ORIGINAL PAPER
Analysis of the socio-environmental policy of selected mining companies on the basis of non-financial reporting
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Science and Technology
 
 
Submission date: 2018-06-07
 
 
Final revision date: 2018-11-30
 
 
Acceptance date: 2019-01-24
 
 
Publication date: 2018-03-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Pactwa   

Wroclaw University of Science and Technology
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2019;35(1):177-194
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the socio-environmental policy of the selected entities operating in the rock raw materials industry. Integrated reports prepared by mining entrepreneurs may be a source of verification of the “raw materials policy”, identified as a manifestation of the care of these entities for the environment and society. Rational deposit management is closely related to the raw material policy. The preparation of integrated reports is compulsory from as of January 2017 (in accordance with Directive 2014/95/EU) for large companies in the EU. These are companies that fulfil the criterion of the number of employees (500 persons for public interest entities required under the Directive to extend non-financial information) and the balance sheet total (>EUR 20 million EUR) or net income (>EUR 40 million EUR). This obligation mainly applies to mining enterprises involved in mining and processing hard coal, lignite or copper ore. The mining of non-energy raw materials is no less important. The rock raw materials are used, among others, in road construction, railways or construction, in the form of aggregates, and stone elements, and also in the paper, cosmetic and ceramic industries. The article aims to analyseanalyze the socio-environmental policy of mining entrepreneurs dealing with the exploitation of rock raw materials in accordance with latest GRI guidelines (Global Reporting Initiative – G4). The scope of activities was compared in accordance with the principles of sustainable development of three large companies operating in the Polish mining industry: Cemex, Górażdże Heidelberg Cement Group and Lafarge. They compared the extent to which and the form in which non-financial data are is presented. It was presented and included which of the mentioned companies take into account the full value chain in the reporting process, from mining operations to processing and sale products, into account.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza polityki społeczno-środowiskowej wybranych przedsiębiorstw górniczych na podstawie sprawozdawczości niefinansowej
złoża kruszyw naturalnych i łamanych, GRI, racjonalna gospodarka
Artykuł prezentuje istotę racjonalnej gospodarki złożem wybranych podmiotów działających w branży surowców skalnych, w kontekście środowiskowym i społecznym. Z integrowane raporty przygotowywane przez przedsiębiorców górniczych mogą być źródłem weryfikacji „polityki surowcowej”, interpretowanej jako przejaw dbałości podmiotów o środowisko i społeczeństwo. Racjonalna gospodarka złożem ściśle związana jest z polityką surowcową. Przygotowanie ww. raportów jest obowiązkowe od stycznia 2017 r. (zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE) dla dużych przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej. Są to przedsiębiorstwa, które spełniają kryterium liczby zatrudnianych pracowników (500 osób dla jednostek zainteresowania publicznego, mających zgodnie z dyrektywą obowiązek rozszerzenia informacji niefinansowych) oraz kwoty sumy bilansowej (>20 mln EUR) lub przychodów netto (>40 mln EUR). Tym samym obowiązek ten dotyczy głównie krajowych przedsiębiorstw górniczych zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem węgla kamiennego, węgla brunatnego czy rud miedzi. N ie mniej istotne jest górnictwo kopalin skalnych (nieenergetycznych). Dostarcza ono surowców wykorzystywanych m.in. w drogownictwie, kolejnictwie czy budownictwie, w postaci kruszyw, a także elementów kamiennych, jak również są stosowane w przemyśle papierniczym, kosmetycznym czy ceramicznym. A rtykuł ma na celu analizę polityki społeczno-środowiskowej przedsiębiorców górniczych zajmujących się eksploatacją surowców skalnych i sporządzających raporty zgodnie z wytycznymi GRI (Global Reporting Initiative – G4). Porównano w nim i zweryfikowano zakres działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju trzech dużych międzynarodowych firm funkcjonujących w warunkach krajowej branży górniczej: Cemex, Górażdże Heidelberg Cement Group oraz Lafarge. Porównano, w jakim zakresie i w jakiej formie prezentowane są dane niefinansowe. Przedstawiono, które z wymienionych przedsiębiorstw uwzględniają w procesie raportowania pełen łańcuch tworzenia wartości, od działalności wydobywczej po procesy przeróbcze i sprzedaż produktów.
 
