżon, P.P. iMadziarz, M. red. Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, tom 3.Wrocław: Oficyna Wydawnicza Polit. Wrocł., s. 258–287.
 
16.
Marszałek, H. 2007. Kształtowanie zasobów wód podziemnych w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej. Acta Univ. Wratisl., No 2993, Hydrogeologia. Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławskiego, 234 s.
 
17.
Marszałek, H. i Wąsik, M. 2005. Wodonośność skał krystalicznych metamorfiku kaczawskiego i izerskiego na podstawie wyników próbnych pompowań. [W:] Sadurski, A. i Krawiec A. red. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom 12, Toruń: Wyd. Uniw. Mikołaja Kopernika, s. 491–497.
 
18.
Mazur, S. 1995. Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w południowej części Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim. Geologia Sudetica vol. 29, 1, s. 31–103.
 
19.
Paczyński, B. i Sadurski, A. red. 2007. Hydrogeologia regionalna Polski, tom I. Wody słodkie. Warszawa: PIG, 542 s.
 
20.
Pazdro, Z. i Kozerski, B. 1990. Hydrogeologia ogólna. Wyd. 4. Warszawa: Wyd. Geol., 624 s.
 
21.
Pleczyński, J. 1981. Odnawialność zasobów wód podziemnych. Warszawa: Wyd. Geol., 252 s.
 
22.
Rembiś, M. 2011. Mineralno-teksturalna zmienność wybranych skał bazaltowych Dolnego Śląska i jej rola w kształtowaniu fizyczno-mechanicznych właściwości produkowanych kruszyw. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 27(3), s. 29–49.
 
23.
Staśko S. 1993. Pojemność wodna skał krystalicznych w wybranych jednostkach górskich obszarów Sudetów [W:] Poprawski, L. i Bocheńska, T. red. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom 6, Wrocław: Oficyna Wyd. Sudety, s. 117–121.
 
24.
Staśko, S. i Szczepanowski, S. 2001. Wartość współczynnika filtracji dla skał obszaru Masywu Śnieżnika na podstawie pomiarów szczelinowatości [W:] Bocheńska, T. i Staśko, S. red. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom 10(1), Wrocław: Oficyna Wyd. Sudety, s. 263–270.
 
25.
Szałamacha, J. 1956. Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów w skali 1:25000, ark. Janowice Wielkie. Warszawa: PIG.
 
26.
WąsikM., 2003. Zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchniowych a zasilanie wód podziemnych. Acta Univ. Wratisl., No 2591, Hydrogeologia. Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocł., 92 s.
 
27.
Zagożdżon, K. 2008. Charakterystyka zmian kontaktowych w strefie granicznej pluton – osłona na przykładzie wschodnich Karkonoszy. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskie vol. 123, nr 34, s. 147–157.
 
28.
Zagożdżon, P. i Zagożdżon, K. 2009. Wyniki wstępnych badań geologicznych w sztolniach w Ciechanowicach koło Miedzianki. [W:] Zagożdżon, P.P. i Madziarz, M. red.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top