Prospective copper resources in Poland
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw
 
2
University of Warsaw, Polish Geological Institute – National Research Institute, Miedzi Copper Corporation, Warsaw
 
3
Miedzi Copper Corporation
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(2):5-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The most significant copper reserves in Poland are confined to sediment-hosted stratiform Kupferschiefer-type deposits that occur at the Zechstein/Rotliegendes transition in the Fore-Sudetic Monocline and North-Sudetic Trough. Gradual depletion of shallow reserves results in exploitation of deeper beds. Latest studies of numerous drill hole cores strongly indicate that the Kupferschiefer series in SW Poland (outside the Lubin-Sieroszowice Copper District) contains a very large volume of prognostic, prospective and hypothetical resources. 38 prospects have been delineated (including 6 areas with prognostic resources, 4 with prospective resources, and 28 areas with hypothetical resources). Among the prospective areas, particular attention is paid to the areas adjacent to the existing mines of Lubin-Sieroszowice copper district, with prognostic resources (Białołęka, Grochowice, Kulów, Luboszyce). Also the areas: Nowiny, Żarków and Mirków are interesting due to accessible depths, Sulmierzyce and Janowo areas due to considerable resources and reasonable depth, and Mozów area – because of high Cu-Ag grading mineralized body with credible continuation to south east through Jany and Grochowice prospects, towards the Lubin-Sieroszowice mining district. It can be estimated that approximately 179 million tons Cu and 346 thousand tons Ag concentrated as potential resources in prospects of SW Poland for future mining, which will be possible, when geological and technological barriers (depth, temperature, oil and gas) will meet economic trends in the world market. Expected progress in underground mining at depths exceeding 1500 m (a depth limit for economic categories) will make this approach effective and technically possible. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywiczna baza zasobowa miedzi w Polsce
stratyfikowane złoża miedzi, porfirowe złoża miedzi, eksploracja, obszar perspektywiczny
Najistotniejsze zasoby miedzi w Polsce umiejscowione są w stratoidalnych złożach typu łupka miedzionośnego, udokumentowanych w utworach strefy kontaktowej czerwonego spągowca i cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej i w niecce północnosudeckiej. Wyniki najnowszych badań rdzeni licznych otworów wiertniczych wyraźnie wskazują, że permską serię miedzionośną cechuje znaczny potencjał zasobowy w postaci zasobów prognostycznych, perspektywicznych i hipotetycznych. Wyznaczono 38 obszarów perspektywicznych (w tym 6 obszarów z zasobami prognostycznymi, 4 z zasobami perspektywicznymi i 28 obszarów z zasobami hipotetycznymi). Wśród obszarów perspektywicznych szczególną uwagę zwracają obszary z zasobami prognostycznymi (Białołęka, Grochowice, Kulów, Luboszyce), przylegające bezpośrednio do udokumentowanych złóż rud miedzi. Ponadto, obszary: Nowiny, Żarków i Mirków są interesujące ze względu na korzystną głębokość oraz obszar Mozów, który zawiera bogatą mineralizację rozciągającą się prawdopodobnie w kierunku południowo-wschodnim, poprzez obszary perspektywiczne Jany i Grochowice, aż do kopalń w obrębie złoża Lubin-Sieroszowice. Oszacowano, że około 179 mln t Cu i 346 tys. t Ag może znajdować się na obszarach perspektywicznych SW Polski dla przemysłu górniczego w przyszłości, pod warunkiem, że geologiczne i technologiczne ograniczenia (głębokość, temperatura, ropa i gaz) nie będą stanowić istotnych barier dla trendów gospodarczych światowego rynku. Spodziewany postęp w technologii podziemnego górnictwa na głębokości poniżej 1500 m (dopuszczalna głębokość dla zagospodarowania zasobów) pozwoli efektywnie wydobyć rudy z takich głębokości. [...]
 
REFERENCES (67)
1.
Bachowski et al. 2011 – Bachowski, C., Kudełko, J. and Wirth, H. 2011. Baza krajowych zasobów złóż rud miedzi i perspektywy jej rozwoju. [In:] Banaszak A. et al. ed. Geolodzy w służbie Polskiej Miedzi. Konferencja Środowiskowa Geologów, Lubin, 24 marca 2011 r., pp. 91–106.
 
2.
Bossowski, A. ed. 1982. Rudy miedzi. [In:] Zasoby perspektywiczne kopalin Polski. Warszawa: Wyd. Geologiczne, pp. 153–206.
 
3.
Buła et al. 2002 – Buła Z., Habryn R., Krieger W., Kurek S., Markowiak M. and Woźniak P. 2002 – Atlas geologiczny paleozoiku bez permu w strefie kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego. Warszawa: PIG.
 
