Filtration forming the sediment of low compressibility on the mesh filter
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(3):83–97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The publication shows a method of determining the final equations of the filtration process at a V/t constant flow for different values of sO compressibility co-efficient equal 1/4, 1/5 and 1/6, respectively. These compressibility co-efficients correspond to the final equations of filtration for records 28, 35 and 42. The relevant final equations of filtration were derived based on the general equation of filtration by record number 3 for the special case of a constant flow by record 6. In general, the equation of filtration by record 3, derived from the general Darcy equation of fluid flow through the porous layer (Ciborowski 1965; Dahlstrom and Nickolaus 1956; Hertjess 1948; Hertjess and Haas 1949; Le Lec 1962; Palica et al. 2008; Rodziewicz et al. 2011; Wiśniewski et al. 2013) by record 1, has been for the transformed form of a record 6 solved, assuming that the pressure occurring in the second part of the denominator is the process motor pressure, and thus the same pressure, to which refers the numerator in the equation by record 3 – this is a new approach defined in the theoretical analysis process that has already been shown in earlier publications, such as (Piecuch et al. 2013; Piecuch 2009, 2010). [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Filtracja z utworzeniem osadu o małej ściśliwości na siatce filtracyjnej
analiza teoretyczna, proces filtracji, ściśliwość osadu
Publikacja przedstawia metodę określenia końcowych równań procesu filtracji przy stałym przepływie V/t dla różnych wartości współczynnika ściśliwości sO równym odpowiednio 1/4, 1/5 oraz 1/6. Tym współczynnikom ściśliwości odpowiadają końcowe równania filtracji według zapisów 28, 35 oraz 42. Odnośne końcowe równania filtracji zostały wyprowadzone na podstawie ogólnego równania filtracji według zapisu 3 dla szczególnego przypadku stałego przepływu według zapisu 6. Ogólnie równanie filtracji według zapisu 3, wyprowadzone z ogólnego równania Darcy’ego przepływu płynu przez warstwę porowatą (Ciborowski 1965; Dahlstrom i Nickolaus 1956; Hertjess 1948; Hertjess i Haas 1949; Le Lec 1962; Palica i in. 2008; Rodziewicz i in. 2011; Wiśniewski i in. 2013) według zapisu 1 zostało dla przekształconej postaci w zapisie 6 rozwiązane przy założeniu, że występujące w mianowniku ciśnienie jest ciśnieniem motorycznym procesu, a więc tym samym ciśnieniem do którego odnosi się licznik w równaniu wyjściowym według zapisu 3 – to jest określone nowe podejście w analizie teoretycznej procesu, które zostało przedstawione już w innych wcześniejszych publikacjach m.in. (Piecuch i in. 2013; Piecuch 2009, 2010). [...]
 
REFERENCES (31)
1.
Bodzek, M. i Konieczny, K. 2011. Membrane Techniques in the Removal of Inorganic Anionic Micropollutants from Water Environment – State of the Art. Archives of Environmental Protection 37(2), s. 15–29.
 
2.
Chmiel, K. i Palica, M. 2005. Modelowanie procesu biofiltracji. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection 7, s. 143–175.
 
3.
Ciborowski, J. 1965. Inżynieria chemiczna. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 611 s.
 
4.
Dahlstrom, D.A. i Nickolaus, N. 1956. Theory and practice of continuous pressure filtration. Chemical Engineering Progress 3, s. 87–93.
 
5.
Gajewska, M. i Obarska-Pempkowiak, H. 2009. 20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection 11, s. 875–888.
 
6.
Hertjess, P. M. 1948. Industrial filtration. Department of Chemical Engineering. Technical University Delft, s. 254–259.
 
7.
Hertjess, P. M. i Haas, H. 1949. Studies in filtration Recoil Trav. Chim, Pays-Bas 6, s. 361–382.
 
8.
Kocurek, J. i Palica, M. 2002. Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu. Część 1. Teoretyczny opis filtracji z równoczesną kompresją osadu. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection 4, s. 133–166.
 
9.
Le Lec, P. 1962. Variatons de permeabilite des gateax de filtration. Genie Chimique 3, s. 61–83.
 
10.
Malczewska, B. 2008. Sewage sludge rheological properties variability in dependence of drawing sludge samples at different times. Archives of Environmental Protection 34(4), s. 109–116.
 
