REVIEW PAPER
SEM Automated Mineralogy applied for the quantification of mineral and textural sorting in submarine sediment gravity flows
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
2
Department of Economic Geology and Petrology Freiberg University of Mining and Technology
 
 
Submission date: 2022-09-29
 
 
Final revision date: 2022-12-01
 
 
Acceptance date: 2022-12-02
 
 
Publication date: 2022-12-20
 
 
Corresponding author
Joanna Pszonka   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(4):105-131
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
SEM Automated Mineralogy (SEM-AM) is an analytical system based on a scanning electron microscope (SEM) with backscattered electron detector and an energy dispersive X-ray spectrometer (EDS). This automated tool enables to quantify mineralogy, size and geometry of solid matter components. The paper presents a SEM-AM application in detection of mineralogical and textural sediment sorting on the example of a submarine gravity flow record from the Cergowa sandstones (Lower Oligocene) in the Polish Outer Carpathians. Analysis of high quality backscattered electron (BSE) imagery in combination with EDX spectra discriminates mineral phases in polished samples. These data are then processed by the mineral liberation analysis (MLA) software in order to extract size and shape information, and combine, compare and group components for further examination. Automated data extraction provides highly representative measurement statistics devoid of manual work bias. The Cergowa sandstones were prepared for the analysis as non-granular samples in coated thin sections and granular samples in epoxy mounts. The former samples provide mineralogical data whereas the latter additionally generate textural parameters, both essential in interpretation of variability of flow competence. Comparisons between samples from an individual bed and between different beds of the measured sections give insights into the spatial and temporal flow development at a given locality. On the other hand, a comparison of different sections and regions of the formation will provide basis for the reconstruction of submarine flow events throughout the sedimentary basin and contribute to the characterisation of the provenance areas. Highly detailed quantitative data generated by this procedure have great potential in helping to recognise complex relationships between mineralogical and textural sorting by depositional processes.
ACKNOWLEDGEMENTS
This work was supported by the National Science Centre (NCN) [grant number DEC-2017/01/X/ST10/00048] and the statutory research of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences to JP.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie zautomatyzowanej mineralogii SEM do kwantyfikacji mineralnego i teksturalnego wysortowania osadów podmorskich spływów grawitacyjnych
skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), zautomatyzowana mineralogia SEM, procesy depozycyjne, sortowanie osadów, podmorskie spływy grawitacyjne
Zautomatyzowana mineralogia SEM jest analitycznym systemem bazującym na skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) wyposażonym w detektor elektronów wstecznie rozproszonych oraz spektrometr dyspersji energii (EDX). To zautomatyzowane narzędzie umożliwia kwantyfikację mineralogii, wielkości i geometrii komponentów ciał stałych. W artykule przedstawiono zastosowanie zautomatyzowanej mineralogii SEM w analizie mineralogicznego i teksturalnego sortowania osadów zdeponowanych przez podmorskie spływy grawitacyjne, na przykładzie piaskowców cergowskich (dolny oligocen) z polskich Karpat zewnętrznych. Analiza obrazów wysokiej rozdzielczości, generowanych przez elektrony wstecznie rozproszone (BSE), w połączeniu z zarejestrowanymi widmami EDX, pozwala określić fazy mineralne występujące w badanych próbkach. Te dane są następnie przetwarzane przez oprogramowanie Mineral Liberation Analysis (MLA) w celu ekstrakcji informacji o wielkości i kształcie komponentów, a także łączeniu, porównywaniu i grupowaniu wygenerowanych informacji do dalszych badań. Zautomatyzowana ekstrakcja danych dostarcza wysoce reprezentatywnych statystyk pomiarowych pozbawionych błędu pracy ręcznej. Piaskowce cergowskie zostały przygotowane do analizy jako zgłady w formie płytek cienkich oraz zatopione w żywicy wyseparowane ziarna. Pierwszy rodzaj próbek dostarcza danych o składzie mineralogicznym, natomiast drugi rodzaj dodatkowo pozwala wygenerować parametry teksturalne, oba istotne w interpretacji zmienności kompetencji podmorskich spływów grawitacyjnych. Porównania pomiędzy próbkami z tej samej warstwy oraz z różnych warstw profilu dają wgląd w przestrzenny i czasowy rozwój przepływu w danym miejscu. Natomiast porównanie próbek z różnych profilów i regionów formacji dostarcza informacji do rekonstrukcji podmorskich przepływów grawitacyjnych w basenie sedymentacyjnym i przyczynia się do charakterystyki obszarów proweniencji. Wysoko szczegółowe dane ilościowe generowane w MLA mają duży potencjał w rozpoznaniu złożonych zależności pomiędzy mineralogicznym i teksturalnym sortowaniem przez procesy depozycyjne.
 
