ORIGINAL PAPER
The method of improving the functioning of an integrated management system in a mining enterprise
 
More details
Hide details
1
University of Science and Technology
2
Polska Grupa Górnicza SA.
CORRESPONDING AUTHOR
Patrycja Bąk   

University of Science and Technology
Submission date: 2018-12-31
Final revision date: 2019-03-12
Acceptance date: 2019-06-28
Publication date: 2019-06-28
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2019;35(2):175–186
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In order to fully adapt to market requirements, mining enterprises in recent years have implemented standardized systems for quality, safety and health at work and environmental management. The standards for individual systems define the requirements of applying specific procedures and actions to implement the adopted policy aimed at achieving the assumed goals. The combination of business procedures and practices is more effective in the case of their integration than the activities carried out under separate systems. They then function under the name of an integrated management system (IMS). Properly implemented IMSs most often contributes to a more harmonious functioning of the enterprise and the elimination of recurring activities in the areas concerning individual systems, and thus to the optimization of costs related to their implementation and maintenance. Improving the operational efficiency of the mining enterprise and mines included in it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection. In the conditions of a market economy, improving the efficiency of functioning and providing sources of business financing is a key necefity for mining enterprise (Bąk 2007, 2008). Mines need to be properly managed to survive. The key problem is the design and implementation of an efficient management system and its continuous improvement based on the adequacy of system solutions. This is an answer to the question whether the management system of a mining enterprise (mine) corresponds to its real needs in the process of achieving objectives. Improvement of management systems must be based on an appropriate diagnosis. The aim of the article is to present the original solution, which is a tool for improving the integrated management system in Polish mining enterprises.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metodyka oceny funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym jako narzędzie jego doskonalenia
przedsiębiorstwa górnicze, zintegrowany system zarządzania, procesy biznesowe
Chcąc w pełni dostosować się do wymogów rynku, przedsiębiorstwa górnicze w ostatnich latach wdrożyły do stosowania znormalizowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskowego. Normy dotyczące poszczególnych systemów definiują wymogi stosowania określonych procedur i działań, służących wdrażaniu przyjętej polityki. Połączenie procedur i praktyk działania stosowanych w przedsiębiorstwie jest bardziej skuteczne w przypadku ich scalenia, niż działań realizowanych w ramach oddzielnych systemów. Funkcjonują one wtedy pod nazwą zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ). Prawidłowo wdrożony ZSZ przyczynia się najczęściej do bardziej harmonijnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz eliminacji powtarzających się działań w obszarach dotyczących poszczególnych systemów, a przez to do optymalizacji kosztów związanych z ich wdrażaniem i utrzymywaniem. Poprawia sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego i kopalń wchodzących w jego skład, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W warunkach gospodarki rynkowej podnoszenie efektywności funkcjonowania i zapewnienie źródeł finansowania działalności jest dla przedsiębiorstw górniczych pierwszoplanową koniecznością (Bąk 2007, 2008). Kluczowym problemem jest zaprojektowanie i wdrożenie sprawnego systemu zarządzania oraz jego ciągłe doskonalenie, oparte na adekwatności rozwiązań systemowych. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy system zarządzania przedsiębiorstwem górniczym (kopalnią) odpowiada jego rzeczywistym potrzebom w procesie realizacji celów. Doskonalenie systemów zarządzania musi być oparte na odpowiedniej diagnozie. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego rozwiązania, które stanowi narzędzie doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach górniczych.
 
REFERENCES (14)
1.
Bąk, P. 2007. Characteristics of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Pt. 2, Sources of the foreign capital (Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Cz. 2 – Źródła kapitału obcego). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 23(2), pp. 101–117 (in Polish).
 
2.
Bąk, P. 2008. Financing of the investment activity based on the example of coal mining industry (Źródła finansowania działalności inwestycyjnej na przykładzie sektora górniczego). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 24(3/3), pp. 11–17 (in Polish).
 
3.
Bąk, P. 2018. The key aspects of implementing the integrated management system in mining enterprises (Kluczowe aspekty wdrażania zintegrowanego systemy zarządzania w przedsiębiorstwach górniczych). Przegląd Górniczy 9, pp. 19–26 (in Polish).
 
4.
Bąk, P. and Nowak, A. 2018. Implementing integrated management systems in mining enterprises (Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwach górniczych). Przegląd Górniczy 9, pp. 27–34 (in Polish).
 
5.
Nowak, A. 2016. Occupational health and safety in a mechanical coal preparation plant in the aspect of the Integrated Management System (Bezpieczeństwo i higiena pracy w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla w aspekcie Zintegrowanego Systemu Zarządzania). Przegląd Górniczy 11, pp. 61–66 (in Polish).
 
6.
Nowak, A. 2018. The methodology of evaluating and improving the operation of an integrated management system in a mining enterprise. A doctoral dissertation. Kraków.
 
7.
Nowak, A. and Pawluk, A. 2016. The Integrated Management System in relation to sustainable development in the hard coal mining industry (Zintegrowany System Zarządzania w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego). Inżynieria Mineralna 2, pp. 45–52 (in Polish).
 
8.
[Online] https://sjp.pwn.pl [Accessed: 2018-11-02].
 
9.
Polish Standard PN-N-18001:2004 Occupational health and safety management systems – Requirements.
 
10.
Polish Standard PN-EN ISO 14001:2005 Environmental management systems. Requirements with guidance for use.
 
11.
Polish Standard PN-EN ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.
 
12.
Polish Standard PN-EN ISO 9000:2009 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary.
 
13.
Polish Standard PN-EN ISO 9001:2009 Quality management systems. Requirements.
 
14.
Polish Standard PN-N-18001:2004 Occupational health and safety management systems. Requirements.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953