Using a model to approach the process of loading and unloading of mining output at a quarry
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Technical University of Košice, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology, Košice, Slovak Republic
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(4):97-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper describes a model approach to addressing the loading and transportation of mining output from the point of loading to the point of unloading, considering multiple locations. Modelling and model creation is one of the fundamental approaches to investigation, analysis, planning, and systems designing. The model in this article is prepared based on an algorithm that is designed according to the requirements of material transport from two loading sites with one wheel loader only. Given these conditions, it is necessary to establish the time necessary to move the loader between the loading sites. Finally the model identifies the number of trucks to be loaded for each loading site in order to ensure regular unloading of material from all loading sites. When creating the matrix model, the rules like the use of all loading sites, uniform utilization of mining trucks during each time period, or determining the minimum number of loaded trucks at loading sites were considered. Fulfilment of daily capacity depends on the specific conditions of extraction, material quantity, the performance of the loading and transport equipment, transportation distance, organization of work, shift duration, and other factors. The modelling of the process can be used as a basis for choosing a transportation system, or for some rationalization or optimization of an existing system. The model approach is one of the best ways of solving this type of problem, although other methods exist such as simulation or software programs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Użycie modelu podejścia do procesu załadunku i rozładunku urobku w kamieniołomie
modelowanie, kamieniołom, model macierzowy, optymalizacja, surowce mineralne, załadunek urobku, rozładunek urobku
Praca opisuje moldeowe podejście do zagadnienia załadunku i transportu urobku z punktu załadunku do punktu rozładunku, przy założeniu wielu lokalizacji. Modelowanie i stworzenie modelu jest jednym z fundamentalnych podejść do badania, analizy, planowania i projektowania systemu. Model prezentowany w tym artykule został przygotowany na podstawie algorytmu zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami transportu materiałów z dwóch punktów załadunku z użyciem tylko jednej ładowarki kołowej. Przy takich warunkach niezbędne było ustalenie czasu koniecznego do przemieszczenia ładowarki pomiędzy punktami załadunku. Finalnie model określa ilość wozideł do załadunku w każdym punkcie załadunku celem zapewnienia regularnego rozładunku materiału pochodzącego ze wszystkich punktów załadunku. Po utworzeniu modelu macierzowego założono takie parametry, jak użytkowanie każdego punktu załadunkowego, jednorodne użytkowania wozideł technologicznych w każdym przedziale czasu, czy określenie minimalnej ilości załadowanych wozideł w punktach załadunku. Wykorzystanie dziennych zdolności przewozowych zależy od specyficznych warunków wydobycia, ilości urobku, pracy maszyn załadunkowych i transportowych, odległości transportowych, organizacji pracy, czasu trwania zmiany i innych czynników. Modelowanie procesu może być pomocne w wyborze systemu transportu lub też pewnej racjonalizacji czy optymalizacji systemu istniejącego. Modelowe podejście jest jednym z najlepszych sposobów rozwiązania tego problemu, choć istnieją też inne metody jak symulacje czy odpowiednie programy komputerowe.
 
REFERENCES (15)
1.
Andrejiová et al. 2012 – Andrejiová, M., Pavlisková, A. and Husáková, N. 2012. Application of multi-criterion decision methods by the selection of optimal constructive elements for devices of continuous transport [In:] Karpatský logistický kongres TANGER, p. 1–6. ISBN 978-80-87294-33-8.
 
2.
Andrejiová et al. 2013 – Andrejiová, M., Kimáková, Z. and Marasová, D. 2013. Using AHP method at the determination of the optimal selection criteria of conveyor belts [In:] Annals of Faculty Engineering Hunedoara. International Journal of Engineering Vol. 11, no. 2, p. 155–160. ISSN 1584-2665.
 
3.
Berežný, Š. and Grinčová, A. 2009. Possibilities of dynamic model creation for mobile equipment of conveyer belt using a statistical-mathematical model for some types of belts [In:] MOSATT 2009. Košice: SDS-SAV, s. 22–26. ISBN 9788097020217.
 
4.
Malindžák et al. 2009. Modelovanie a simulácia v logistike teória modelovania a simulácie. 1. vyd. Košice, TU. 182 p. ISBN 978-80-553-0265-2.
 
5.
Malindžák et al. 2009 –Malindžák, D., Straka,M., Helo, P. and Takala, J. 2010. The methodology for the logistics system simulation model design [In:] Metalurgija Vol. 49, no. 4, p. 348–352. ISSN 1334-2576. http://public.carnet.hr/metalu....
 
6.
Marasová et al. 2012 – Marasová, D., Husáková, N. and Gurecka, J. 2012. Design of simulation model for integrated system of siderite transport [In:] Transport and Logistics Roč. 12, s. 1–10. ISSN 1451-107X. http://www.sjf.tuke.sk/transpo....
 
7.
Marasová et al. 2008 – Marasová, D., Husáková, N. and Grinčová, A. 2008. Conveyor haulage optimalization in iron ore conveying [In:] Current Situation and Development of Mine Haulage and Hoisting. Belgrade: University of Belgrade, p. 49–52. ISBN 9788673521978.
 
8.
Marasová, D. and Šaderová, J. 2001. Dopravné systémy: Základné výpoèty. Košice: TU, FBERG. 100 p. ISBN 80-88964-96-2.
 
9.
Rosová, A. and Balog, M. 2012. Traditional and modern methods and approaches to the evaluation of company performance [In:] Carpathian Logistics Congress 2012: November 7th–9th 2012, Jeseník, Czech Republic, EU. [Slezská Ostrava]: TANGER, 2012 P. 1–7. ISBN 978-80-87294-33-8.
 
10.
Řepka at al. 2013 – Řepka, M., Danel, R. and Neustupa, Z. 2013. Intelligent Control of Treatment Technological Processes in Preparation Plants Using Neural Networks. 13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2013 Conference Proceedings, ISBN 978-954-91818-9-0/ISSN 1314-2704, June 16–22, 2013, Vol. 1, 441–448 pp.
 
11.
Škvareková, E. and Kozáková, Ľ. 2012. Brown coal and lignite issues from the perspective of sustainable development in Slovakia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 28, no. 2, p. 31–42. ISSN 0860-0953.
 
12.
Šofranko et al. 2012 – Šofranko, M., Lištiaková, V. and Žilák, M. 2012. Optimizing transport in surface mines, taking into account the quality of extracted raw ore [In:] Acta Montanistica Slovaca Vol. 17, No. 2, p. 103–110. ISSN 1335-1788. http://actamont.tuke.sk/ams201....
 
13.
Szamałek, K. 2011. Rational mineral deposit management in the light of mineral resources theory. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 27, no. 4, p. 5–15. ISSN 0860-0953.
 
14.
Tomašková, M. and Grinčová, A. 2012. Vymedzenie hraníc pásového dopravníka ako súčast' posudzovania rizík [In:] Perner`s Contacts. Vol. 7, no. 1, p. 149–154. ISSN 1801-674X.
 
15.
Uberman, R. 2012. Circumstances supporting use of real-options approach for valuation of selected classes of mineral deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 28, no. 1, p. 137–155. ISSN 0860-0953.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top