Evaluation value of a hydrocarbon property
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):241–251
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the last decade the significant change in the strategic planning process of the oil companies was observed. The evaluation engineering offers many methods for determining fair-market-value of a hydrocarbon property (FMV). All of them fall into four general categories: comparative sales, rule of thumb, income forecast, replacement cost. The paper presents main problems connected with the determination of prospects FMV, the rules to estimation FMV of hydrocarbon producing property with one of the decline curve models: constant-percentage, harmonic or hyperbolic. In the last part of the article the author presents the concept of managing the value of a geological property.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wartości złóż węglowodorów
godziwa wartość rynkowa, mierniki oceny, przyszłe dochody, ryzyko, niepewność, stopa dyskontowa, zarządzanie wartością, inżynieria oceny obiektów geologicznych, taksator, hedging
Ostatnia dekada przyniosła istotną zmianę w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw naftowych. Inżynieria szacowania wartości złoża oferuje wiele metod szacowania godziwej wartości złoża (FMV), które można podzielić na cztery zasadnicze kategorie: metody sprzedaży porównawczych, metody oparte o sztywne wzory, metody bazujące na prognozach dochodu, metody kosztu ekwiwalentnego. Artykuł przedstawia najważniejsze problemy związane z wyceną FMV, wzory do obliczania FMV dla złóż eksploatowanych z wykładniczym, harmonicznym lub hiperbolicznym tempem wydobycia. W końcowej części artykułu autor prezentuje koncepcje zarządzania wartością złoża.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953