REFERENCES (26)
1.
Blannin et al. 2021 – Blannin, R., Frenzel, M., Tusa, L., Birtel, S., Ivascanu, P., Baker, T. and Gutzmer, J. 2021. Uncertainties in quantitative mineralogical studies using scanning electron microscope-based image analysis. Minerals Engineering 167, DOI: 10.1016/j.mineng.2021.106836.
 
2.
Dirnerová et al. 2012 – Dirnerová, D., Prekopová, M. and Janočko, J. 2012. Sedimentary record of the Dukla Basin (Outer Carpathians, Slovakia and Poland) and its implications for basin evolution. Geological Quarterly 56(3), pp. 547–560, DOI: 10.7306/gq.1039.
 
3.
Dziadzio et al. 2016 – Dziadzio, P., Matyasik, I., Garecka, M. and Szydło, A. 2016. Lower Oligocene Menilite Beds, Polish Outer Carpathians: supposed deep-sea flysch locally reinterpreted as shelfal, based on new sedimentological, micropalaeontological and organic-geochemical data. Kraków: Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu, Krakow, 120 pp., DOI: 10.18668/PN2016.213.
 
4.
Fandrich et al. 2007 – Fandrich, R., Gu, Y., Burrows, D. and Moeller, K. 2007. Modern SEM-based mineral liberation analysis. International Journal of Mineral Processing 84, pp. 310–320, DOI: 10.1016/j.minpro.2006.07.018.
 
5.
Ford et al. 2011 – Ford, F.D., Wercholaz, C.R. and Lee, A. 2011. Predicting process outcomes for Sudbury platinum-group minerals using grade-recovery modelling from Mineral Liberation Analyzer (MLA) data. The Canadian Mineralogist 49, pp. 1627–1642, DOI: 1010.3749/canmin.49.6.1627.
 
6.
Gu, Y. 2003. Automated scanning electron microscopy based mineral liberation analysis. An introduction to JKMRC/FEI Mineral Liberation Analyser. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering 2, pp. 33–41, DOI: 10.4236/jmmce.2003.21003.
 
7.
Gu, Y. and Napier-Munn, T. 1997. JK/Philips mineral liberation analyzer – an introduction. Cape Town: Minerals Processing ‘97 Conference, pp. 2.
 
8.
Haughton et al. 2009 – Haughton. P., Davis, C., McCaffrey, W. and Barker, S. 2009. Hybrid sediment gravity flow deposits – Classification, origin and significance. Marine and Petroleum Geology 26(10), pp. 1900–1918, DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.02.012.
 
9.
Jankowski et al. 2004 – Jankowski, L., Kopciowski, R. and Ryłko, W. 2004. Geological map of the Outer Carpathians: borderland of Poland, Ukraine and Slovakia. Warszawa: Polish Geological Institute, scale 1:200000.
 
10.
Jankowski et al. 2012 – Jankowski, L., Kopciowski, R., Ryłko, W., Danysh, V., Tsarnenko, P.N. and Hnylko, O. 2012. Lithostratigraphic correlation of the outer Carpathian borderlands of Poland, Ukraine, Slovakia and Romania. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 449, pp. 87–98.
 
11.
Kelvin et al. 2011 – Kelvin, M.A., Sylvester, P.J. and Cabri, L.J. 2011. Mineralogy of rare occurrences of precious-metal-enriched massive sulfide in the Voisey’s Bay Ni-Cu-Co Ovoid Deposit, Labrador, Canada. The Canadian Mineralogist 49, pp. 1505–1522, DOI: 10.3749/canmin.49.6.1505.
 