REFERENCES (35)
1.
Accounting Act, Act of December 15 2016 (Dz.U. 2017.61) (in Polish).
 
2.
Bell F.G. and Donnelly L.J. 2006. Mining and its impact on environment. Taylor and Francis 543 pp.
 
3.
Brown et al. 2009 – Brown H.S., M. de Jong, M. and Levy D.L. 2009. Building institutions based on information disclosure: lessons from GRI’s sustainability reporting. Journal of Cleaner Production 17(6), pp. 571–580.
 
4.
Castilla-Gomez, J. and Herrera-Herbert, J. 2015. Environmental analysis of mining operations: Dynamic tools for impact assessment. Minerals Engineering 76, pp. 87–96.
 
5.
Cemex Reports 2015–2016 – Report of Cemex, Sustainability report 2015–2016. [Online] www.cemex.pl/documents [Accessed: 2018-04-02].
 
6.
Chartym, J. 2018. Warsaw: let us use the raw materials wealth of Poland. Raw Materials Policy (Warszawa: wykorzystajmy bogactwo surowcowe Polski). Polityka Surowcowa 1, pp. 46–49 (in Polish).
 
7.
Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the council (2014) of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. [Online] http://eur-lex.europa.eu [Accessed: 2018-05-02].
 
8.
Environmental Protection Law, The A ct of 27 A pril 2001 (Dz.U. 2001.62.627) as amended.
 
9.
Fonseca, A . 2010. How credible are mining corporations’ sustainability reports? A critical analysis of external assurance under the requirements of the international council on mining and metals. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 17(6), pp. 355–370.
 
10.
Geological and Mining Law, A ct of 9 June 2011 (Dz.U. 2011.163.981), as amended (in Polish).
 
11.
Geoportal-Central Geological Data Base (Geoportal-Centralna Baza Danych Geologicznych). Nieć, M. Problems of rational management of mineral deposits (Problemy racjonalnej gospodarki złożami kopalin). [Online] http://geoportal.pgi.gov.pl [Accessed: 2018-05-05] (in Polish).
 
12.
GRI G4 2016. Global Reporting Initiative GRI. [Online] https://www.globalreporting.or... [Accessed: 2017-01-05].
 
13.
GRI Standards 2017. [Online] https://www.globalreporting.or... [Accessed: 2018-10-05].
 
14.
Hausner et al. ed. 2015 – Bromowicz, J., Bukowski, M., Hausner, J. (eds), Kasztelewicz, Z., Kudłacz, M., Kulczycka, J., Piestrzyński, A., Steinhoff, J. and Wilczyński, M. 2015. Polish Raw Materials Policy – thing about what does not exist and it is very necessary (Polityka Surowcowa Polski – rzecz o tym czego nie ma a jest bardzo potrzebne. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Kraków, 132 pp. (in Polish).
 
15.
Jenkins, H. and Y akovleva, N . 2006. Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure. Journal of Cleaner Production 14, pp. 271–284, DOI: 10.1016/j.jclepro.2004.10.004.
 
16.
Jurys, L. 2009. Rudiments of rational management of small deposits of natural aggregate (Podstawy racjonalnej gospodarki małymi złożami kruszywa naturalnego). Górnictwo Odkrywkowe 50(2–3), pp. 70–73 (in Polish).
 
17.
Kepore, P.K. and Imbum, B.Y. 2011. Mining and Stakeholder Engagement Discourse in a Papua New Guinea Mine. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 18, pp. 220–233, DOI: 10.1002/csr.243.
 
18.
Kulczycka et al. 2015 – Kulczycka, J., Kudełko, J. and Wirth, H. 2015. Role and aim of mineral raw materials policy presented in national strategic documents (Założenia i cele polityki surowcowej zawarte w krajowych dokumentach strategicznych). Przegląd Geologiczny 63(2), pp. 98–102 (in Polish).
 
