Multidimensional analysis of mineral engineering processes course estimation indexes based on the mass preservation law
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(2):77-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The review and the classification of mineral engineering processes course estimation indexes are presented in article. The indexes are based on the mass preservation law expressed by the dependencies between the average component concentrations in product. The index formula were treated as three-dimensional surfaces and it allowed to obtain better characteristic of indexes and to indicate the approximation direction of two-dimensional dependencies. The indexes with the best properties informational were pointed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wielowymiarowa analiza wskaźników oceny przebiegu procesów inżynierii mineralnej opartych na prawie zachowania masy
wskaźniki oceny procesów przeróbczych, analiza wielowymiarowa, prawo zachowania masy
W artykule przedstawiono przegląd i klasyfikację wskaźników oceny przebiegu procesów przeróbczych opartych na prawie zachowania masy, czyli wyrażonych poprzez związki między średnimi zawartościami składników w produktach. Potraktowanie wzorów jako powierzchni trójwymiarowych pozwoliło na lepszą charakterystykę wskaźników, a także na wskazanie możliwych kierunków aproksymacji zależności dwuwymiarowych. Wytypowano także wskaźniki o najlepszych własnościach informacyjnych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top