Basic questions of mineral deposits development
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(1):5–26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mineral resources in Poland are systematically evaluated and the actualized data on their amount yearly published as "Balance of resources of mineral deposits and underground waters in Poland". Recently data on 8146 deposits are recorded (tab. 2). The development of mineral deposits is realized under control of legal acts: "Geological and mining law", "Environment protection law" and "Act on land use and land development". The legal framework consists of rules of ownership and mining usage of mineral deposits, presentation and treatment of mineral deposits in land use planning, licensing mineral prospecting, exploration and mining, system of recording data on actual resources amount mining authority surveillance on deposit development and mine safety. Dissipation of mineral development rules in different legal acts results in shortcomings in mineral deposits development and in their protection against land use that makes them inaccessible. Several problems exist unsolved in definite, satisfactory, manner. The imprecise definition of mineral ownership is the main concern. Geological and mining law do not touch problems of undeveloped mineral deposits. These deposits as well as the area of possible their existence are not protected against land use planning unfavourable for their future development. The main problems that should be solved are: - elaboration of the rules of protection of undeveloped mineral deposits and abandoned after the mine closure, - validation of deposits, according to their importance, as a basic criteria for selecting the most valuable ones to be obligatory protected - constant verification of demonstrated resources and possibilities of detection of new ones, - elaboration of criteria of rational mineral development in the market conditions, - introduction of united nations framework classification of resources and reserves as parallel to existing polish one, - recognition the heaps of mining wastes, that could be utilized as mineral raw material, as "antrohogenic mineral deposits" that allow better mineral market management. The rules of mineral deposits protection and development should be presented in one legal act.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy gospodarki złożami kopalin
złoża kopalin, wykorzystanie złóż
Stan zasobów złóż kopalin w Polsce jest systematycznie ewidencjonowany i przedstawiany corocznie w publikowanych bilansach zasobów kopalin i wód podziemnych. Zarejestrowanych jest w nim 8146 złóż (tab. 2). Gospodarka złożami kopalin jest regulowana ustawami "Prawo geologiczne i górnicze", "Prawo ochrony środowiska" i "O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Ramy prawne stwarzają: określenie praw odnośnie do własności złóż i użytkowania górniczego, uwzględnianie złóż w planach zagospodarowania przestrzennego, koncesjonowanie poszukiwań i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, system ewidencjonowania zmian stanu zasobów oraz nadzór górniczy nad wydobywaniem kopalin ze złóż w tym nad gospodarką eksploatowanym złożem. Rozproszenie przepisów w różnych aktach prawnych powoduje jednak niedociągnięcia w gospodarowaniu złożami kopalin, a w szczególności w odniesieniu do ich ochrony. Szereg zagadnień dotyczących zagospodarowania złóż pozostaje nierozwiązanych w sposób zadowalający. Źródłem nieprawidłowości jest między innymi nieprecyzyjne określenie praw własności złóż. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze nie uwzględnia w swym zakresie złóż niezagospodarowanych. Nie są objęte ochroną obszary perspektywiczne i prognostyczne występowania złóż. Za podstawowe zagadnienia wymagające rozwiązania można wskazać: opracowanie zasad ochrony złóż, w szczególności niezagospodarowanych i zasobów pozostawianych przez likwidowane kopalnie oraz potrzeby waloryzacji złóż jako obiektów ochrony, opracowanie kryteriów racjonalnej gospodarki złożem w warunkach rynkowych, potrzebę stałej weryfikacji bilansu zasobów, potrzebę systematycznego badania krajowej bazy surowcowej, złóż prognostycznych i perspektywicznych i stwarzania warunków dla ich ochrony, dostosowywanie klasyfikacji zasobów, w szczególności zasobów przemysłowych, oraz zasad oceny i kontroli gospodarki złożem do potrzeb gospodarki rynkowej i wymagań międzynarodowych przez równoległe wprowadzenie klasyfikacji międzynarodowej do praktyki krajowej. Zasady ochrony złóż, zwłaszcza nieeksploatowanych i obszarów perspektywicznego ich występowania powinny być uregulowane w jednym akcie prawnym. Dla prawidłowej gospodarki kopalinami konieczne jest też uznanie i wspomaganie świadomego tworzenia "złóż antropogenicznych".
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953