Benchmarking for major producers of limestone in the Czech Republic
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Economics and Management Systems, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
 
2
Institute of Mining Engineering and Safety Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(1):157–173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The validity of information available to managers influences the quality of the decision-making processes controlled by those managers. Benchmarking is a method which can yield quality information. The importance of benchmarking is strengthened by the fact that many authors consider benchmarking to be an integral part of strategic management. In commercial practice, benchmarking data and conclusions usually become commercial secrets for internal use only. The wider professional public lacks this valuable information. This paper tries to fill the gap regarding the operation of certain limestone extraction companies. It presents information and conclusions drawn from an independent benchmarking investigation. This study focused on major limestone producers in the Czech Republic which export their product abroad. These producers’ domestic market share is almost 66%. Specifically, the following companies were subjects of this benchmarking analysis: Českomoravský cement, a.s.; Cement Hranice, a.s.; LOMY MOŘINA, s.r.o.; Holcim (Česko) a.s.; and Velkolom Čertovy schody, a.s. The financial (ROE, profit margin) and production (return-on-investment, LTA, and labour productivity) ratios were the benchmarking’s starting point. These ratios were from company performance during the period 2008–2010. The mathematical and statistical methods of financial analyses provided for the data assessments namely, the standard variable method. The application of this method yielded results rating limestone producers in a best-to-worst sequence. The benchmarking information’s value can be increased if the ratios are weighted, which expresses the significance of individual ratios. This study applied the Fuller’s triangle method. Concerning the producers investigated, Cement Hranice, a.s. has been the best performer, and Velkolom Certovy schody, a.s. the worst.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Benchmarking największych producentów wapieni w Republice Czeskiej
benchmarking, spółka górnicza, wapień, Republika Czeska
Jakość podejmowania decyzji, a tym samym właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem, jest ściśle związane z pozyskiwaniem ważnych informacji, którymi powinno dysponować kierownictwo firmy. Jedną z metod pozyskiwania takich ważnych informacji jest benchmarking. Znaczenie benchmarkingu jest na tyle ważne, że coraz więcej badaczy włącza go jako obowiązkową część składową działalności przedsiębiorstwa. W sferze gospodarki występują jednak trudności z wykorzystaniem tej metody zarządzania z powodu tajemnicy prawa handlowego. Szeroka grupa fachowców jest więc pozbawiona cennych informacji. Nasze opracowanie ma na celu przyspieszenie zmiany tej sytuacji wprowadzając zasady i pokazując efekty benchmarkingu dla wybranych spółek wydobywających wapienie. W ramach benchmarkingu wybrano największe spółki górnicze w Republice Czeskiej zajmujące się eksploatacją wapieni. Wybrane spółki obejmują obecnie 66% rynku. Wybrano więc: Ceskomorawsky cement a.s.; Cement Hranice a s.; LOMY MORINA, spol.s r. o; Holcim (Cesko) a. s., członek koncernu ; Velkolom Certovy schody, a. s. Podstawą badań benchmarkingu były wskaźniki finansowe (ROE, stopa zysku) i produkcyjne (koszty, wielkość produkcji DHM, wydajność pracy). Obliczenia tych wskaźników prowadzono dla lat 2008–2010. Ocena danych wykonywana była na podstawie analizy finansowej. Do przeprowadzenia analizy finansowej wybrano metodę matematyczno-statystyczną. Zastosowano metodę normowania zmiennych, której rezultatem było utworzenie rankingu przedsiębiorstw od najlepszego do najgorszego. Wykazano, że znaczenie benchmarkingu można zwiększyć przydzielając wskaźnikom, za pomocą których badany jest obiekt przemysłowy, odpowiednie wagi, zmieniające rangę wybranych wskaźników. W obliczeniach autorzy zdecydowali się zastosować metody Fulliera, a konkretnie trójkąt Fulliera. W dużej liczbie badanych przedsiębiorstw wydobywczych spółki „Cement Hranice” w podanym wyżej okresie, w najgorszej sytuacji znajdowało się przedsiębiorstwo Velkolom Certovy schody a.s.
 