4.
Ekiert, F. 1971. Budowa geologiczna podpermskiego podłoża północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Inst. Geol. 66, pp. 5–77.
 
5.
Galos et al. 2012 – Galos, K., Nieć, M., Radwanek-Bąk, B., Smakowski, T. and Szamałek, K. 2012. Bezpieczeństwo surowcowe Polski w Unii Europejskiej i na świecie. Biul. Państw. Inst. Geol. 452, pp. 43–52.
 
6.
Gospodarczyk, E. 1976. Rudy miedzi. [In:] Zasady prognozowania i zasoby perspektywiczne kopalin Polski. Wyd. Geologiczne.
 
7.
Górecka, E. and Nowakowski, A. 1979. Ore deposits associated with acid intrusives and related rocks in the Zawiercie region. Prace Inst. Geol. 95, pp. 97–107.
 
8.
Habryn et al. 1994 – Habryn, R., Markowiak M. and Ślósarz J. 1994. Perspektywy udokumentowania nowego ciała rudnego w kierunku na NW od złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego Myszków. Przegląd Geologiczny 42(8), pp. 611–614.
 
9.
Harańczyk, C. 1980. Palaeozoic porphyry copper deposits in Poland. SGA Spec. Publ. 1, pp. 89–95.
 
10.
Harańczyk et al. 1980 – Harańczyk, C., Gałkiewicz, C., Kurek, S., Rogoż, S. and Szostek, L. 1980. Porfirowa i skarnowa mineralizacja z Zawiercia. Część II . Mineralizacja. Rudy Met. Nieżel. 25(12), pp. 558–565.
 
11.
Karwowski, Ł. and Markowiak, M. 2012. Przejawy mineralizacji polimetalicznej w utworach ediakarskich rejonu Żarki-Kotowice. Mineralogia 43(3–4), pp. 199–212.
 
12.
Karwowski et al. 2005 – Karwowski, Ł., Lasoń, K., Markiewicz, J. and Truszel, M. 2005. Geochemiczno-petrologiczne przesłanki Mo-W-Cu mineralizacji typu złóż porfirowych rejonu krakowsko-lublinieckiego. Przew. 76 Zjazdu Pol. Tow. Geol. Rudy k. Rybnika, pp. 75–79. Warszawa.
 
13.
Koszowska, E. and Wolska, A. 2000. Mineralogical and geochemical study of thermally altered country rocks of granodiorite intrusion in the Będkowska Valley near Kraków (S Poland). Ann. Soc. Geol., Pol. 70, 261–281.
 
14.
Krzemiński, P. and Speczik S. 2013. Prognostyczne złoże rud Cu-Ag w województwie lubuskim (SW Polska). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, 85, pp. 231–240.
 
15.
Lasoń, K. 1992. Strefowość mineralizacji polimetalicznej paleozoiku okolic Myszkowa (NE obrzeżenie GZW). Arch. Mineral. 48(1–2), pp. 43–59.
 
16.
Lasoń, K. and Markowiak, M. 2008. Perspektywy odkrycia ciała rudnego w rejonie Żarki-Kotowice w świetle badań petrograficzno-geochemicznych. Biul. Państ. Inst. Geol. 430, pp. 65–78.
 
17.
Lipień et al. 2014 – Lipień, G. Sokalski, D. and Tylka, M. 2014. Plany powiększenia krajowej bazy zasobowej rud miedzi KGHM Polska Miedź S A. XXIV Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, Zakopane, 5–7 listopada 2014 (niepublikowany referat).
 
18.
Malon et al. 2014 – Malon, A., Tymiński, M., Mikulski, S.Z. and Oszczepalski, S. 2014. Surowce metaliczne. [In:] Szuflicki, M. et al. ed. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.XII.2013 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, pp. 51–68.
 
19.
Markiewicz et al. 1993 – Markiewicz, J., Ślósarz, J. and Truszel, M. 1993. Pozycja geologiczna mineralizacji Cu-Mo-W w paleozoiku północno-wschodniego obrzeżenia GZW. Pr. Spec. PTMin. 3, pp. 47–54.
 
20.
Markowiak, M. 2005. Charakterystyka przejawów polimetalicznej mineralizacji kruszcowej w strefie kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego. Przew. 76 Zjazdu Pol. Tow. Geol. Rudy k. Rybnika, pp. 177–182.
 
21.
Markowiak, M. 2014. Przejawy mineralizacji kruszcowej w skałach nawierconych otworami Trojanowice 2 i Cianowice 2. Biul. Państw. Inst. Geol. 459, pp. 83–92.
 
