Surface and groundwater fluctuation in Solina and Myczkowce dam reservoirs region
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(3):119–134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main goal of the paper was the evaluation of the Solina and Myczkowce Water Storage Reservoirs influence on water environment after over 30 years of functioning. It presents the characteristic of both reservoirs and water dams (gravity – Solina and rock-filled – Myczkowce), taking into account their main functions and geological-hydrogeological conditions. During the Master’s Thesis practice (September 2003) the author measured the level of ground water table in 58 dug wells around the reservoirs. The measurements were used to create a map of Quaternary groundwater horizon. The main water flow is directed towards the lakeside. One can observe the drainage character of rivers and streams. Further research work was based on Solina-Myczkowce Hydropower Plants’ database for the period of 1995–2001. The author presented the surface water fluctuation of Solina and Myczkowce reservoirs and the San river above and below the reservoirs, as well as groundwater table fluctuation in 3 monitoring wells. Following, both high and low waters are synchronous, and the fluctuation of the San river is smooth below the reservoirs. One can observe a great influence of the large reservoir, which provides water regulation. Due to low land development of the area groundwater table fluctuations are barely noticeable and no hydrogeological damages have been reported.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika zmian stanu wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie zbiorników wodnych Solina-Myczkowce
zbiornik zaporowy, Solina-Myczkowice, środowisko wodne, wahania zwierciadła wód
Celem niniejszego opracowania było przeanalizowanie wpływu zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce na środowisko wodne po ponad 30-letnim okresie funkcjonowania. Przedstawiono charakterystykę kompleksu utworzonego w wyniku przegrodzenia rzeki San dwiema zaporami: betonową – Solina i ziemną – Myczkowce, przy uwzględnieniu podstawowych funkcji zbiorników na tle warunków geologicznych i hydrogeologicznych. W ramach praktyki dyplomowej (wrzesień 2003) autorka wykonała pomiary zalegania zwierciadła wody w 58 studniach gospodarskich w otoczeniu zbiorników, które stały się podstawą do wykreślenia schematycznej mapy zalegania zwierciadła wód czwartorzędowych. Główne kierunki przepływu skierowane są ku brzegom zalewu. Obserwuje się wyraźnie drenujący charakter rzek i potoków uchodzących do zbiorników. W oparciu o dane z lat 1995–2001 uzyskane w Zespole Elektrowni Wodnych (ZEW) Solina-Myczkowce S.A. opracowano przebieg zmian stanów wód powierzchniowych na zbiornikach Solina i Myczkowce oraz na rzece San powyżej i poniżej zbiorników, jak również wód podziemnych w trzech otworach badawczych. Zauważono, że pokrywają się ze sobą zarówno wyżowe, jak i niżowe stany wód, przy czym rzeka San ma bardziej wyrównany charakter w przekroju poniżej zalewu. Wyraźnie zaznacza się tu wpływ zbiornika o dużej pojemności, którym można regulować stany wód poniżej przegrodzenia doliny. Z uwagi na słabe zagospodarowanie znacznej części obszarów nadbrzeżnych, wahania zwierciadła wód gruntowych w strefie brzegowej zbiorników są niewielkie i nie notuje się szkód hydrogeologicznych.
 
REFERENCES (10)
1.
Dziewański J., 1961 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego stopnia wodnego Solina na Sanie. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie, Kraków.
 
2.
Dziewański J., 1963 - Geologiczno-inżynierskie problemy budowy stopni wodnych na odcinku doliny górnego Sanu. Przegląd Geologiczny nr 1, Warszawa.
 
3.
Dziewański J., 1973 - Geologiczne warunki posadowienia zapór wodnych w skałach facji fliszowej na przykładzie górnego Sanu. Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 
4.
Dziewański J., Starkel L., 1962 - Dolina Sanu między Soliną a Zwierzyniem w czwartorzędzie. Pr. geogr. Inst. Geogr. PAN nr 36.
 
5.
Mysiak M., 1980 - Instrukcja gospodarowania wodą w warunkach normalnych i powodziowych Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczowce. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 
6.
Ocena oddziaływania na środowiska obiektów Solina i Myczkowce. Praca zbiorowa pod redakcją S. Michalika, H. Słoty, Z. Witkowskiego. Kraków 2000 (niepubl.).
 
7.
Soja R., 2002 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski. Skala 1:50 000, arkusz Ustrzyki Dolne.
 
8.
Trafas M., 2001 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski. Skala 1:50 000, arkusz Lesko.
 
9.
Wojtuszewska K., 2004 - Wpływ zbiornika Solińskiego na środowisko wodne. Praca magisterska, AGH, Kraków.
 
10.
Materiały archiwalne Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953