The role of diagenetic variability of carboniferous sandstones from the Drogomyśl IG-1 bore-hole in evaluation of its gas-bearing potential
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(1):67–82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Petrographic analysis under microscope served to determine the degree of diagenetic changes in the Carboniferous sandstones sampled from the borehole core Drogomyśl IG-1. The degree of diagenetic engagement in the sandstones was found to be growing with the depth below the ground level. The transformation is revealed by disappearance of quartz grain edges, partial or entire dissolution of quartz grains with re-crystallization of chalcedony and also by: Si-enrichment of feldspars and mica, kaolinization of feldspars and biotite, carbonization of quartz, feldspars and mica as well as chlorization of biotite. On the basis of their mineral composition the sandstones were classified to the group of minerals which are both mechanically and chemically stable. Results of performed X-ray diffraction analysis of clay minerals in the sandstones indicated to the temperature range of diagenetic transformation from 120oC to above 160oC. It should be emphasized that the appearance of secondary porosity in the sandstones, as a result of diagenetic transformation, may have positive impact on the gas accumulation. Therefore, tha described method can be useful for evaluation of diagenetic potential of sandstones.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowanie diagenetyczne piaskowców karbońskich z głębokiego otworu wiertniczego Drogomyśl IG-1 jako element oceny potencjału ich gazonośności
potencjał diagenetyczny, potencjał gazonośności, diageneza piaskowców
Na podstawie badań mikroskopowych określono stopień zróżnicowania diagenetycznego piaskowców karbońskich pobranych z rdzenia otworu wiertniczego Drogomyśl IG-1 GZW. Stwierdzono, iż wraz z głębokością wzrasta zaangażowanie diagenetyczne piaskowców. Przejawem tego jest zanik granicy ziaren kwarcu, częściowe lub prawie całkowite rozpuszczenie tych ziaren i przekrystalizowanie w chalcedon, jak również silifikacja skaleni i mik, kaolinityzacja skaleni i biotytu, karbonatyzacja kwarcu, skaleni i mik oraz chlorytyzacja biotytu. Na podstawie składu mineralnego sklasyfikowano piaskowce, zaliczając je do utworów stabilnych mechanicznie i chemicznie. Jak wskazują badania rentgenostrukturalne minerałów ilastych, diageneza zachodziła w zakresie od 120 do ponad 160oC. Należy podkreślić, że pojawienie się porowatości wtórnej w piaskowcach, jako skutek zmian diagenetycznych, sprzyjać będzie akumulacji gazu. Badania tego typu mogą być zatem pomocne w ocenie potencjału gazoności piaskowców.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953