REFERENCES (21)
1.
Drucker F.P., 1999 – Mangement Challenges for Managers of 21st Century. 1st Edition. New York: HarperCollins Publishers Inc.
 
2.
Drucker F.P., 2002 – To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku (The Most Important of Drucker in One Volume). Praha: Management Press.
 
3.
Fiala P., 2008 – Modely a metody rozhodování (Decision-Making Models and Methods). Praha, Oeconomica.
 
4.
Fotr J., 2003 –Manažerské rozhodování (Managerial Decision-Making),Dědina J., Hrůzová H., Praha, Ekopress.
 
5.
Fotr J., 2010 Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje (Managerial Decision-Making: Procedures, Methods and Tools). Praha, Ekopress.
 
6.
Fulmer R.M., 2001 – Goldsmith, Marshall. The leadership investment: how the world’s best organizations gain strategic, Appendix A: Benchmarking – The Systematic Transfer of Best Practices. USA, AMACOM.
 
7.
Gift R.G., Kinney C.F., 1996 – Today’s Management Methods: A Guide for the Health Care Executive. USA, Jossey-Bass.
 
8.
Karlof Bengt, Loevingsson H.F., 2005 – The A-Z of Management Concepts and Models. London, Thorogood Publishing.
 
9.
Hornická ročenka (Mining Annual) 2008, 2009 – Ostrava, Montanex.
 
10.
Hornická ročenka (Mining Annual) 2009, 2010 – Ostrava, Montanex.
 
11.
Hornická ročenka (Mining Annual) 2010, 2011 – Ostrava, Montanex.
 
12.
Nenadál J., 2011 – Benchmarking – mýty a skutečnost (Benchmarking – Myths and Reality), Vykydal D., Halfarová P., Praha, Management Press.
 
13.
Oakland S.J., 1993 – Total quality management: the route to improving performance: 2nd ed., Great Britain.
 
14.
Pojasek B.R., 2010 – Benchmarking to sustainability in four steps.. Environmental Quality Management, United States, vol. 20, Issue 2, p. 87–94, DOI: 10.1002/tqem.20282.
 
15.
Sedláček J., 2011 – Finanční analýza podniku (Company Financial Analysis), Brno: Computer Press.
 
16.
Shapiro E., 1999 – Fast-cycle benchmarking. Harvard Management Update, UNITED States: Harvard Business Publishing Newsletters, vol. 4. Issue 4, p1, 4p. Business Source Complete.
 
17.
Shah D., Kleiner H.B., 2011 – Industrial Management, Benchmarking for quality, Vol. 53, Issue 2, p. 22–25, 4p, 1 Color Photograph, 2 Diagrams. EBSCO Information Services – Business Source Complete, Copyright of Industrial Management is the property of Institute of Industrial Engineers.
 
18.
Starý J., 2010 – Surovinové zdroje České republiky: nerostné suroviny 2010 (Mineral Resources of the Czech Republic, 2010), statistické údaje do roku 2009 (Statistics until 2009). Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR.
 
19.
Starý J., 2012 – Surovinové zdroje České republiky: nerostné suroviny 2011(Mineral Resources of the Czech Republic, 2011), statistické údaje do roku 2010 (Statistics until 2010). Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR.
 
20.
Stuart Michael, Mullins Eamonn, Drew Eileen, Statistical quality control and improvement, European Journal of Operational Research, 1996, Vol. 88, Issue 2, Pages 203-214. EBSCO Information Services – Business Source Complete.
 
21.
Vaněk M., Mikoláš M., Růčková H., Bartoňová J., Kučerová L., 2011 – Žoček, František. Analysis of Mining Companies Operating in the Czech Republic in the Sector of Non-metallic and Construction Minerals. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 27, z. 4, s. 17–32.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953