The role of corporate bonds in financing mining sector companies during an economic downturn
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(1):141–155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the subject of bond issues in Poland as a source financing operations of mining enterprises. The volume of issues is not impressive, either as a proportion of investment expenditure or the GDP. Highly developed countries use this form of debt much more broadly. Issuing bonds has many advantages over raising capital by issuing shares or contracting bank loans. The cost of raising capital by floating bonds can be lower than by taking out bank loans and issuing shares. However, there are still many barriers that hinder raising capital from this form of debt. The greatest barrier seems to be the shortage of domestic capital on the Polish debt market. When looking for sources to finance growth investments, companies increasingly frequently issue corporate bonds. In highly developed countries, bond issues are used much more broadly than in Poland. This is demonstrated by the ratios of bond issues to the GDP, to investment expenditure or to loans, as presented in this article. Bond issues are widely used by large mining companies, because this form of debt is flexible and the cost of raising capital in this way is lower than by issuing shares or contracting loans. So far, bonds have been issued in Poland by Katowicki Holding Węglowy. Further coal companies (JSW, Kompania Węglowa) are preparing corporate bond programmes to use the raised funds for investments. However, there are many barriers that hinder raising capital from this form of debt. The greatest barrier seems to be the shortage of domestic capital on the Polish debt market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce
obligacje korporacyjne, kryzys finansowy, źródła finansowania, przedsiębiorstwo górnicze
W artykule zawarte zostały problemy emisji obligacji w Polsce jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Poziom emisji nie jest imponujący ani w relacji do nakładów inwestycyjnych ani do PKB. Kraje wysoko rozwinięte znacznie szerzej korzystają z tej formy długu. Emisja obligacji wykazuje wiele zalet w relacji do pozyskania kapitału z emisji akcji czy z kredytów banków. Koszty pozyskania kapitału z emisji mogą być niższe niż z kredytów bankowych i emisji akcji. Jednak ciągle wiele barier utrudnia pozyskanie kapitału z tej formy długu. Największą barierą wydaje się być niedobór rodzimego kapitału na rynku długu w Polsce. Poszukując źródeł finansowania inwestycji rozwojowych spółki coraz częściej wykorzystują emisję obligacji korporacyjnych. W krajach wysoko rozwiniętych zakres korzystania z emisji obligacji jest znacznie szerszy niż w Polsce. Wskazują na to zamieszczone w artykule relacje emisji obligacji do PKB, do nakładów inwestycyjnych czy do kredytów. Szeroko z emisji obligacji korzystają duże firmy górnicze ze względu na elastyczność tej formy długu i relatywnie niższe koszty pozyskania kapitału niż z emisji akcji czy z kredytów. W Polsce z emisji obligacji skorzystał dotychczas Katowicki Holding Węglowy. Kolejne spółki węglowe (JSW, Kompania Węglowa) przygotowują programy emisji obligacji korporacyjnych, zamierzając pozyskane środki przeznaczyć na inwestycje. Jednak wiele barier utrudnia pozyskanie kapitału z tej formy długu. Największą barierą wydaje się być niedobór rodzimego kapitału na rynku długu w Polsce.
 
REFERENCES (16)
1.
Agarwal i in. 2007 – Agarwal V., Fung W.H., Loon Y.C., Naik N.Y., 2007 – Liquidity Provision in the Convertible Bond Market: Analysis of Convertible Hedge Funds CFR Working Paper No. 04–03, University of Cologne, cologne, Germany.
 
2.
Bąk P., 2007 – Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Część 2: Źródła kapitału obcego – Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 2.
 
3.
Cornett i in. 2012 – Cornett M.M. , McNutt J. J., Strahan P. E., Tehranian H., 2012 – Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis. Journal of Financial Economics vol. 105, iss. 3.
 
4.
Czerwiński M., 2010 – Catalyst, czyli kolejny etap transformacji polskiego rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586.
 
5.
Drabek J., 2010 – Emisja obligacji korporacyjnych węglowych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 4.
 
6.
Fabozzi F.J., 2005 – The handbook of fixed income securities. Mc Graw-Hill. New York.
 
7.
Fabozzi F.J., 2009 – Bond Markets, Analysis, and Strategies. Published by Prentice Hall. New York.
 
8.
Jajuga K., 2009 – Obligacje i akcje. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 
9.
Kustra A., 2008 – Kalkulacja kosztów w działalności górniczej traktowanej jako projekt – ujęcie strategiczne i operacyjne. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/2.
 
10.
Kustra A., 2010 – Wykorzystanie obligacji w finansowaniu projektów górniczo-geologicznych na rynku światowym. Górnictwo i Geoinżynieria z. 3.
 
11.
Mergers, acquisitions and capital raising in mining and metals, Ernst&Young, 2008–2011.
 
12.
Podedworna-Tarnowska D., 2009 – Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. [W:] Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 16, Szczecin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533.
 
13.
Sierpińska M., Kustra A., 2010 – Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Wiadomości Górnicze nr 1.
 
14.
Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., 2012 – Credit problems of companies in Poland during Poland’s economic slow down period. [W:] Dilemmas of the contemporary economy facing global changes. Edited by J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics.
 
15.
Thakor A.V., 2012 – Incentives to innovate and financial crises. Journal of Financial Economics volume 103 Issue.
 
16.
Ustawa o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku, nr 120, poz.1300 z późniejszymi zmianami).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953