Sieve blocking for mixtures of varying blocking particles content
 
More details
Hide details
1
Institute of Leather Industry Lodz
 
2
Faculty of Process and Environmental Engineering, Department of Process Equipment, Lodz University of Technology
 
 
Submission date: 2017-08-18
 
 
Final revision date: 2017-10-03
 
 
Acceptance date: 2018-09-05
 
 
Publication date: 2018-09-05
 
 
Corresponding author
Katarzyna Ławińska   

Institute of Leather Industry Lodz, Zgierska 73, 91-462, 91-462 Lodz, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(1):83-96
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Article is devoted to sieve holes blocking and describes the impact of the content of blocking particles in the feed on this phenomenon. The process of sieve blocking involves particles of varying size being blocked in sieve holes. This is a phenomenon that significantly decreases the sieving process capacity. The sieve blocking coefficient f is applied for a description of sieve blocking. Blocking particles are the ones which is equal to or slightly larger than the sieve holes. Those particles do not pass through the sieve holes, remain over the sieve and may clog (block) the sieve holes, thus reducing the sieve clearance coefficient. The tests were done using a laboratory vibrator and control sieves, by subsequently sieving mixtures of particulate materials with a different content of blocking particles and different percentage share of the upper- and lower-size fractions. Particulate materials of three model grain shapes were used for the tests: spherical, sharp-edged and irregular. The paper also includes a statistical analysis of the results obtained through experiments and an innovative method for describing sieve holes blocking. The new blocking coefficient specifies the percentage number of blocked sieve holes in relation to the total number of sieve holes. Particle size is a parameter that determines the value of the sieve blocking coefficient in time. An increase in the content of blocking particles in the mixtures results in an increase in the percentage number of blocked sieve holes. The content of individual fractions in the mixture also has a significant impact on the course of sieve holes blocking. Sieving is a very common industrial practice. That is why the subject of this paper is so important.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Blokowanie otworów sitowych dla mieszanin o różnej zawartości ziaren blokujących
nadawa, sito, materiał ziarnisty, ziarna blokujące
Artykuł dotyczy analizy zjawiska blokowania otworów sitowych przesiewaczy oraz określa wpływ zawartości ziaren blokujących w nadawie na to zjawisko. Proces blokowania polega na grzęźnięciu ziaren różnych wielkości w otworach sitowych. Jest to zjawisko znacznie obniżające wydajność procesu przesiewania. Do opisu blokowania oczek w sicie stosowany jest współczynnik zablokowania otworów sitowych. Ziarna blokujące to klasa ziaren równych, bądź nieco większych od wymiaru otworu sitowego. Ziarna te nie przejdą przez oczka w sicie, pozostając w produkcie nadsitowym mogą zatykać (blokować) otwory sitowe zmniejszając współczynnik prześwitu tego sita. Badania przeprowadzono na wstrząsarce lab. i sitach kontrolnych, przesiewając kolejno mieszaniny materiałów ziarnistych o różnej zawartości ziaren blokujących oraz różnych procentowych udziałach klasy dolnej i górnej. Użyto materiałów ziarnistych o trzech modelowych kształtach ziaren: kulisty, ostrokrawędziowy i nieregularny. W pracy przeprowadzono również statystyczną analizę wyników uzyskanych na drodze doświadczalnej i przedstawiono nowy sposób opisu zjawiska blokowania otworów sitowych. Proponowany współczynnik zablokowania określa procentową ilość zablokowanych otworów w sicie w odniesieniu do liczby jego wszystkich otworów. Wymiar ziarna jest parametrem, który determinuje wartość współczynnika zablokowania otworów sita. Wzrost zawartości ziaren blokujących w nadawie skutkuje wzrostem procentowej ilości otworów zablokowanych. Zawartość poszczególnych frakcji w mieszaninie ma znaczący wpływ na przebieg procesu blokowania. Przesiewanie jest rozpowszechnionym procesem przemysłowym. Fakt ten tłumaczy celowość podjęcia tematyki w prezentowanej pracy.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top