19.
Lafarge Report 2016 – Report of Lafarge, Sustainability report 2016. [Online] www.lafarge.pl [Accessed: 2018-04-02].
 
20.
MR 2016. MR 2016. Raw materials for the Industry. A ction plan to secure the supply of non-energy raw materials to neralne Warsaw project 29/06/2016 Ministry of Development (Surowce dla Przemysłu. Plan działań na rzecz zabezpieczenia podaży nieenergetycznych surowców mineralnych Warszawa projekt 29/06/2016 Ministerstwo Rozwoju) (in Polish).
 
21.
MŚ 2015. The White Book of Mineral Resources Protection (Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin), Warszawa 2015, Ministerstwo Środowiska, 59 p. (in Polish).
 
22.
Pactwa, K . and Woźniak, J. 2017. Environmental reporting policy of the mining industry leaders in Poland. Resources Policy, 53, pp. 201–207.
 
23.
Perez, F. and Sanchez, LE. 2009. A ssessing the Evolution of Sustainability Reporting in the Mining Sector. Environmental Management 43, pp. 949–961, DOI: 10.1007/s00267-008-9269-1.
 
24.
Pietrzyk-Sokulska et al. 2015 – Pietrzyk-Sokulska, E., Uberman, R. and K ulczycka, J. 2015. The impact of mining on the environment in Poland – myths and reality Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 31(1), pp. 45–64.
 
25.
PSP 2018. The raw material policy of the state. Design (Polityka surowcowa państwa. Projekt). Warszawa: Ministerstwo Środowiska (in Polish).
 
26.
Report of Górażdże HEIDELBERGCEMENT GROUP, Sustainability report 2014–2015. [Online] www.gorazdze.pl/ [Accessed: 2014-04-02].
 
27.
Schwarz, H. 2014. Rational deposit management in the Geological and Mining Law (Racjonalna gospodarka złożem w Prawie geologicznym i górniczym). [Online] http://www.amadeus.biz.pl [Accessed: 2014-09-02] (in Polish).
 
28.
System-MIDAS. [Online] http://geoportal.pgi.gov.pl/mi... [Accessed: 2018-11-02] (in Polish).
 
29.
Szamałek, K . 2011. Rational mineral deposit management in the light of mineral resources theory. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 27(4), pp. 5–15.
 
30.
Szuflicki et al. eds. 2017 – Szuflicki, M., Malon, A . and Tymiński, M. eds. 2017. The balance of mineral resources in Poland as of 31 December 2016 (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2016 r.). Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (in Polish).
 
31.
Wirth et al. 2016 – Wirth, H., Kulczycka, J., Hausner, J. and Koński, M. 2016. Corporate Social Responsibility: Communication about social and environmental disclosure by large and small copper mining companies. Resources Policy 49, pp. 53–60; DOI: 10.1016/j.resourpol.2016.04.007.
 
32.
Woźniak, J. and Pactwa, K. 2017. Environmental A ctivity of Mining Industry Leaders in Poland in Line with the Principles of Sustainable Development. Sustainability 9(11), 1903; DOI: 10.3390/su9111903.
 
33.
Woźniak, J. and Pactwa, K. 2018. Responsible Mining – The Impact of the Mining Industry in Poland on the Quality of Atmospheric Air, Sustainability 10(4), 1184; DOI: 10.3390/su10041184.
 
34.
Woźniak, J. 2017. Level of use of guidelines for integrated reporting ES(G) data in the mining industry and vertically integrated operators in the energy value chain in Poland (Poziom wykorzystania wytycznych w zakresie zintegrowanego raportowania danych ES(G) w branży wydobywczej i pionowo zintegrowanych podmiotów działających w energetycznym łańcuchu wartości w Polsce). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 97, pp. 189–200 (in Polish).
 
35.
Woźniak, J. 2018. Good practices in reporting non-financial data by vertically integrated groups in the energy value chain (Dobre praktyki raportowania danych niefinansowych podmiotów zintegrowanych pionowo w energetycznym łańcuchu wartości). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21(1), pp. 143–154 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top