Porosity of bituminous coals
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(2):5-17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of the total pore volume examination of 18 Polish bituminous coals are presented in the paper. The research was carried out by the mercury porosimetry in connection with the mercury and helium density measurements. For the tested population of coals it was stated that there occured a correlation between the volume of pores with the radius smaller than 7.5 nm and the mass proportion and structure of the organic matter of coal. The structure was characterised by means of a structural index similar to the one suggested by Oberlin. In the case of pores greater than 7.5 nm it was proved that their volume depended only on the mass proportion in coal of both of the basic components, i.e. organic and mineral matter. Moreover, it was stated that the predominant volume of pores in the examined coals was connected with the pores with radius r < 2500 nm.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porowatość węgli bitumicznych
węgiel kamienny, substancja organiczna, substancja mineralna, porowatość
W pracy przedstawiono wyniki badań porowatości 18 polskich węgli bitumicznych przeprowadzonych metodą porozymetrii rtęciowej w połączeniu z oznaczeniami densymetrycznymi metodą helową. Dla badanej populacji próbek węgla stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy objętością porów o promieniu < 7,5 nm a udziałem i strukturą substancji organicznej węgla. Tę ostatnią scharakteryzowano za pomocą jednego z cytowanych w literaturze wskaźników charakteryzujących tę strukturę. W przypadku porów o większym promieniu wykazano zależność ich objętości od udziału w węglu obu jego podstawowych składników, tj. substancji organicznej i mineralnej. Stwierdzono ponadto, iż przeważająca objętość porów w badanych węglach związana jest z porami o promieniu poniżej 2500 nm.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top