Mineral Deposits of Public Importance (MDoPI) in relation to the Project of the National Mineral Policy of Poland
,
 
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 
2
MinPol – Agency for International Mineral Policy, Dreistetten, Austria
 
3
CONICET & Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-Baires), Buenos Aires, Argentina
 
4
VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(4):5-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The functioning of European economies and societies requires a stable and sustainable supply of mineral resources. For 10 years now EU has been developing raw materials initiative to secure European minerals supply. In many cases, areas with known or hypothetic mineral resources, are not sufficiently valued by society and authorities, remain unprotected and face competing land uses with the risk of becoming sterilized. MINATURA 2020 project was born out of a need to develop a harmonised framework which allow a common way of identifying “mineral deposits of public importance” (MDoPI) and their safeguarding via land use planning. The project has left a useful set of guidelines and proposals how to advance on the creation of a European network of MDoPIs to avoid sterilization of “deposits worth safeguarding”. In Poland, the need for legal protection of mineral deposits has been discussed intensively in recent years. Various proposals aimed at better system of mineral deposits safeguarding, especially those which should be recognized as of public importance, have been proposed. However, until now only a few coal deposits were recognized as strategic. Currently, the Polish National Mineral Policy is under preparation. Its overriding objective is to provide access to the necessary minerals, also in the longterm perspective. It assumes among others activities aimed at protection of mineral deposits regarding land use planning system. Paper presents scope and general results of MINATURA2020 project, with details on MINATURA2020 methodology implementation in Poland, Project of the Polish National Mineral Policy with its objectives and key pillars, position of MDoPIs in this Project, and – finally – expected future steps related to MDoPI safeguarding in EU and in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Złoża Kopalin o Znaczeniu Publicznym (ZKoZP) w relacji do Projektu Polskiej Polityki Surowcowej Państwa
ochrona złóż kopalin, polityka surowcowa, MINATURA2020, złoża kopalin o znaczeniu publicznym
Funkcjonowanie europejskiej gospodarki i społeczeństwa wymaga stabilnych i zrównoważonych dostaw surowców. Od 10 lat Unia Europejska rozwija inicjatywę surowcową dla zabezpieczenia tych dostaw dla gospodarki UE. W wielu przypadkach obszary ze znanymi lub hipotetycznymi złożami kopalin nie są wystarczająco zabezpieczone, doświadczając konkurencji ze strony innych kierunków zagospodarowania terenu, z dużym ryzykiem uniemożliwienia przyszłego dostępu do nich. Projekt MINATURA2020 był odpowiedzią na potrzebę rozwoju zharmonizowanych ram, które pozwoliłyby na wypracowanie wspólnej ścieżki identyfikacji złóż kopalin o znaczeniu publicznym (ZKoZP) oraz ich ochrony w procesie planowania przestrzennego. Projekt pozostawił wytyczne i propozycje w zakresie rozwoju europejskiej sieci ZKoZP, aby uniknąć utraty dostępu do „złóż wartych ochrony”. W Polsce ochrona złóż kopalin jest intensywnie dyskutowana w ostatnich latach. Przedstawiono w tym zakresie różne propozycje. Tym niemniej do chwili obecnej tylko kilka złóż węgla zostało uznanych za strategiczne. W chwili obecnej w Polsce przygotowywana jest Polityka Surowcowa Państwa. Jej zasadniczym celem jest zabezpieczenie dostępu polskiej gospodarki do niezbędnych surowców w perspektywie długoterminowej. Zakłada się m.in. działania mające na celu ochronę złóż kopalin w ramach planowania przestrzennego. Artykuł prezentuje zakres i najważniejsze rezultaty projektu MINATURA2020 (wraz ze szczegółami próby implementacji metodyki projektu w warunkach polskich), Projekt Polityki Surowcowej Państwa z jego celami i głównymi filarami, pozycję złóż kopalin o znaczeniu publicznym w tym Projekcie, a także oczekiwane przyszłe kroki mające na celu lepszą ochronę złóż kopalin zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i w szczególności w Polsce.
 