22.
Markowiak et al. 1994 – Markowiak, M., Piekarski, K., Ślósarz, J., Habryn, R., Markiewicz, J., Truszel, M., Lasoń, K., Jura, D. and Badera, J. 1994. Wyniki badań geologicznch i złożowych paleozoicznego podłoża w obszarze Myszków-Mrzygłód. Przewodnik 65 Zjazdu Pol. Tow. Geol. w Sosnowcu, Pr. Nauk. UŚl. 1431, pp. 173–217.
 
23.
Mikulski et al. 2007 – Mikulski, S.Z., Markowiak, M. and Oszczepalski, S. 2007. Preliminary results of geochemical and ore-microscopic studies of Mo-Cu mineralization from the Bedkowska Valley near Kraków (Poland). [In:] Colin, J.L. et al. ed. Digging deeper, Proceedings of the Ninth Biennial SGA Meeting, Dublin 2007, pp. 447–450.
 
24.
Mikulski et al. 2008 – Mikulski, S.Z., Markowiak, M. i Oszczepalski, S. 2008. Złoto w żyłach kwarcowo-siarczkowych z wiercenia DB-4 (rejon Doliny Będkowskiej, południowa Polska). Biul. Państ. Inst. Geol. 429, pp. 99–112.
 
25.
Nieć, M. 1988. Szanse odkrycia złóż rud metali w starszym podłożu paleozoicznym NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Geol. 36(7), pp. 390–395.
 
26.
Oszczepalski, S. 1989. Kupferschiefer in southwestern Poland: sedimentary environments, metal zoning, and ore controls. [In:] Boyle, R.W. et al. ed. Sediment-hosted stratiform copper deposits, Geological Association of Canada Special Paper, 36, pp. 571–600.
 
27.
Oszczepalski, S. 1999. Origin of the Kupferschiefer polymetallic mineralization in Poland. Mineralium Deposita 34, pp. 599–613.
 
28.
Oszczepalski, S. and Rydzewski, A. 1983. Miedzionośność utworów permu na obszarze przylegającym do złoża Lubin-Sieroszowice. Przegląd Geologiczny 31(7), pp. 437–444.
 
29.
Oszczepalski, S. and Rydzewski, A. 1991. The Kupferschiefer mineralization in Poland. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, H.4, pp. 975–999.
 
30.
Oszczepalski, S. and Rydzewski, A. 1993. Rudy miedzi. [In:] Bąk, B. and Przeniosło, S. ed. Zasoby perspektywiczne kopalin Polski wg stanu na 31 XII 1990, pp. 98–116.
 
31.
Oszczepalski, S. and Rydzewski, A. 1997. Atlas metalogeniczny cechsztyńskiej serii miedzionośnej w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny – Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej SA, Warszawa.
 
32.
Oszczepalski, S. and Rydzewski, A. 2007. Rozmieszczenie metali w basenie cechsztyńskim. [In:] Piestrzyński, A. et al. ed. Monografia KGHM Polska Miedź SA, wydanie II, pp. 95–101. Allexim sp. z o.o., Wrocław.
 
33.
Oszczepalski, S. and Speczik, S. 2011a. Rudy miedzi i srebra. [In:] Wołkowicz, S. et al. ed. Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.XII.2009 r., pp. 76–93. Warszawa: PIG.
 
34.
Oszczepalski, S. and Speczik, S. 2011b. Prospectivity analysis of the Polish Kupferschiefer – new insight. [In:] Barra, F. et al. ed. Let’s Talk Ore Deposits, 11th SGA Biennial Meeting, Antofagasta, 26–29th September 2011, pp. 294–296.
 
35.
Oszczepalski, S. and Speczik, S. 2014. Perspektywiczna baza zasobowa rud miedzi w Polsce. [In:] Rola Polski w zwiększaniu bezpieczeństwa surowcowego Unii Europejskiej, Sopot 1–3 października 2014, pp. 5–23. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego.
 
36.
Oszczepalski et al. 1996 – Oszczepalski, S., Rydzewski, A. and Banaszak, A. 1996. Stan badań utworów cechsztynu w Polsce – perspektywy odkrycia nowych obszarów metalonośnych. [In:] Uroczysta Sesja Naukowa, 40-lecie odkrycia złóż rud miedzi i 35-lecie KGHM Polska Miedź SA, Warszawa–Lubin 1996, pp. 17–23.
 
