An analysis of the impact of a liqudated salt mine and an municipal landfill on the quality of the Malinówka stream water in the former Barycz mining area
 
More details
Hide details
1
Cracow University of Technology, Wieliczka Salt Mine, Poland
 
2
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(4):113–132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Monitoring studies of the quality of the soil and water environment in the former Barycz mining area of the Wieliczka Salt Mine, a section currently used as municipal landfill, have been continuously conducted since 2000. The location of monitoring sites and the range of the monitored parameters were selected based on available historical data, taking into account the local geological and hydrogeological structure as well as hydrological conditions in the area of potential impact of the landfill. The Malinówka catchment monitoring study conducted by Wieliczka Salt Mine and MEERI PAS covers both a point above the landfill (point E) and a point located below the municipal landfill (point D) (Fig. 1). The adopted sampling scheme allows a comparison of the current level of contamination below the landfill with the local hydrogeochemical background, which the results of the measurements of the chemical composition of water in the headwater region of the Malinówka stream may be taken to represent. The paper presents averaged quarterly results of water quality measurements of the Malinówka stream between 2012 and 2014. Chloride, nitrate, and phosphate concentrations in the waters of the Malinówka stream sampled at the site below the landfill were, on average, several times higher than in the headwater regions. The chloride content in the water below the landfill was, on average, about 50 mg/dm3, while below the landfill it increased four-fold. Nitrate and phosphate content increased several-fold, but presented low values of up to several mg/dm3. Generally, there was no significant increase in heavy metal content at the site below the landfill. Their values both at point E as well as point D are low, often below the limit of quantification. In the waters of the Malinówka stream below the landfill (point D), only small increases in copper, zinc, and mercury content, and in individual cases chromium, were observed. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wpływu zlikwidowanej kopalni soli i składowiska odpadów komunalnych na jakość wód Malinówki w rejonie byłego obszaru górniczego Barycz
obszar górniczy Barycz, składowisko odpadów komunalnych, eksploatacja otworowa soli, potok Malinówka, jakość wód powierzchniowych
Badania monitoringowe jakości środowiska gruntowo-wodnego na terenach byłego obszaru górniczego Barycz Kopalni Soli w Wieliczce a wykorzystywanego obecnie pod składowanie odpadów komunalnych, prowadzone są nieprzerwanie od 2000 roku. Lokalizacja punktów monitoringu oraz zakres badanych parametrów zostały oparte na posiadanych danych archiwalnych, przy uwzględnieniu lokalnej budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunków hydrologicznych w rejonie potencjalnego oddziaływania składowiska. Prowadzony przez Kopalnię Soli Wieliczka S.A. oraz IGSMiE PAN monitoring zlewni Malinówki obejmuje swym zakresem zarówno punkt położony na odcinku powyżej składowiska (punkt E), jak i punkt zlokalizowany poniżej składowiska odpadów komunalnych (punkt D) (rys. 1). Przyjęty system opróbowania pozwala na porównanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia poniżej składowiska z lokalnym tłem hydrogeochemicznym, za jakie można uznać wyniki pomiarów składu chemicznego wód w rejonie źródliskowym Malinówki. W pracy przedstawiono, uśrednione w kwartałach, wyniki pomiarów jakości wód Malinówki z lat 2012–2014. Stężenia chlorków oraz azotanów i fosforanów w wodach potoku Malinówka, pobieranych w punkcie poniżej składowiska, kształtują się na średnim poziomie kilka razy wyższym niż w rejonach źródliskowych. Zawartość chlorków w wodach przed składowiskiem kształtuje się na uśrednionym poziomie około 50 mg/dm3, natomiast poniżej składowiska wzrasta czterokrotnie. Zawartość azotanów i fosforanów wzrasta natomiast kilkakrotnie przyjmując jednak niskie wartości na poziomie do kilku mg/dm3. Generalnie nie zauważa się zdecydowanego podwyższenia zawartości metali ciężkich w punkcie poniżej składowiska. Ich wartości zarówno w punkcie E, jak i w punkcie D są niskie, często poniżej granicy oznaczalności. W wodach potoku Malinówka poniżej składowiska (punkt D) obserwowany jest jedynie niewielki wzrost zawartości miedzi, cynku i rtęci oraz w pojedynczych przypadkach także chromu.
 
