Removal of magnesium from sphalerite concentrates by means of spent electrolyte deriving from the process of cathode zinc extraction
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2012;28(3):43–53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Due to the occurrence of zinc and lead ore deposits in dolomite rocks, the sphalerite concentrates obtained from these ores contain an admixture of dolomite. In practice, a substantial amount of magnesium included in zinc ores passes to the last production stage, i.e. zinc electrolysis. The magnesium present in electrolyte impairs electrical conductance and appears in the technical and economical indexes. This paper deals the attempts to remove magnesium removal from initial sphalerite concentrates by means of chemical flotation using spent electrolyte derived from zinc electrolysis. The authors attempt to substantiate the existing relationships, as well as to derermine the optimum conditions for the procedure suggested. The leaching efficiency of magnesium amounted to about 80%, and is dependent upon the stage of the leaching. Losses of zinc were below 2%, and the magnesium concentration in solution amounted to about 20%. These solution can produce magnesium and zinc, which will be presented in the following paper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Usuwanie magnezu z koncentratu sfalerytowego za pomocą zużytego elektrolitu z procesu otrzymywania cynku katodowego
ruda cynku, ruda ołowiu, usuwanie magnezu, koncentrat sfalerytowy
Występowanie złóż rud cynku i ołowiu w skałach dolomitowych sprawia, że otrzymane koncentraty sfalerytowe zawierają domieszkę dolomitu. Praktyka wskazuje, że znaczna część wprowadzanego magnezu z surowcami cynkowymi przechodzi do ostatniej fazy produkcji, elektrolizy cynku. Obecność magnezu w elektrolicie obniża przewodnictwo elektryczne elektrolitu i powoduje pogorszenie wskaźników techniczno-ekonomicznych. Celem opisanych w tym artykule badań było opracowanie metody usuwania magnezu z surowego koncentratu sfalerytowego na drodze chemiczno-flotacyjnej, stosując zużyty elektrolit pochodzący z elektrolizy cynku. Opracowanie ukierunkowano wokół doświadczalnego zobrazowania istniejących zależności i ustalenia optymalnych warunków zaproponowanej procedury. Stopień wyługowania magnezu wynosił około 80%. Straty cynku wynosiły poniżej 2%, natomiast stężenie magnezu w roztworze wynosiło 20%. Z tych roztworów można odzyskiwać magnez i cynk, co będzie przedstawione w następnej publikacji.
 
REFERENCES (7)
1.
Gawlik L., Mokrzycki E., 2011 - Mineral Raw materials of Poland - Resource aspekt, Sustainable production and consumption of mineral resources. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 13-39.
 
2.
Sanak-Rydlewska S., Małysa E., 1996 - Purification of zinc blende concentrates by chemical flotation treatment to remove magnesium. Archieve of Metallurgy t. 41, s. 435-440.
 
3.
Małysa E., Sanak-Rydlewska S., 1999 - Application of chemical methods in processing of zinc-lead ores. New trends in mineral processing III, Part II VSB-TU Ostrava, 24-26 Jule 1999, s. 367-373.
 
4.
Jarosiński A., Fela K., 2007 - Application of sulphuric acid leaching for magnesium removal from zinc concentrate. Polish Journal of Chemical Technology t. 9, nr 2, s. 19-22.
 
5.
Jarosiński A., Fela K., 2009 - The optimization of low-magnezium zinc concentrate production process. Polish Journal of Chemical Technology t. 1, s. 20-23.
 
6.
Riesenkampf W., Hamankiewicz M., 1981 - Sposób występowania dolomitu w koncentracie flotacyjnym sfalerytu. Z zagadnień mineralogii stosowanej, Prace Mineralogiczne nr 70, Wyd. Geologiczne Warszawa.
 
7.
Jarosiński A., 2009 - Badania nad usuwaniem magnezu z koncentratów cynku i utylizacją produktów ubocznych. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953