37.
Oszczepalski et al. 2008 – Oszczepalski, S., Markowiak, M., Buła, Z., Lasoń, K., Mikulski, S.Z., Habryn, R., Truszel, M., Pańczyk, M., Sikora, R., Woźniak, P., Mucha, J., Wasilewska, M., Karwowski, Ł., Markiewicz, J., Wojciechowski, A., Urbański, P., Saternus, A., Cudak, J. and Brański, P. 2008. Prognoza złożowa podłoża paleozoiczno-prekambryjskiego NE obrzeżenia GZW. Warszawa: NAG.
 
38.
Oszczepalski et al. 2010a – Oszczepalski, S., Markowiak, M., Mikulski, S.Z., Lasoń, K., Buła, Z. and Habryn, R. 2010. Porfirowa mineralizacja Mo-Cu-W w utworach prekambryjsko-paleozoicznych – analiza prognostyczna strefy kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego. Biul. Państw. Inst. Geol. 439, pp. 339–354.
 
39.
Oszczepalski et al. 2010b – Oszczepalski, S., Speczik, S., Chmielewski, A. and Krzemiński, P. 2010. Ocena możliwości poszerzenia bazy zasobowej – poszukiwanie nowych rezerw w otoczeniu złoża Lubin–Sieroszowice. NAG, Warszawa.
 
40.
Oszczepalski et al. 2012 – Oszczepalski, S., Chmielewski, A., Sowula, W., Boratyn, J., Pikuła, K. and Zieliński, K. 2012. Ocena możliwości występowania cechsztyńskiej mineralizacji Cu-Ag na obszarze województw lubuskiego i wielkopolskiego na podstawie archiwalnych materiałów wiertniczych, w tym wierceń naftowych. Warszawa: NAG.
 
41.
Pańczyk et al. 2012 – Pańczyk, M., Markowiak, M., Zieliński M. and Giro, L. 2012. Mineralizacja kruszcowa w obrębie zmetasomatyzowanej intruzji magmowej w rejonie Koziegłów (blok górnośląski). Biuletyn Państw. Inst. Geol. 448(2), pp. 359–370.
 
42.
Piekarski, K. 1971. Perspektywy występowania złóż miedziowo-molibdenowych w utworach staropaleozoicznych północno-wchodniego obrzeżenia GZW. Kwart. Geol. 15(3), pp. 710–711.
 
43.
Piekarski, K. 1983. Analiza metalogeniczno-prognostyczna utworów paleozoicznych północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Rocz. Pol. Tow. Geol. 53, pp. 207–234.
 
44.
Piekarski, K. 1994a. Ocena wyników poszukiwań złóż polimetalicznych obszaru Pilicy. Przegląd Geol. 42(8), pp. 621–624.
 
45.
Piekarski, K. 1994b. Ocena wyników poszukiwań złóż rud polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Zawiercia. Przegląd Geol. 42(8), pp. 615–620.
 
46.
Piekarski et al. 1993 – Piekarski, K., Gajowiec, B., Habryn, R., Karwasiecka, M., Kurbiel, H., Łuszczkiewicz, A., Markiewicz, J., Markowiak, M., Siemiński, A., Stępniewski, M. and Truszel, M. 1993. Dokumentacja geologiczna złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych Myszków w kategorii C2. NAG Warszawa.
 
47.
Podemski et al. 2001 – Podemski, M., Buła, Z., Chaffee M.A., Cieśla, E., Eppinger, R., Habryn, R., Karwowski, Ł., Lasoń, K., Markiewicz, J., Markowiak, M., Snee, L.W., Ślósarz, J., Truszel, M., Wybraniec, S. and Żaba, J. 2001. Palaeozoic porphyry molybdenum-tungsten deposit in the Myszków area, southern Poland. PGI Special Papers 6, 87 pp.
 
48.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz.U. 2005 nr 116, poz. 978).
 
49.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz.U. 2011 nr 291, poz. 1712).
 
50.
Rydzewski, A. 1969. Petrografia łupków miedzionośnych cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej. Biul. Inst. Geol. 217, pp. 113–167.
 
51.
Rydzewski, A. 1978. Facja utleniona cechsztyńskiego łupku miedzionośnego na obszarze monokliny przedsudeckiej. Przegląd Geologiczny 26, pp. 102–108.
 
52.
Rydzewski et al. 1996 – Rydzewski, A., Banaszak, A. and Oszczepalski, S. 1996. Obszary perspektywiczne dla złóź miedzi. [In:] Piestrzyński, A. et al. ed. Monografia KGHM Polska Miedź SA, pp. 332–339.
 
53.
Smakowski, T. and Szamałek, K. 2011. Zasady określania zasobów perspektywicznych kopalin. [In:] Wołkowicz, S. et al. ed. Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31 XII 2009 r., pp. 11–15. Warszawa: PIG.
 
