Methodological elements of applying two- and multi-dimensional distributions of grained materials properties to coal beneficiation
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(2):155-172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Processes of beneficiation are a primary component of mineral processing operations. The efficiency of the process and potential beneficiation of the material are evaluated by means of beneficiation curves. There are many varieties of beneficiation curves, among which one of the most often applied is a group called Henry’s beneficiation curves. Of these, the basic curve for ash content in feed is the most often used. This paper presents the methods of ash content curve approximation.[...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Elementy metodologii stosowania dwu- i wielowymiarowych rozkładów właściwości materiałów uziarnionych do opisu wzbogacania węgli
krzywa wzbogacalności Henry’ego, węgiel, aproksymacja, rozkład zmiennych losowych, wielowymiarowe metody aproksymacji
Procesy wzbogacania są głównym elementem składowym całości procesu przeróbczego surowców mineralnych. Efektywność procesu i potencjalną wzbogacalność surowca określa się za pomocą krzywych wzbogacalności. Istnieje wiele rodzajów krzywych wzbogacalności, spośród których jedną z najczęściej stosowanych jest krzywa Henry’ego. W pracy przedstawiono metody jej aproksymacji. [...]
 
REFERENCES (21)
1.
Allen T., 1968 – Particle size measurement. London Chapman and Hall.
 
2.
Dobosz M., 2001 – Statystyczna analiza wyników badań. Wyd. Exit, Warszawa.
 
3.
Drzymała J., 2009 – Podstawy mineralurgii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
4.
Foszcz D., 2003 – Zastosowanie metod bootstrapowych do bilansowania produkcji na przykładzie O/ZWR KGHM ,,Polska Miedź” S.A. Inżynieria Mineralna vol. 3, pp. 64–69.
 
5.
Gawlik i in. 2004 – Gawlik L., Mirowski T., Mokrzycki E., Olkuski T., Szurlej A., 2004 – Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processes. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 20, z. 4, s. 81–88.
 
6.
Gottfried B.S., 1981 – Statistical representation of generalised distribution data for floatsink coal-cleaning devices: sand cones. Int. J. Min. Processing no 8, pp. 89–91.
 
7.
Kotz i in. 2000 – Kotz S., Balakrishan N., Johnson N.L., 2000 – Continuous multivariate distributions. John Wiley, New York.
 
8.
Krawczykowski i in. 2012 – Krawczykowski D., Krawczykowska A., Trybalski K., 2012 – Laser particle size analysis – the influence of density and particle shape on measurement results. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 28, z. 4, s. 101–112.
 
9.
Niedoba T., 2003 – Ocena jakości produktu przy pomocy metod bayesowskich na przykładzie złoża ,,Rudna”. Inżynieria Mineralna no 3, pp. 134–141.
 
10.
Niedoba T., 2007 – Ocena zawartości popiołu w pokładach węgla za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych. Górnictwo i Geoinżynieria vol. 4, pp. 39–50.
 
11.
Niedoba T., 2012 –Modern statistical methods in description of raw materials in context of natural environment. Polish Journal of Environmental Studies vol. 21, no 5A, pp. 321–325.
 
12.
Niedoba T., Tumidajski T., 2012 – Application of Ordinary Kriging in Purpose of Determination of Ash Contents in Coal Dependably on Density and Particle Size of Comminuted Material, in Proceedings of XXVI International Mineral Processing Congress. New Delhi, India, pp. 3835–3843.
 
13.
Niedoba T., Tumidajski T., 2012 – Determination of Ash Contents in Coal by Means of Ordinary Kriging Method. Journal of Earth Science and Engineering vol. 2, iss. 10, pp. 571–576.
 
14.
Olejnik i in. 2010 – Olejnik T., Surowiak A., Gawenda T., Niedoba T., Tumidajski T., 2010 – Wielowymiarowe charakterystyki węgli jako podstawa do oceny i korekty technologii ich wzbogacania. Górnictwo i Geoinżynieria vol. 4/1, pp. 207–216.
 
15.
Róg L., 2009 – Możliwości wykorzystania zespołów krzywych wzbogacalności do oceny właściwości fizykochemicznych koncentratów węgli kamiennych. Przegląd Górniczy vol. 65, no 7–8, pp. 96–109.
 
16.
Scott D.W., 1992 – Multivariate Density Estimation. John Wiley, New York.
 
17.
Stępiński W., 1964 – Wzbogacanie grawitacyjne. PWN, Warszawa.
 
18.
Szarapow I.P., 1966 – O statisticzieskom rasriedelenii iłotnosti rudosoderżaszczich gornych porad. Fizika Ziemli.
 
19.
Tumidajski T., 1992 – Wybrane problemy stochastycznej analizy własności materiałów uziarnionych i procesów przeróbki surowców mineralnych. Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo vol. 159, Kraków.
 
20.
Tumidajski T., 1997 – Stochastyczna analiza własności materiałów uziarnionych i procesów ich rozdziałów. Wydawnictwo AGH, Kraków.
 
21.
Tumidajski T., 2012 – Heurystyczne modele procesów rozdrabniania jako podstawa symulacyjnej optymalizacji ich przebieg. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 28, z. 3, s. 127–137.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top