REFERENCES (28)
1.
Brudnik et al. 2006a – Brudnik, K., Klojzy-Karczmarczyk, B. and Mazurek, J. 2006. Środowisko gruntowo-wodne w rejonie składowiska odpadów komunalnych na obszarze historycznej eksploatacji złoża soli kamiennej „Barycz”; (The soil-water environment in the area of the municipal waste dump in Barycz – the place of a historic salt deposit exploitation). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 22, special issue 3, pages 31–42 (in Polish).
 
2.
Brudnik et al. 2006b – Brudnik, K., Przybyło, J. and Winid, B. 2006. Zawodnienie złoża soli Wieliczka na podstawie stanu wycieków kopalnianych. Wiertnictwo Nafta Gaz Tom 23/1. AGH UczelnianeWydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków; pages 101–109 (in Polish).
 
3.
Brudnik et al. 2010 – Brudnik, K., Czop, M., Motyka, J., d’Obyrn, K., Rogoż, M. and Witczak, S. 2010. The complex hydrogeology of the unique Wieliczka salt mine. Przegląd Geologiczny Vol. 58, No 9/1, pages 787–796.
 
4.
Czajka, K. and Kaleta, R. 2001. Wybrane zagadnienia monitoringu środowiska Obszaru Górniczego „Barycz” i składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. Materiały sympozjum nt. „Zagrożeń naturalnych w górnictwie”; 29 maja–1 czerwiec 2001, Wieliczka (in Polish).
 
5.
Dokumentacja hydrogeologiczna…1997 – Dokumentacja hydrogeologiczna złoża soli „Barycz” dla potrzeb projektu likwidacji kopalni, stan na grudzień 1996 r., 1997– OBR GSCh "Chemkop", Kraków (unpublished work, the Archive of Wieliczka Salt Mine) (in Polish).
 
6.
Dokumentacja warunków… 1997–1998 – Dokumentacja warunków hydrogeologicznych dla koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie, III etap składowiska, 1997–1998 – PAN CPPGSMiE Kraków, (unpublished work, the Archive of Wieliczka Salt Mine) (in Polish).
 
7.
Garlicki, A. and Szybist, A. 1995. Ogólne założenia dla zabezpieczenia Kopalni Soli Wieliczka oraz nowy obraz geologiczny złoża wielickiego. Materiały z III Spotkania Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. Likwidacja zagrożenia wodnego dla zabezpieczenia Kopalni Soli Wieliczka, pages 15–30 (in Polish).
 
8.
Garlicki, A. and Wilk, Z. 1993. Geologiczne i hydrogeologiczne tło awarii na poziomie IV kopalni soli Wieliczka. Przegląd Geologiczny No 3, pages 183–192 (in Polish).
 
9.
Garlicki et al. 1996 – Garlicki, A., Pulina, M. and Różkowski, J. 1996. Wpływ zjawisk krasowych na zagrożenie wodne kopalni soli Wieliczka. Przegląd Geologiczny No 10, pages 1032–1038 (in Polish).
 
10.
James, S.C. 1977. Metals in Municipal Landfill Leachate and Their Health Effect. American Journal of Public Health 67(5), pages 429–432.
 
11.
Kabata-Pendias, A. and Pendias, H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo PWN (in Polish).
 
12.
Klojzy-Karczmarczyk, B. and Mazurek, J. 2009. Zakres monitoringu wybranych składowisk odpadów; (Range of monitoring of selected waste dumps). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN No 75, pages 13–20.
 
13.
Klojzy-Karczmarczyk, B. and Mazurek, J. 2010. The grounds for determining additional index parameters in the monitoring process of water environment in the vicinity of municipal waste landfill. [In:] XXXVIII IAH Congress – Groundwater Quality Sustainability; Topic 1.6 – Groundwater monitoring; Wyd. University of Silesia Press 2010; Abstract Book – Vol. 1: pages 216–217; Extended Abstract: pages 719–725 (2-vol. set + CD).
 