REFERENCES (38)
1.
Ad-Hoc Working Group 2010. Improving Framework Conditions for Extracting Minerals for the EU. Exchanging Best Practice on Land Use Planning, Permitting and Geological Knowledge Sharing. Ad-Hoc Working Group of the Raw Materials Supply Group 2010.
 
2.
Ad-Hoc Working Group 2014. Recommendations on the framework conditions for the extraction of non-energy raw materials in the European Union. Ad-Hoc Working Group of the Raw Materials Supply Group 2014.
 
3.
Carvalho et al. 2015 – Carvalho, J., Marques, C., Martins, L., Cardoso, R., Caxaria, C., Mateus, A. and Dinis, P. 2015. Mineral resources: An inherent Component of sustainable land use management. Methodologies and Practices used in Portugal. Fundacao da Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa (unpublished manuscript).
 
4.
Deloitte 2017. Study on the review of the list of critical raw materials. Critical Raw Materials Factsheets. DG GROW. British Geological Survey, BRGM, TNO.
 
5.
Dz.U.2001.62.627 – The Act of April 27, 2001 Environmental Protection Law.
 
6.
Dz.U.2001.62.627 – Act of April 27, 2001 Environmental Protection Law.
 
7.
EEA 2016 – More from less —material resource efficiency in Europe. Country profile – Poland. European Environment Policy.
 
8.
Environmental Protection Law of April 27, 2001 (O.J.2001.62.627 of the Republic of Poland).
 
9.
European Commission 2008. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. The raw materials initiative – meeting our critical needs for growth and jobs in Europe. COM(2008) 699 Final.
 
10.
European Commission 2011. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials. COM(2011) 25 Final.
 
11.
European Commission 2017. Study on the review of the list of critical raw materials. Final report – Study (No. ET-04-15-305-EN-N). Deloitte, British Geological Survey, BRGM, TNO for DG GROW.
 
12.
Fraser Institute 2017. The Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2016. [Online] fraserinstitute.org. Available at: https://www.fraserinstitute.or... [Accessed 2018-01-03].
 
13.
Galos et al. 2016 – Galos, K., Kot-Niewiadomska, A. and Nieć, M. 2016. MINATURA 2020 Project. Deliverable 2.2. Set of qualifying conditions for a Harmonised Mapping Framework (HMF) for each type of Mineral (unpublished manuscript).
 
14.
Galos, K. and Kot-Niewiadomska, A. 2018. Strategic deposits of crushed and dimension stone in Dolnośląskie Province according to their valorization (Strategiczne złoża kamieni łamanych i blocznych Dolnego Śląska w świetle przeprowadzonych waloryzacji) [In:] Glapa, W. ed. Mineral Aggregates (Kruszywa Mineralne), Vol. 2. Wrocław: Wrocław Technical University, Geoengineering, Mining and Geology Faculty (in Polish).
 
15.
Geological and Mining Law of 9 June 2011 (O.J.2011.163.981 of the Republic of Poland).
 
16.
Hausner, J. ed. 2015. Mineral Policy of Poland. On what in not there but is very necessary (Polityka Surowcowa Polski. Rzecz o tym czego nie ma, a jest bardzo potrzebne). Kraków: GAP Foundation (in Polish).
 
17.
Horvath et al. 2016 – Horvath, Z., Sari, K., Szabo, K., Vigh, C. and Hegymegi, E. 2016. MINATURA 2020 Project. Deliverable 3.1. Multi-sectoral Analysis of Mineral Policies and Land Use Policies in EU Countries (unpublished manuscript).
 
18.
Horváth et al. 2018 – Horváth, Z., Milligan, B., Bleischwitz, R., Sári, K., Hamadová, B., Murguía, D., Tiess, G. 2018. MINATURA 2020 Project. Deliverable 3.3. Towards a European vision for Mineral Deposits of Public Importance (MDoPI) in Europe (unpublished manuscript).
 