12.
Kovač et al. 1998 – Kovač, M., Nagymarosy, A., Oszczypko, N., Csontos, L., Ślączka, A., Marunteanu, M., Matenco, L. and Marton, E. 1998. Palinspastic reconstruction of the Carpathian-Pannonian region during the Miocene. [In:] Rakus, M. (ed.), Geodynamic development of the Western Carpathians. Bratislava: Geological Survey of Slovak Republic, Dionyz Štur Publishers, pp. 189–217.
 
13.
Peszat, C. 1984. Variability of the petrographic and mineral composition of the Cergowo sandstones against the background of their deposition conditions and diagenetic transformations (Zmienność składu petrograficzno-mineralnego piaskowców cergowskich na tle warunków ich depozycji i przemian diagenetycznych). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 346(24), pp. 207–234 (in Polish, with English summary).
 
14.
Pszonka, J. 2015. Sedimentological study of the Cergowa Beds in the Dukla and Fore-Dukla Units of the Flysch Carpathians. Studia, Rozprawy, Monografie 196, 193 p. (in Polish).
 
15.
Pszonka, J. and Wendorff, M. 2017. Carbonate cements and grains in submarine fan sandstones – the Cergowa Beds (Oligocene, Carpathians of Poland) recorded by cathodoluminescence. International Journal of Earth Sciences 106, pp. 269–282, DOI: 10.1007/s00531-016-1318-z.
 
16.
Pszonka, J. and Götze, J. 2018 Quantitative estimate of interstitial clays in sandstones using Nomarski differential interference contrast (DIC) microscopy and image analysis. Journal of Petroleum Science and Engineering 161, pp. 582–289, DOI: 10.1016/j.petrol.2017.11.069.
 
17.
Pszonka et al. 2019 – Pszonka, J., Žecová, K. and Wendorff, M. 2019. Oligocene turbidite fans of the Dukla Basin: New age data from the calcareous nannofossils and paleoenvironmental conditions (Cergowa beds, Polish–Slovakian borderland). Geologica Carpathica 70(4), pp. 311-324, DOI: 10.2478/geoca-2019-0018.
 
18.
Schulz et al. 2020 – Schulz, B., Sandmann, D. and Gilbricht, S. 2020. SEM-Based Automated Mineralogy and its Application in Geo- and Material Sciences. Minerals 10, DOI: 10.3390/min10111004.
 
19.
Shideler et al. 1975 – Shideler, G.L, Ślączka, A., Unrug, R. and Wendorff, M. 1975. Textural and mineralogical sorting relationships in Krosno Formation (Oligocene) turbidites, Polish Carpathian Mountains. Journal of Sedimentary Petrology 45(1), pp. 44–56.
 
20.
Siemińska et al. 2018 – Siemińska, A., Starzec, K., Godlewski, P. and Wendorff, M. 2018. Sedimentary response to tectonic uplift of the Dukla basin margin recorded at Skrzydlna – the Menilite Beds (Oligocene), Outer Carpathians, S Poland. Geology, Geophysics and Environment 44(2), pp. 231-244, DOI: 10.7494/geol.2018.44.2.231.
 
21.
Ślączka, A. 1971. The Geology of the Dukla Unit, Polish Flysch Carpathians. Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne 63, 97 pp. (in Polish).
 
22.
Ślaczka, A. and Unrug, R. 1976. Trends of textural and structural variation in turbidite sandstones: the Cergowa Sandstone (Oligocene, Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae 46(1–2), pp. 55–75.
 
23.
Steidmann, J.R. 1982. Size-density sorting of sand-size spheres during deposition from bedload transport and implications concerning hydraulic equivalence. Sedimentology 29, pp. 877–883, DOI: 10.1111/j.1365-3091.1982.tb00090.x.
 
24.
Sylvester, P.J. 2012. Use of the Mineral Liberation Analyzer (MLA) for mineralogical studies of sediments and sedimentary rock. Mineralogical Association of Canada, Short Course Series 42, pp. 1–16.
 
25.
Sylvester, Z. and Lowe, D.R. 2004. Textural trends in turbidites and slurry beds from the Oligocene flysch of the Carpathians, Romania. Sedimentology 51, pp. 945–972, DOI: 10.1111/j.1365-3091.2004.00653.x.
 
26.
Troutmann et al. 1974 – Troutmann, S., Johnson, G.G.M., White, E.W. and Lebiedzik, J. 1974. Automated quantitative SEM characterization of complex particular samples. American Laboratory 6, pp. 31–38.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top