The problem of nitrogen oxides in power industry
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(4):117–126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A number of by-products, such as ash, slag, dust and toxie gases are produced during exothermal reaction of coal burning. The gases emitted into the constitute the very serious problem due to considerable difficulties related to gases removal. This applies chiefly to sulfur and nitrogen oxides. In 1998, the Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry issued the ordinance regarding the permissible level of pollutants emitted into the atmosphere as a result of hard coal burning. The ordinance was aimed at adjusting the Polish standards to European Union standards. Also the European Union countries modified their regulations and in the year of 2001 approved two Directives regarding the emission of sulfur dioxide and nitrogen dioxide. The paper deals only with the nitrogen oxides problem. The genesis of their origin, the emission standards and the emission level have been presented. The mechanisms of converting the nitrogen into the nitrogen oxide and nitrogen dioxide have been discussed, as well as the impact of temperature on NOx generation has been explained. In the light of awareness with regard to the reasons for and effects of the nitrogen oxides, the efficient methods of counteraction have been presented. These include the primary methods involving the prevention of oxides generation, and secondary methods, restricting the emission of oxides already generated. The problem of nitrogen oxides is very complicated and requires further research and enhancing of the currently used reduction methods.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problem tlenków azotu w energetyce
tlenki azotu, spalanie, emisja
W procesach energetycznego spalania węgla powstaje wiele produktów ubocznych, takich jak popiół, żużel, pył oraz toksyczne gazy. Właśnie gazy emitowane do atmosfery stanowią największy problem ze względu na trudności z ich usuwaniem. Dotyczy to głównie tlenków siarki i azotu. W 1998 roku MOŚZNiL wydało Rozporządzenie dotyczące dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza ilości substancji zanieczyszczających ze spalania węgla kamiennego. Rozporządzenie miało na celu dostosowanie polskich norm do norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Również kraje Unii zmodyfikowały swoje przepisy i w 2001 roku przyjęły dwie dyrektywy dotyczące emisji dwutlenku siarki i azotu. W artykule skoncentrowano się wyłącznie na problemie tlenków azotu. Przedstawiono genezę ich powstawania, normy emisji oraz wielkość emisji. Omówiono mechanizmy przechodzenia azotu w tlenek i dwutlenek azotu oraz pokazano wpływ temperatury na powstawanie NOx. Znając przyczyny i skutki emisji tlenków azotu przedstawiono skuteczne metody przeciwdziałania temu zjawisku. Można do nich zaliczyć metody pierwotne, polegające na niedopuszczaniu do powstawania tlenków, oraz metody wtórne, ograniczające emisję tlenków już powstałych. Problem tlenków azotu jest bardzo złożony i wymaga jeszcze wielu badań i udoskonalania obecnie stosowanych metod redukcji.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953