19.
Kot-Niewiadomska et al. 2017a – Kot-Niewiadomska, A., Galos, K., Lewicka, E., Burkowicz, A., Kamyk, J. and Szlugaj, J. 2017a. Methodology of assignment of Mineral Deposits of Public Importance proposed by MINATURA 2020 Project and results of its pilot testing in the Dolnośląskie Province (Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(3), pp. 71–94.
 
20.
Kot-Niewiadomska et al. 2017b – Kot-Niewiadomska, A., Galos, K., Lewicka, E., Burkowicz, A., Kamyk, J. and Szlugaj, J. 2017b. MINATURA 2020 Project. Demonstration and pilot testing of development methodology (to assign MDoPI) at case study level. Application of the proposed method to Poland (unpublished manuscript).
 
21.
McEvoy et al. 2007 – McEvoy, F.M., Cowley, J., Hobden, K., Bee, E. and Hannis, S. 2007. A guide to mineral safeguarding in England. Nottingham: British Geological Survey Commissioned Report No. CR/07/060.
 
22.
Mineral Resources Datafile 2017. Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r. Warszawa: Polish Geological Institute Publishing House, 475 pp. (in Polish).
 
23.
MinPol, 2017. Legal framework for mineral extraction and permitting procedures for exploration and exploitation in the EU. Final report – Study. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (unpublished manuscript).
 
24.
Nieć, M. ed. 2013. Valorisation of undeveloped rock minerals deposits in Poland (Waloryzacja niezagospodarowanych złóż kopalin skalnych w Polsce). Wrocław: IGO Poltegor Instytut Publishing House, 201 p. (in Polish).
 
25.
Nieć et al. 2014 – Nieć, M., Galos, K. and Szamałek, K. 2014. Main challenges of mineral resources policy of Poland. Resources Policy 42, pp. 93–103.
 
26.
Nieć, M. and Radwanek-Bąk, B. 2011. Proposal of legal act on protection of undeveloped mineral deposits (Propozycja ustawowej ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin). Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 7(203), pp. 12–17 (in Polish).
 
27.
NSDC2030. National Spatial Development Concept until 2030 (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku). Warszawa: Ministry of Infrastructure and Development, 240 pp. (in Polish).
 
28.
Pauliuk et al. 2013 – Pauliuk, S., Milford, R.L., Müller, D.B. and Allwood, J.M., 2013. The Steel Scrap Age. Environ. Sci. Technol. 47, pp. 3448–3454.
 
29.
Planning and Development Act of 27 March 2003 (O.J.2003.80.717 of the Republic of Poland).
 
30.
Project 2017. National Minerals Policy. Project (Polityka Surowcowa Państwa. Projekt). Warszawa: Ministry of Environment, 65 pp. (in Polish).
 
31.
Regulation of the Minister of the Environment on geological documentation of mineral deposits, excluding hydrocarbons – dated 1 July 2015 – Official Journal of 2015 Item 987.
 
32.
Shtiza, A. 2016. Access to raw materials: Industrial minerals prospective & EU policy. Presented at the MINATURA 2020 Pan-European Workshop, Cardiff, Wales.
 
33.
SRD 2017. Strategy for Responsible Development until 2020 (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020). Warszawa: Ministry of Development, 417 pp. (in Polish).
 
34.
Tiess, G. and Murguía, D. 2016. MINATURA 2020 Project. Deliverable 2.1. Exploring options for a harmonised mapping framework (unpublished manuscript).
 
35.
Tiess et al. 2018 – Tiess, T., Murguía, D. and Hamadová, B. 2018. MINATURA 2020 Project. Deliverable 2.3. Harmonised Mapping Framework (unpublished manuscript).
 
36.
Wiland, M. 2015. Concession proceedings versus spatial planning documents (Postępowanie koncesyjne a dokumenty planowania przestrzennego). Mining Science – Mineral Aggregates 22, 1, pp. 159–171 (in Polish).
 
37.
Wrighton et al. 2014 – Wrighton, C.E., Bee, E.J., Mankelow, J.M., 2014. The development and implementation of mineral safeguarding policies at national and local levels in the United Kingdom. Resources Policy 41, pp. 160–170.
 
38.
[Online] www.minatura2020.eu [Accessed: 2018-10-2].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top