Quality of zeolite in the function of size class
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, Serbia
 
2
University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade, Serbia
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(3):5–16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Testing of the quality of zeolite from the Igroš and Donje Jesenje deposits was carried out by size classes. The objective of the testing was to point out the importance of the selection of the preparation procedure in determining the quality of individual size classes provide the required quality of zeolite product range. The results indicate that the Igroš and Donje Jesenje zeolite deposits differ by the quality of some size classes. While the Igroš sample has better quality of fine size classes, in the case of the Donje Jesenje deposit, the sample size class –2.4 +0.4mm indicates better quality. Specifically, the cation exchange capacity (CEC) of the Igroš zeolite is the highest at 161.25 meq/100g in the case of size class –5 +2.4 mm, while the highest CEC of zeolite from the Donje Jesenje deposits, 163.97 meq/100g, was found for the class –0.4 +0.063 mm. The results of XRD analyses showed that the mineral content was distributed differently in the Igroš sample relative to the Donje Jesenje sample. The XRPD results showed a higher content of zeolite minerals in coarse size classes of the Igroš sample, while in the Donje Jasenje zeolite, the size class of –0.063 +0 mm, and the presence of feldspar and lower content of clinoptilotite were observed. These results indicate that it is necessary to use the methods for obtaining finer size classes and classification in order to achieve the required quality of zeolite product range.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość zeolitów jako funkcja ich uziarnienia
zeolit naturalny, złoże Igroš, złoże Donje Jesenje, klasa ziarnowa, pojemność wymiany kationowej
Badanie parametrów jakościowych zeolitów ze złóż Igroš i Donje Jesenje zostało przeprowadzone odrębnie dla różnych klas ziarnowych. Celem tych badań było wskazanie znaczenia selekcji i procedury przygotowania surowca na parametry jakościowe poszczególnych klas ziarnowych, co ma skutkować osiągnięciem wymaganych parametrów jakościowych przez otrzymywany zestaw produktów zeolitowych. Rezultaty badań wskazują, że zeolity ze złóż Igroš i Donje Jesenje różnią się pod względem parametrów jakościowych w przypadku niektórych klas ziarnowych. Podczas gdy próbka zeolitu ze złoża Igroš wykazuje lepsze parametry jakościowe w przypadku klas drobniejszych, to w przypadku próbki ze złoża Donje Jesenje lepesze parametry jakościowe wykazuje klasa ziarnowa –2,4 +0,4 mm. Pojemność wymiany kationowej (CEC) zeolitu ze złoża Igroš jest najwyższa – 161,25 meq/100 g – dla klasy ziarnowej –5 +2,4 mm, podczas gdy w przypadku zeolitu ze złoża Donje Jesenje najwyższa wartość tego parametru – 163,97 meq/100 g – była stwierdzona dla klasy –0,4 +0,063 mm. Przeprowadzone badania rentgenograficzne wykazały, że skład mineralny próbek zeolitów ze złóż Igroš i Donje Jesenje znacznie się różni: wyższy udział minerałów grupy zeolitów był zaobserwowany w grubszych klasach ziarnowych surowca ze złoża Igroš, podczas gdy w surowcu ze złoża Donje Jasenje wyższy udział zeolitów był stwierdzony dla klasy najdrobniejszej –0,063 +0 mm, przy współobecności skaleni i niewielkim udziale klinoptylolitu. Rezultaty badań wskazują, że niezbędne jest w przypadku tych materiałów zastosowanie metod klasyfikacji ziarnowej i otrzymywania najdrobniejszych klas ziarnowych, by możliwe było otrzymanie zestawu produktów zeolitowych o wymaganych parametrach jakościowych.
 
REFERENCES (14)
1.
Adriano et al. 2013 – Adriano, A., Soriano, G. and Duque, J., 2013. Characterization of Water Absorption and Desorption Properties of Natural Zeolites in Ecuador, Fifth International Symposium on Energy, Puerto Rico Energy Center-Laccei, Puerto Rico, pp. 1–8.
 
