Mining and its role in the global economy
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(1):5–20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is dedicated to the role of mining in the economic development of the various regions of the world (countries). This issue is important to the economic future of many countries and may be an important factor in terms of social and economic development, not only in average and poorly developed regional economies, but also for well developed states . The exploitation of natural resources brings with it potential, but it is not a guarantee of rapid economic development. From the perspective of developing economies, it is important not to become completely dependent on foreign investment. On the other hand, the total exclusion of external capital significantly slows the development of the economy. This analysis consists of five parts plus a list of references. The introduction to the article briefly describes the reasons for addressing this subject. The second chapter presents the countries that are characterized by the highest levels of mining production in the world. This chapter also shows the share of natural resources per country in relation to the total value of the Gross Domestic Product (GDP) in the year 2010. The third chapter explains the key factors in creating production value in the mining sector, including foreign investment, domestic investment, exports, foreign exchange, national income, GDP, employment, and wages. The fourth chapter of this article is dedicated to a short presentation of the results achieved with the MCI index (Mining Contribution Index), defined by formula.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Górnictwo i jego znaczenie w gospodarce światowej
produkt krajowy brutto, produkcja surowców naturalnych, wskaźnik wkładu górnictwa
Niniejszy artykuł został poświęcony roli górnictwa w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów świata (państw). Omawiane zagadnienie ma istotne znaczenie dla przyszłości gospodarczej wielu krajów i może stanowić znaczący czynnik w aspekcie społecznego, jak i gospodarczego rozwoju, nie tylko regionów średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo, ale również dla liderów w tym zakresie. Produkcja surowców mineralnych niesie ze sobą potencjalne możliwości, niemniej jednak nie są one gwarancją szybkiego rozwoju gospodarczego. Z punktu widzenia rozwijających się gospodarek, istotne jest to, aby nie stały się one centrami kosztów dla dużych podmiotów. Z drugiej jednak strony całkowite niedopuszczenie kapitału zewnętrznego zdecydowanie spowolni rozwój ekonomiczny danej gospodarki. Prezentowany artykuł składa się z pięciu części oraz spisu wykorzystanej literatury. We wprowadzeniu do niniejszego artykułu krótko omówiono przesłanki podjęcia niniejszego tematu. Drugi rozdział prezentuje kraje charakteryzujące się największą produkcją górniczą na świecie, uwzględniając samą produkcję, jak i wielkość eksportu. W rozdziale tym przedstawiono również udział produkcji surowców mineralnych w danym kraju w stosunku do ogólnej wartości Produktu Krajowego Brutto (PKB). W rozdziale tym dane dotyczą roku 2010. W trzecim rozdziale omówiono kluczowe czynniki tworzące wartość produkcji w sektorze górnictwa, skupiając się w głównej mierze na takich jak: inwestycje zagraniczne, inwestycje krajowe, eksport, handel zagraniczny, dochody krajowe, PKB oraz poziom zatrudnienia i wynagrodzeń. Czwarty rozdział niniejszego artykułu został poświęcony krótkiemu omówieniu oraz prezentacji wyników uzyskanych dzięki wskaźnikowi MCI –Wskaźnika Wkładu Górnictwa (Mining Contribution Index) – określonego wzorem. Ostatni rozdział to podsumowanie podjętych w artykule rozważań. Całość artykułu została zamknięta spisem literatury.
 
REFERENCES (7)
1.
Brzychczy, E. 2012. Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 28(2).
 
2.
Kustra, A. i Kubacki, K. 2009. Dylematy kierunków wzrostu wartości przedsiębiorstw górniczych: fuzje i przejęcia czy eksploracja? Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 25(2).
 
3.
Kustra, A. i Sierpińska, M. 2008. Bonus systems in mining industry. Current situation and future Developments. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 24(4/2).
 
4.
Magda i in. 2007 – Magda, R., Głodzik, S. i Woźny, T. 2007. Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 23(1).
 
5.
Magda i in. 2007a – Magda, R., Głodzik, S., Woźny, T. i Jasiewicz, J. 2007. Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków korytarzowych wykonywanych w kopalniach węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 23(3).
 
6.
Raport International Council on Mining & Metal (ICMM). 2012. The role of mining in national economies.
 
7.
Raport ONZ. 2006. Human Development Index.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953