Context and adaptive transformation applied to interpretation of acoustic pseudoimpedance images of rocky surroundings
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):273–288
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Underground hydrocarbon storage plays an important role in the world. The most of them is located in depleted natural gas reservoirs. Rocky salt deposits with homogenous inner structure and horizontal or semi-horizontal stratum may be the best for future plans of under ground reservoir localisation. Within salt deposit, stratum inhomogeneity as well as changes of thickness and lithology should be especially examined and predicted before the underground reservoir location plan is fixed. Seismic surface measurement data are the most economical source of such information. Calculations of seismic section inversion leads to approximation of distribution of acoustic pseuoimpedance. The pseudoimpedance acoustic sections analysis and visualisation are effective ways to stratum homogeneity identification goal. In this paper, the improvement of geologic section image resolution by use of minimum entropy deconvolution method before inversion (for synthetic data generated by INVERS system) is applied. The authors propose context and adaptive transformation of images also as a way to increase the effectiveness of correct interpretation of simulated images. The paper introduces the algorithms of visual trans- formation and analysis of results to define quality of rock section structure interpretation. The goal of the study is to develop applications of image transformation tools to inhomogeneity detection of lithology-phacial structure of seam-like salt deposits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Transformacja kontekstowa i adaptacyjna stosowana w interpretacji obrazów pseudoimpedancji akustycznej środowiska skalnego
zbiornik węglowodorów, pomiar sejsmiczny, pomiar powierzchniowy, rozkład pseudoimpedancji, pseudoimpedancja akustyczna, analiza danych, wizualizacja danych, kontekstowa transformacja obrazu, adaptacyjna transformacja obrazu, przekrój skalny, wykrywanie niejednorodności, pokład soli
Podziemne zbiorniki węglowodorów pełnią ważną rolę we współczesnym świecie. Większość z nich jest lokalizowana w opróżnionych zbiornikach gazu ziemnego. Złoża soli kamiennej o jednorodnej wewnętrznej strukturze i poziomym lub prawie poziomym warstwowaniu stwarzają doskonałe warunki dla lokalizacji planowanych podziemnych zbiorników węglowodorów. W pokładach soli, jednorodność, zmiany litologii i miąższości pokładu, powinny być dokładnie rozpoznane przed podjęciem decyzji o lokalizacji zbiornika. Powierzchniowe pomiary sejsmiczne są ekonomicznym źródłem niezbędnych informacji. Wykonanie inwersji sekcji sejsmicznych prowadzi do uzyskania przybliżonego rozkładu impedancji akustycznej. Dane takich rozkładów są bazą do tworzenia obrazów i wizualnej interpretacji budowy ośrodka skalnego. Detekcja niejednorodności litologiczno- facjalnych w budowie pokładowych złóż soli może być rozpoznawana na podstawie właściwej interpretacji obrazów sekcji pseudoimpedancji akustycznej. W artykule wykorzystano metodę dekonwolucji minimum entropii dla polepszenia rozdzielczości obrazów sekcji geologicznych. Zaproponowano również przekształcenia kontekstowe i adaptacyjne obrazów dla zwiększenia efektywności poprawnej interpretacji obrazów symulowanych przez system INWERS. Przedstawiono algorytm przekształceń wizualizacji i analizy wyników określającej jakość interpretacji budowy ośrodka skalnego Praca ma na celu rozwój zastosowań narzędzi obróbki obrazów do wykrywania niejednorodności zmian litologiczno-facjalnych struktury w poziomych pokładach soli kamiennej.
 
REFERENCES (13)
1.
Boyle R., Sonka M., Hlavac V., 1993 - Image Processing, Analysis, and Machine Vision. First Edition, University Press, Cambridge.
 
2.
Broadhead M.K., Pflug L.A. - Deconvolution for transient classification using fourth order statistics. Naval Research Laboratory, Acoustics Division, Stennis Space Center, MS 39529-5009, USA.
 
3.
Figiel W., Kawalec-Latała E., 2008 -Analiza obrazów sekcji pseudo impedancji akustycznej. Górnictwo i Geoinżynieria t. 32, z. 1, s. 65-72.
 
4.
Figiel W., Kawalec-Latała E., 2008 - Zastosowanie analizy i przetwarzania obrazów do interpretacji syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 2/3, s. 371-385.
 
5.
Gaskill J.D., 1978 - Linear Systems, Fourier Transforms, and Optics, John Wiley and Sons, Inc., New York.
 
6.
Gonzales R.C.,Wintz P., 1987 - Digital Image Processing, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Co., Massachusets.
 
7.
Hunt B.R., 1973 - The Application of Constrained Least Squares Estimation to Image Restoration by Digital Computer, IEEE Transactions on Computers, Vol C-22, No. 9, September 1973.
 
8.
Jędrzejowska-Zwinczak H., 1984 - Zastosowanie metody sejsmoakustycznej w zagadnieniach prognozowania przekroju geologicznego. Prace IGNiG nr 52, s. 105-123.
 
9.
Kawalec-Latała E., Markiewicz A., 2007 - Zastosowanie syntetycznych sekcji pseudo impedancji akustycznej do odwzorowania geologii w rejonie potencjalnej budowy tawernowego magazynu węglowodorów w soli Nal NW części LGOM. Geotechnika w budownictwie i górnictwie (prace naukowe Inst. Geotechniki. i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej), nr 76, s. konf. 42, s. 315-323.
 
10.
Kawalec-Latała E., 2008 - The influence of seismic wavelet on the resolution of pseudo impedance section for construction of underground storage. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 2/3, s. 387-397.
 
11.
Pitas J.I., 1993 - Digital Image Processing Algorithms, Prentice Hall International (UK) Ltd., Cambridge.
 
12.
Sacchi M.D., Velis D.R., Cominguez A.H., 1994 - Minimum entropy deconvolution with frequency-domain constraints, Geophysics vol.59, no 6, p.938-945, June 1994.
 
13.
Wiggins R.A., 1978 - Minimum Entropy Deconvolution. Geoexploration vol. 16, pp. 21-35.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953