Coal cleaning in jig systems – profitability assessment
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska, Gliwice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(3):67–82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coal preparation processes have a decisive impact on sales of commercial products. Obtaining the maximum production value from raw coal at different commercial contracts is an important issue. It is therefore important to search for new ways of increasing the production value. Jigs partition curves have a shape deviating from the ideal curve, which causes the appearance of incorrect grains in the process of coal enrichment. Application of a group of jigs improves the shape of the resultant partition curve. With the same demanded value of ash content in the final concentrate from a group of two jigs (Fig. 3) with the repeated concentrate enrichment (2 os. K) and with the recirculation of intermediate product (2 os. rec. KO), it is possible to significantly increase the production value when compared to the case of a single jig – particularly in the case of a demanded low value of ash content. Estimating the increase in operating costs (investment costs have been omitted as irrelevant per 1 Mg al enriched coal over the second jig lifetime) shows that – particularly in the case of a low demanded value of ash content – application of the second jig can remain economically profitable (Fig. 5). Thus, if the coal preparation plant has more jigs, the advisable action is their suitable use through the application of secondary enrichment or intermediate product recirculating. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena opłacalności wzbogacania węgla w układach osadzarek
wzbogacanie węgla, osadzarka, wzbogacanie wielokrotne, wzbogacanie równoległe, sterowanie procesem technologicznym, optymalizacja produkcji
Procesy wzbogacania mają decydujący wpływ na zbyt produktów handlowych. Ważnym zagadnieniem jest uzyskiwanie maksymalnej wartości produkcji z węgla surowego przy różnych kontraktach handlowych. Istotne jest więc poszukiwanie nowych sposobów zwiększenia wartości produkcji. Krzywe rozdziału osadzarek mają kształt odbiegający od idealnej krzywej, co powoduje, że w procesie wzbogacania grawitacyjnego pojawiają się ziarna błędne. Zastosowanie grupy osadzarek poprawia kształt wypadkowych krzywych rozdziału. Dzięki temu przy tej samej zadanej zawartości popiołu w koncentracie końcowym z grupy dwóch osadzarek (rys. 3): z ponownym wzbogacaniem koncentratu (2 os. K) i z recyrkulacją produktu pośredniego (2 os. rec. KO) możliwe jest uzyskanie znacząco większej wartości produkcji niż w przypadku pojedynczej osadzarki – szczególnie w przypadku małej zadanej zawartości popiołu. Wzrost wartości produkcji jest szczególnie znaczący w przypadku nadawy trudno wzbogacalnej. Oszacowanie przyrostu kosztów eksploatacyjnych (koszty inwestycyjne zostały pominięte jako nieistotne w przeliczeniu na 1 Mg węgla wzbogacanego w całym okresie eksploatacji drugiej osadzarki) pokazuje, że właśnie w przypadku małej zadanej zawartości popiołu zastosowanie drugiej osadzarki może być ekonomicznie opłacalne (rys. 5). Jeśli więc w zakładzie wzbogacania znajduje się więcej osadzarek, to celowym działaniem jest odpowiednie ich wykorzystanie, poprzez zastosowanie wzbogacania wtórnego lub z recyrkulacją produktu pośredniego. [...]
 
REFERENCES (22)
1.
Bartoniek, W. i Głowiak, S. 2003. Ekonomiczne aspekty eksploatacji osadzarek. Materiały IX Konferencji Automatyzacji Procesów Przeróbki Kopalin, Szczyrk, 4–6 czerwca 2003, s. 7–21.
 
2.
Blaschke i in., 1991 – Blaschke, W., Mokrzycki, E. i Blaschke, S.A. 1991. System cen na węgiel kamienny. Przegląd Górniczy nr 2, s. 18–26.
 
3.
Blaschke i in., 1992 – Blaschke, W., Mokrzycki, E., Blaschke, S.A., Grudziński, Z. i Lorenz, U. 1992. Analiza kosztów wzbogacania węgla kamiennego w zależności od stopnia złożoności układu technologicznego. Przegląd Górniczy nr 11, s. 21–35.
 