14.
Klojzy-Karczmarczyk et al. 2003 – Klojzy-Karczmarczyk, B., Mazurek, J. and Czajka, K. 2003. Jakość odcieków a wybór charakterystycznych wskaźników zanieczyszczenia wód wokół składowisk odpadów komunalnych; (Leachate quality and characteristic contaminant indexes of water environment near communal wastes disposal). Current Changes in Hydrogeology XI/2, pages 423–426 (in Polish).
 
15.
Klojzy-Karczmarczyk et al. 2012 – Klojzy-Karczmarczyk, B., d’Obyrn, K. and Mazurek, J. 2012. Analysis of Long-Term Changes in Water Chemistry of the Malinówka Stream in the Region of Potencial Municipal Landfill Impact on Barycz Salt Deposit Post-Mining Sites. Polish Journal of Environmental Studies, Wyd. HARD Publishing Company, Olsztyn, Poland, Vol. 21 No 5A, pages 180–185.
 
16.
Koncepcja programowo-przestrzenna…1998 – Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie, III etap składowiska, 1998 – IGSMiE PAN Kraków, (unpublished work, the Archive of Wieliczka Salt Mine) (in Polish).
 
17.
Lebiocka, M. 2013. Influence of Old Landfill Leachate Co-deigestion with Sewage Sludge on Heavy Metals Concentration in Digester Effluent. Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska Vol. 15, pages 466–478.
 
18.
Mazurek, J. 2007. Deformacje powierzchni w otworowej Kopalni Soli „Barycz” w likwidacji. Czy mogą jeszcze powstawać zapadliska. Górnictwo i Geoinżynieria 31, 3/1, pages 409–422 (in Polish).
 
19.
Mikołajczak, J. 2006. The assessment of environmental risk on the areas degraded by the landfill. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 22, No 4, p. 67–74, Wyd. IGSMiE PAN.
 
20.
Monitoring środowiska…2000–2014 – Monitoring środowiska gruntowo-wodnego w rejonie III etapu składowiska Barycz w Krakowie, lata 2000–2014 – IGSMiE PAN Kraków (unpublished work, the Archive of Wieliczka Salt Mine) (in Polish).
 
21.
d’Obyrn, K. 2010. Likwidacja pustek poeksploatacyjnych w otworowej kopalni soli jako metoda ochrony powierzchni terenu; (Liquidation of post-exploitation goafs in borehole salt mine, as method of terrain surface protection). Przegląd Górniczy No 10, pages 67–72 (in Polish).
 
22.
Postawa, A. and d’Obyrn, K. 2013. Zmiany warunków zasilania wycieku W VI-32 w Kopalni Soli Wieliczka w świetle wieloletnich badań izotopowych (Changes of recharge conditions of inflow WVI-32 at Wieliczka Salt Minein the light of long-term isotopic investigations). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456, pages 465–470 (in Polish).
 
23.
Rosik-Dulewska, Cz. 2011. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (in Polish).
 
24.
Szymański, K. and Nowak, R. 2012. Transformacje odcieków jako rezultat technicznych zabiegów na składowiskach odpadów komunalnych (Transformations of leachate as a result of technical treatment at municipal waste landfills). Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska Vol. 14, pages 337–350 (in Polish).
 
25.
Wardas et al. 2005 – Wardas, M., Budek, L., Kijas, A. and Rembalska, R. 2005. Wpływ powodzi z 1997 roku na rozprzestrzenienie metali ciężkich w środowisku wód potoku Malinówka, w rejonie wysypiska odpadów komunalnych w Baryczy koło Krakowa. Inżynieria Środowiska Vol. 10, No 1 (in Polish).
 
26.
Winid, B. 2013. Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznego (The Study of Bromine Speciation in Water of Varying Salinity, Based on Geochemical Modeling). Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska Vol. 15, pages 2452–2467, (in Polish).
 
27.
Witkowski, A.J. 2009. Uwagi o monitoringu wód podziemnych dla składowisk odpadów komunalnych; (Remarks on groundwater monitoring for communal landfills). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Hydrogeologia IX/2, No. 436 – Current Changes in Hydrogeology, pages 535–546 (in Polsih).
 
28.
Żygadło, M. 2002. Gospodarka odpadami komunalnymi. Skrypt nr 384, Politechnika Świętokrzyska, Kielce (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953