ORIGINAL PAPER
Where the EBITDA metric is used in coal companies
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Economics
2
University of Economics and Human Sciences in Warsaw
3
Jastrzębska Spółka Węglowa
CORRESPONDING AUTHOR
Agata Sierpinska-Sawicz   

Poznan University of Economics
Submission date: 2020-03-07
Final revision date: 2020-04-02
Acceptance date: 2020-05-04
Publication date: 2020-06-29
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(2):109–126
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents areas where the EBITDA measure is used in coal companies. The metric and the ratios where it is utilized are employed to assess companies and management efficiency, hence they are used as criteria for rewarding board members. EBITDA-based ratios are also used to evaluate the profitability of company restructuring and its goodwill in mergers and acquisitions. EBITDA, also tends to be used to value companies on the capital market. It is a good tool for efficiency assessment in coal companies with relatively stable fixed assets and small share of intangible assets, which amortized over short periods of time could interfere the comparability of relations based on this measure. The comparability is also disturbed by large investment expenditure incurred in the short term. This does not apply to the mining industry, in which investment cycles are long, last several years and expenditures are spread over time. In addition, the rate of technical progress imposing the need to implement large technology projects is not high compared to technology companies with high development dynamics. EBITDA based ratios were used to assess a number of listed coal companies. The analysis revealed that the profit/loss of these companies is mainly determined by coal prices. The cost of coal mining is 90% fixed and projects undertaken to reduce it bear fruit only over the long term. Cyclically changing coal prices cause major losses in companies when prices are low, which leads to bankruptcies or a need to restructure. After a period of decline in 2014–2016, the profit/loss of Polish coal companies as well as companies from around the world improved in 2017–2018. The financial standing of Polish companies was better than that of their counterparts from other parts of the world.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Obszary wykorzystania miernika EBITDA w spółkach węglowych
marża EBITDA, rentowność netto, amortyzacja, dług netto
W artykule zaprezentowane zostały obszary wykorzystania miernika EBITDA w spółkach węglowych. Miernik ten i budowane na jego podstawie relacje są wykorzystywane do oceny efektywności funkcjonowania spółek i skuteczności zarządzania, stąd służą do premiowania członków zarządu. Relacje oparte na EBITDA służą też do oceny opłacalności restrukturyzacji spółek, wyceny ich wartości w procesach fuzji i przejęć oraz wyceny spółek na rynku kapitałowym. EBITDA jest dobrym narzędziem do oceny efektywności spółek węglowych, które mają względnie stabilne aktywa, a w ich strukturze udział wartości niematerialnych i prawnych jest niewielki. Wartości te są amortyzowane w krótkim okresie czasu, co może zakłócać porównywalność relacji ustalanych w oparciu o ten miernik. Porównywalność zakłócają, duże wydatki inwestycyjne ponoszone w krótkim okresie czasu. Nie dotyczy to branży górniczej, w której cykle inwestycyjne są długie, a nakłady są rozłożone w czasie. Ponadto tempo postępu technicznego narzucające konieczność realizacji dużych przedsięwzięć technologicznych w branży węglowej nie jest wysokie w porównaniu do spółek technologicznych o dużej dynamice rozwoju. Relacje oparte na EBITDA wykorzystane zostały do oceny kilkunastu spółek węglowych notowanych na giełdach. Przeprowadzona analiza wykazała, że wyniki finansowe tych spółek są zdeterminowane głównie cenami węgla. Koszty wydobycia węgla w 90% mają charakter stały, a przedsięwzięcia podejmowane w celu ich obniżki skutkują w długim okresie czasu. Zmieniające się cyklicznie ceny węgla powodują w okresie ich spadku głębokie straty w spółkach, co prowadzi do ich upadłości bądź konieczności restrukturyzacji. Wyniki finansowe polskich spółek węglowych po okresie spadku w latach 2014–2016 podobnie jak i spółek światowych odbudowały swoje wyniki w latach 2017–2018. Spółki polskie mają dobrą kondycję finansową w porównaniu ze spółkami światowymi.
 
REFERENCES (18)
1.
Achleitner et al. 2012 – Achleitner, A., Braun R., Hinterramskogler B. and Tappeiner, F. 2012. Structure and determinants of financial covenats in leveraged buyouts. Review of Finance 16(3), pp. 647–684.
 