4.
Blaschke,W. i Nycz, R., 2003. Problemy produkcji czystych energetycznych węgli kamiennych. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej z. 21, Inżynieria Środowiska, Koszalin, s. 755–766.
 
5.
Cierpisz, S. i Pielot, J. 2001. Symulacyjne statyczne modele procesów i układów sterowania w zakładach wzbogacania węgla. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Monografia nr 28.
 
6.
Gawlik L. red., 2006. Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej. Wydawnictwo IGSMiE, Kraków.
 
7.
Głowiak S., 2009. Wpływ składu ziarnowego nadawy na skuteczność wzbogacania w osadzarce. Materiały XV Konferencji Automatyzacji Procesów Przeróbki Kopalin, Szczyrk, 2–4 czerwca, s. 37–50.
 
8.
Lorenz i in., 2002 – Lorenz, U., Blaschke,W. i Grudziński, Z. 2002. Propozycja nowej formuły sprzedażnej węgla energetycznego przeznaczonego dla energetyki zawodowej. Studia, Rozprawy, Monografie nr 112, Wydawnictwo IGSMiE, Kraków.
 
9.
Martyniak, J. 1996. Metody maksymalizacji wychodu koncentratu węglowego. Wiadomości Górnicze nr 5, s. 235–240.
 
10.
Mokrzycki, E., 2001. Rachunek kosztów w zakładzie przeróbki węgla kamiennego. Wydawnictwo IGSMiE, Kraków.
 
11.
Pielot, J. 2004. Analiza wpływu niedokładności wzbogacania węgla na uzyskiwane efekty ekonomiczne. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 6(401), s. 34–43.
 
12.
Pielot, J. 2009. Poprawa efektywności produkcji w strukturach o różnej konfiguracji wzbogacalników dwuproduktowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 1(455), s. 32–40.
 
13.
Pielot, J. 2010a. Wielokryterialna analiza wartości produkcji w przykładowym układzie z wielokrotnym wzbogacaniem węgla. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 2 (468), s. 11–20.
 
14.
Pielot, J. 2010b. Analiza maksymalnej wartości produkcji przy wzbogacaniu różnych klas ziarnowych węgla energetycznego w osadzarkach. Górnictwo i Geoinżynieria z. 4/1, Kraków, s. 217–230.
 
15.
Pielot, J. 2010c. Efekty wzbogacania węgla energetycznego w dwóch równoległych osadzarkach. Górnictwo i Geoinżynieria z. 4/1, Kraków, s. 231–240.
 
16.
Pielot, J. 2010d. An analysis of effects of coal jigging after changes in the grain composition of a feed. Archives of Mining Sciences 55(4), Kraków, p. 827–846.
 
17.
Pielot, J. 2011a. Wielokryterialna optymalizacja produkcji układów technologicznych grup wzbogacalników grawitacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Monografia nr 306, Gliwice.
 
18.
Pielot, J. 2011b. Wpływ zmian składu ziarnowego nadawy na efekty wzbogacania węgla w układach osadzarek. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 10(488), Katowice, s. 32–39.
 
19.
Stępiński, W. 1973. Ekonomiczna ocena procesów wzbogacania węgla i rud. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 
20.
Śmiejek, Z. 2006. Strategia rozwoju konstrukcji polskich osadzarek – racje ekonomiczne zastosowań. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 9, z. spec., Kraków, s. 439–446.
 
21.
Venkoba Rao, B. i Kapur, P.C. 2008. Simulation of multi-stage gravity separation circuits by size-density. International Journal of Mineral Processing 89, p. 23–29.
 
22.
Yagun i in., 2002 – Yagun, H., Shan, L. i Maixi, L. 2002. A Profit–Oriented Expert System for Coal Washery Optimization. Coal Preparation 22, p. 93–107.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953