54.
Speczik, S. 1995 – The Kupferschiefer mineralization of Central Europe: New aspects and major areas of future research. Ore Geol. Rev. 9, pp. 411–426.
 
55.
Speczik, S. and Oszczepalski, S. 2011. Złoża prognostyczne rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej – nowa perspektywa. [In:] Banaszak, A. et al. ed. Geolodzy w służbie Polskiej Miedzi, Konferencja Środowiskowa Geologów, Lubin, 24 marca 2011 r., pp. 67–84.
 
56.
Speczik et al. 1998 – Speczik, S., Rydzewski, A. and Oszczepalski, S. 1998. Badania cechsztynu miedzionośnego w SW Polsce: strategia i perspektywy poszukiwawcze. PTMin. – Prace Spec. 10, pp. 93–104.
 
57.
Speczik et al. 2007 – Speczik, S., Oszczepalski, S., Karwasiecka, M and Nowak, G.J. 2007. Kupferschiefer – A hunt for new reserves. [In:] Andrew, C.J. ed. Digging deeper, Proceedings of the Ninth Biennial SGA Meeting, Dublin 2007, pp. 237–240.
 
58.
Speczik et al. 2011 – Speczik, S., Oszczepalski, S., Chmielewski, A., Krzemiński, P., Karwasiecka, M., Nowak, G., Dziewińska, L., Jóźwiak, W. and Bojakowska, I. 2011. Analiza i ocena obszarów zlokalizowanych w kierunku północno-wschodnim od koncesyjnych obszarów górniczych KGHM PM SA, pod kątem możliwości udokumentowania zasobów rudy miedzi spełniających kryteria ekonomiczne i wytypowania celów do dalszej eksploatacji. Arch. KGHM CUPRUM sp. z o.o.
 
59.
Speczik et al. 2013 – Speczik, S., Oszczepalski, S. and Chmielewski, A. 2013. Exploration and mining perspective of the Kupferschiefer series in SW Poland: digging deeper? [In:] Erik Jonsson, E. et al. ed. Mineral deposit research for a high-tech world, Proceedings of the 12th Biennial SGA Meeting, 12–15 August 2013, Uppsala, Sweden, 2, pp. 687–690.
 
60.
Speczik et al. 2014 – Speczik, S., Oszczepalski, S. and Małecka, K. 2014. Nowe dane na temat bazy zasobowej rud miedzi i srebra w Polsce. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, 88, pp. 235–249.
 
61.
Ślósarz, J. 1982. Uwagi o warunkach geologicznych mineralizacji Cu-Mo w paleozoiku okolic Myszkowa. Przegląd Geologiczny 30(7), pp. 329–335.
 
62.
Ślósarz, J. 1993. Główne zespoły paragenetyczne mineralizacji molibdenowej w paleozoiku okolic Myszkowa, ich kontrola i znaczenie rudonośne. Pr. Spec. PTMin. 3, pp. 123–128.
 
63.
Truszel et al. 2006 – Truszel, M., Karwowski, Ł., Lasoń, K., Markiewicz, J. and Żaba, J. 2006. Magmatyzm i metamorfizm strefy tektonicznej Kraków–Lubliniec jako przesłanki występowania złóż polimetalicznych. Biul. Państw. Inst. Geol. 418, pp. 55–103.
 
64.
Wirth et al. 2007 – Wirth, H., Banaszak, A., Rydzewski, A. and Oszczepalski, S. 2007. Obszary rezerwowe i perspektywiczne dla złóż miedzi. [In:] Piestrzyński, A. et al. ed. Monografia KGHM Polska Miedź SA, wydanie II, pp. 263–269. Wrocław: Allexim sp.z o.o.
 
65.
Wyżykowski, J. 1958. Poszukiwania rud miedzi na obszarze strefy przedsudeckiej. Przegląd Geol. 6(1), pp. 17–22.
 
66.
Wyżykowski, J. 1971. Dotychczasowe wyniki geologicznych prac badawczych a dalsze perspektywy stwierdzenia nowych złóż rud miedzi w Polsce. Cuprum, 12, pp. 20–29.
 
67.
Zientek et al. 2015 – Zientek, M.L., Oszczepalski, S., Parks, H.L., Bliss, J.D., Borg, G., Box, S.E., Denning, P.D., Hayes, T.S., Spieth, V. and Taylor, C.D. 2015. Assessment of undiscovered copper resources associated with the Permian Kupferschiefer, Southern Permian Basin, Europe: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2010-5090-U, 94 pp.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top