Balanced scorecard as a tool of supporting management process in oil companies
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(1):94–104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the last decade the significant change in the strategic planning process of the oil companies was observed. The new face of this companies is shaped by: focus on profitability and shareholder value, impossibility of reliable forecasting, increased need for flexibility. The paper presents one of the new instruments supporting the process of enterprise management - balanced scorecard. First part of this paper reviews the basic assumptions of the balanced scorecard concept. The focus is on the distinet groups of performance measures used and the role of measurement systems in enterprise management. Application of performance measures in enterprise management drives from the "management by objective" concept. The goals of enterprise can be archived by decomposition on the particular internal units and then development and systematic use of the performance measurement system supporting to assess the rate of particular objectives achievement. For each group of measures examples of indicators enabling assessment the rate of achievement of strategic assumptions formulated in balanced scorecard are presented. In the second part of the paper describes the example of the balanced scorecard for one of the major oil companies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zbilansowana karta osiągnięć narzędziem wspomagającym proces zarządzania firmą naftową
elastyczna struktura, innowacyjność, komunikowanie strategii, mierniki oceny, strategia działania, zbilansowana karta osiągnięć
Ostatnia dekada przyniosła istotną zmianę procesów planowania strategicznego w przedsiębiorstwach naftowych. Nowe oblicze tych firm kształtuje koncentracja działań zmierzających do zwiększenia rentowności i zysku udziałowców, a niemożność wiarygodnego prognozowania wymusza zachowanie odpowiedniej elastyczności. W artykule zaprezentowano jeden z nowych instrumentów wspomagających proces zarządzania firmą, tj. zbilansowaną kartę osiągnięć, szczególnie zwracając uwagę na podział mierników oceny i ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wykorzystanie mierników oceny w zarządzaniu przedsiębiorstwem związane jest z koncepcją zarządzania przez cele. Cele przedsiębiorstwa mogą być osiągane poprzez dekompozycję na cele cząstkowe poszczególnych jednostek wewnętrznych funkcjonujących w przedsiębiorstwie, a następnie stworzenie i systematyczne stosowanie systemu mierników oceny stopnia realizacji poszczególnych celów cząstkowych. Dla każdej grupy mierników autorzy podają przykłady miar umozliwiające pomiar stopnia wykonania założeń strategicznych zawartych w zbilansowanej karcie osiągnięć. W drugiej części zaprezentowano przykład zastosowania zbilansowanej karty osiągnięć w jednej z firm sektora naftowego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953