The impact of "Surmin" type kaolin upgraded with aluminium by means of the hydrothermal method on high-temperature properties of grogs
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(1):27–37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The scope of the paper is to present the result of tests on high-temperature samples of "Surmin" type boehmit kaolin upgraded by means of the hydrothermal method. The obtained results of test baking trials indicate that, in comparison with crude samples, the upgraded grogs have considerably higher density, lower porosity and absorbability. A high level of sludge sedimentation within the range of 55.7-60% obtained in the samples subjected to hydrothermal treatment constitutes an important result, especially as compared with crude grog sludge sedimentation only at the level of 49.0%. The authors specify the feasibility of applying the hydrothermal method in upgrade treatment of raw kaolin materials.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wzbogaconego w glin metodą hydrotermalną kaolinu "Surmin" na właściwości wysokotemperaturowe palonek
synteza hydrotermalna, kaolin "Surmin", procesy wzbogacania w glin, wysokotemperaturowe palonki
W pracy przedstawiono wyniki badań wysokotemperaturowych próbek wzbogaconych hydrotermalnie w boehmit kaolinu "Surmin". Na podstawie przeprowadzonych prób wypalania uzyskano palonki charakteryzujące się, w porównaniu do prób surowych, zdecydowanie wyższą gęstością, niższą porowatością i nasiąkliwością. Ważnym wynikiem dla prób po przeróbce hydrotermalnej był wysoki w tych palonkach stopień mullityzacji w zakresie 55,7-60,0%, w palonkach surowych wynoszący tylko 49,0%. Autorzy wskazują na celowość wprowadzenia metody hydrotermalnej w przeróbce uszlachetniającej surowce kaolinowe.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953