2.
Ćurković et al. 2011 – Ćurković, L., Trgo,M., Rožić, M., Medvidović, N.V., 2011. Kinetics and Thermodynamics Study of Copper Ions Removal by Natural Clinoptilolite, Indian Journal of Chemical Technology 18(2), pp. 137–144.
 
3.
Faghihian, H. and Bowman, R.S., 2005. Adsorption of Chromate by Clinoptilolite Exchanged with Various Metal Cations, Water Research 39, 6, pp. 1099–1104.
 
4.
Filipan et al. 2007 – Filipan, T., Tišma, S., Farkaš, A., Butorac, A. and Cerjan-Stefanović, Š., 2007. Production, Properties and Application of Zeolitic Tuff (Cp) and Preparation of “SPS” from Donje Jesenje, Natural Zeolitic Tuff from Croatia in Environmental Protection (Edited by: Filipan, Tugomir; Tišma, Sanja; Farkaš, Anamarija), Zagreb: Institute of International Relations, pp. 53–83.
 
5.
Huggerty, G.M. and Bowman, R.S., 1994. Sorption of Inorganic Anions by Organo-Zeolites, Environmental Science and Technology 28, 3, pp. 452–458.
 
6.
Korkuna et al. 2004 – Korkuna, O., Leboda, R., Skubiszewska-Zięba, J., Vrublevs‘ka, T., Gun’ko, V.M. and Ryczkowski, J. 2006. Structural and Physicochemical Properties of Natural Zeolites: Clinoptilolite and Mordenite, Microporous and Mesoporous Materials 87, pp. 243–254.
 
7.
Lemić, J., 2006. Modified Aluminosilicate Minerals as Adsorbents in Treatment of Contaminated Waters, Doctoral Thesis, Belgrade, Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, p. 99.
 
8.
Mendoza-Barron et al. 2004 – Mendoza-Barron, J., Jacobo-Azuara, A., Leyva-Ramos, R., Berber-Mendoza, M.S., Guerrero-Coronado, R.M., Fuentes-Rubio L. and Martínez-Rosales, M., 2011. Adsorption of Arsenic (V) from a Water Solution onto a Surfactant-modified Zeolite, Adsorption 17, pp. 489–496.
 
9.
Radosavljevic-Mihajlovic et al. 2004 – Radosavljevic-Mihajlovic, A., Stojanovic, J., Kasic, V., Dakovic, A. and Tesmanovic, LJ., 2004. Comparative Mineralogical Qualities of Serbian Zeolitic Tuff Deposits, Proceedings of the 36th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, pp. 22–28.
 
10.
Sheng, G. and Boyd, S.A., 1998. Relation of Water and Neutral Organic Compounds in the Interlayers of Mixed Ca/trimethylphenylammonium-smectites, Clays and Clay Minerals 46, pp. 10–17.
 
11.
Tibljaš, D. and Šćavničar, S., 2007. Deposits of Zeolitic Tuffs in Krapina Area, Natural Zeolite Tuff from Croatia in Environmental Protection (Edited by: Filipan, Tugomir; Tišma, Sanja; Farkaš, Anamarija), Zagreb: Institute of International Relations, pp. 13–25.
 
12.
Tomašević-Čanović, M., 2005. Purification of Natural Zeolite-clinoptilolite for Medical Application – Extraction of Lead, Journal of the Serbian Chemical Society 70 (11), pp. 1335–1345.
 
13.
Zhaohui, L. and Honga, H., 2009. Retardation of Chromate through Packed Columns of Surfactant – Modified Zeolite, Journal of Hazardous Materials 162, 1487–1493.
 
14.
Zhaohui L. and Bowman, R.S., 1997. Counterion Effects on the Sorption of Cationic Surfactant and Chromate on Natural Clinoptilolite, Enviromental Science and Technology 31, 8, pp. 2407–2412.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953