11.
Mielczarek, K. i Bohdziewicz, J. 2011. Performance prediction of ultrafiltration of post process coke wastewater based on the assumption of hydraulic filtration resistance model. Archives of Environmental Protection 37(4), s. 107–118.
 
12.
Obarska-Pempkowiak i in. 2011 – Obarska-Pempkowiak, H., Gajewska,M.,Wojciechowska, E. i Stosik,M. 2011. Systemy hydrofitowe do oczyszczania spływów powierzchniowych w rejonie Zatoki Gdańskiej. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection 13, s. 173–186.
 
13.
Palica, M. i Kocurek, J. 2001. Wybrane zagadnienia teorii filtracji i kompresji osadów. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 139 s.
 
14.
Palica, M. i Kocurek, J. 2003. Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu. Część 2. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 5, s. 87–122.
 
15.
Palica i in. 2007 – Palica, M., Grotek, M., Niemirowski, J. 2007. Opis odwadniania zawiesiny zrzutowej po wirówce filtracyjno-sedymentacyjnej BIRDa modelem SORENSENA. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 9, s. 133–158.
 
16.
Palica i in. 2008 – Palica, M., Pęczek, K., Kurowski, Ł. i Niemirowski, J. 2008. Periodyczna filtracja wirowa zawiesiny zrzutowej po wirówkach BIRDa zawierającej dodatek flokulantu MAGNAFLOC 336. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 10, s. 275–288.
 
17.
Palica i in. 2009 – Palica, M., Gierczycki, A. i Lemanowicz, M. 2009. Własności filtracyjne zawiesiny po wirówkach DECANTER po dodaniu flokulantu MAGNAFLOC 919. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 11, s. 823–836.
 
18.
Palica i in. 2010a – Palica, M., Wątor, K., Thullie, J. i Kurowski, £. 2010. Odwadnianie szlamu węglowego na drodze periodycznej filtracji wirowej. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 12, s. 489–502.
 
19.
Palica i in. 2010b – Palica, M., Spyrka,W. i Adamczyk, M. 2010. Testy filtracji ciśnieniowej zawiesiny odpadowej z odmulnika DORRa. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 13, s. 1885–1201.
 
20.
Pawęska, K. i Kuczewski, K. 2013. The small wastewater treatment plants-hydrobotanical systems in Environmental Protection. Archives of Environmental Protection 1(39), s. 39–58.
 
21.
Piecuch, T. 1978. Badania procesu filtracji ciśnieniowej poflotacyjnych odpadów rud miedzi. Rudy i Metale Nieżelazne 12, s. 639–643.
 
22.
Piecuch, T. 2009. Równanie Darcy jako podstawa analizy teoretycznej szczególnych przypadków procesu filtracji. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 11, s. 299–318.
 
23.
Piecuch, T. 2010. Technika wodno-mułowa. Urządzenia i procesy. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 504 s.
 
24.
Piecuch i in. 2013 – Piecuch, T., Piekarski, J. i Malatyńska, G. 2013. The Equation Describing the Filtration Process with Compressible Sediment Accumulation on a Filter Mesh. Archives of Environmental Protection. 1(39), s. 39–58.
 
25.
Piekarski, J. 2009. Colmatation blockage during gravitational filtration process of coal suspension on sand bed. Mineral Resources Management 25, s. 121–133.
 
26.
Piekarski, J. 2009. Analiza wybranych parametrów kolmatacji w procesie filtracji grawitacyjnej. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 11, s. 421–438.
 
27.
Piekarski, J. i Dąbrowski, T. 2011. Investigations on colmatation during filtration process on the porous deposit. Polish Journal of Environmental Studies 10, s. 51–56.
 
28.
Piekarski, J. 2011. Zastosowanie metod numerycznych do modelowania procesu filtracji grawitacyjnej. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 13, s. 315–332.
 
29.
Rodziewicz i in. 2011 – Rodziewicz, J., Filipkowska, U. i Janczukowicz,W. 2011. Zastosowanie tarczowych złóż biologicznych do oczyszczania ścieków z hodowli ryb. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 13, s. 1233–1244.
 
30.
Sówka, J. i Piecuch, T. 1974. Stan badań teoretycznych i praktycznych nad procesem filtracji zawiesin. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 403(60), s. 13–26.
 
31.
Wiśniewski i in. 2013 – Wiśniewski, J., Kabsch-Korbutowicz, M. i Łakomska, S. 2013. Usuwanie bromków i bromianów z wody w procesie wymiany anionów przez membranę jonowymienną. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection 15, s. 1260–1279.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953