Characteristics of mineral fibres waste as source of ecological threats
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(4):85–96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents full mineralogical and chemical characteristics as well physical and mechanical properties of mineral fibre (basalt, glass and ceramic) waste formed in the process of insulating materials' dismantling. On the basis of chemical investigations (using an electrone microprobe), X-ray and DTA analyses, changes in microstructure, chemical and phase compositions were determined after insulating materials had been used. The examined fibres have been ranked in the following order with respect to the increasing degree of changes: basalt, glass and ceramic. In basalt and glass fibres, changes occur only in chemical composition of individual fibres. Use of ceramic fibres leads to formation of new phases: mullite and cristobalite. Comparison of physical, mechanical and chemical properties of mineral fibre waste with those of asbestos (completely different) must result in different technological characteristics, including respirability, which in the case of mineral fibre is less aggressive in terms of biological effect on a human organism. It cannot be excluded, however, that the increased respirability (signalled in the literature) of certain types of ceramic fibres partially results from a supporting role played by chemically different secondary fibres formed in devitrification process. In the case of ceramic fibres examined by the author these are new phase fibres, easily separable from each other at higher temperatures.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka odpadów włókien mineralnych jako źródła zagrożeń ekologicznych
włókna mineralne, dewitryfikacja szkliwa, respirabilność włókien, odpady włókniste, utylizacja odpadów
W artykule przedstawiono pełną charakterystykę mineralogiczno-chemiczną i własności fizykochemiczne, powstających w czasie demontażu wyłożeń izolacyjnych, odpadów włókien mineralnych: bazaltowych, szklanych i ceramicznych. Na podstawie badań chemicznych (w tym z wykorzystaniem mikrosondy elektronowej) oraz rentgenograficznych i derywatograficznych prześledzono zmiany w mikrostrukturze, składzie chemicznym i fazowym włókien po eksploatacji materiału izolacyjnego. Według wzrastającego stopnia zaawansowania zmian uszeregować można badane włókna w kolejności: włókna bazaltowe, szklane i ceramiczne. We włóknach bazaltowych i szklanych ograniczają się one do zmian w mikrostrukturze włókna i zróżnicowanym (w przypadku włókien bazaltowych) składzie chemicznym poszczególnych włókien. We włóknach ceramicznych eksploatacja prowadzi do pojawienia się nowych faz: mullitu i krystobalitu. Z porównania własności fizykomechanicznych i chemicznych opadów włokien mineralnych z własnościami azbestu (diametralnie różnych) wynikać muszą odmienne cechy technologiczne, w tym również respirabilne, w przypadku włókien mineralnych mniej agresywne przy biologicznym oddziaływaniu na organizm człowieka. Nie można wykluczyć, że w sygnalizowanej w literaturze światowej podwyższonej respirabilności niektórych odmian włókien ceramicznych wspomagającą rolę odgrywać mogą powstałe w procesie dewitryfikacji odmienne chemicznie wtórne włókna - w przypadku badanych przez autora włókien ceramicznych reprezentowane przez włókna nowych faz, łatwo oddzielających sie od siebie w wyższych temperaturach.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953