2.
Act of 9 June 2016 on the principles of determining the remuneration of persons managing certain companies (Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami). Dz.U. 2016, poz. 1202 (in Polish).
 
3.
Act of 27 October 2017 amending the Act on personal income tax, the Act on corporate income tax and the Act on flat-rate income tax on certain revenues generated by natural persons (Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Dz.U. 2017, poz. 2175 (in Polish).
 
4.
Brycz et al. 2015 – Brycz, B., Pauka, M. and Śmieja, N. 2015. The importance of covenants on corporate bond market in theory an empirical research – a literture review (Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych – przegląd literatury). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74(1), pp. 23–34 (in Polish).
 
5.
Damodaran, A. 2012. Investment Valuation Tools and Techiques for Determining the Value of Any Asset. New York: Wiley&Sons, 992 pp.
 
6.
Drucker, P. 2005. The Practice of Managment (Praktyka zarządzania), Warszawa: MT Biznes, 590 pp. (in Polish).
 
7.
Fernandez, P. 2002. Valuation Methods and Sherholders Value Creation. New York: Academic Press, 631 pp.
 
8.
Garstecki, D. 2015. Financial data disclosure in chosen companies integrated reports (Zakres ujawnianych informacje finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 77, pp. 503–512 (in Polish).
 
9.
Kaczmarczyk, A. 2016. Utility and reliability of reporting information – directions of changes (Użyteczność a wiarygodność informacji sprawozdań finansowych – kierunki zmian). Studia Oeconomica Posnaniensia 4(11), pp. 122–131 (in Polish).
 
10.
Kozłowska, A. 2018. An attempt to identify major factors which determine a quality of financial statement (Próba identyfikacji podstawowych czynników determinujących jakość sprawozdań finansowych). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics 503, pp. 246–258 (in Polish).
 
11.
Królikowska, E. and Sierpińska-Sawicz, A. 2016. The types of covenants in bond issuance programs of mining industry companies (Rodzaje kowenantów zawartych w programach emisji obligacji w spółkach węglowych). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 32(2), pp. 5–30 (in Polish).
 
12.
Mineral and Energy Economy Research Institute, 2019. Report 2018. Hard Coal Mining in Poland. Kraków: MEERI PAS. [Online] https://min-pan.krakow.pl/proj... [Accessed: 2020-01-25].
 
13.
Rutkowski, A. 2006. EBITDA Multiples in Valuation of a Company (Zastosowanie EBITDA w wycenie wartości firmy). Przedsiębiorczość i Zarządzanie 7(1), pp. 93–105 (in Polish).
 
14.
Rutkowski, A. 2007. Zastosowanie mnożnika EBITDA w wycenie kandydata do przejęcia (EBITDA Multiples in Valuation of Takeover Candidate). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1183, pp. 433–446 (in Polish).
 
15.
Sierpińska-Sawicz, A. and Bąk, P. 2016. Costs of corporate bond issue in coal mining companies. Contemporary Economics 10(2), pp. 99–112.
 
16.
Sierpińska-Sawicz, A. and Sierpińska, M. 2019. Performance Measurement as an Element of the Remuneration System of Managment Board Members in State-Owned Companies (Pomiar dokonań jako element systemu wynagrodzeń członków zarządu w spółkach Skarbu Państwa) [In:] Wasilewski, M., Mądra-Sawicka, M. eds. Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość – ujęcie teoretyczne i aplikacyjne. Warszawa: SGGW, pp. 117–128 (in Polish).
 
17.
Stumpp et al. 2000 – Stumpp, P.M, Marshella, T., Rowan, M., McCreary, R. and Coppola, M. 2000. Puting EBITDA in Perspective, Moody’s Investors Service, Global Credit Research, pp.1–22. [Online] https://ucema.edu.ar/u/jd/Inve... [Accessed: 2020-01-30].
 
18.
Szczepankowski, P. and Sierpińska-Sawicz, A. 2019. Use of covenants in corporate debt and bondholders’ protection (Kowenanty w warunkach emisji długu przez przedsiębiorstwa a ochrona obligatariuszy). Studia BAS 2(58), pp. 127–152 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953