Engineering geology investigations for foundation design in extension of 'Strachocina' natural gas underground storage in flysch Carpathians
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):289–301
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper results of soil investigations for design of underground gas storage infrastructure foundations are presented. By the year 2012 Polish Oil and Gas Company will increase storage capacity of 150 mln m3, over two times. It will be necessary to make foundation of compressors, gas cold storages and buildings on slopes built from fysch deposits. They are characterized by different strength parameters and complicated tectonically. Investigations included core drillings, undisturbed sampling, ground penetration radar (GPR) scanning, geotechnical laboratory index, consolidation, oedometer IL and direct shear-box tests. Different test methods, including ground movements inclinometer and piezometer measurements together with slope stability analysis allowed soils characterization. Significant differences between flat area localized on top with shallow depth of stiff rocks and colluviums valleys to the north and south were detected. Investigations proved that foundation of infrastructure will be possible, but it requires changing in design project including some buildings and other elements of infrastructure. For some parts of slopes piles foundations have to be constructed. Also control monitoring measurements will be necessary.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania geologiczno-inżynierskie dla rozbudowy podziemnych magazynów gazu ziemnego 'Strachocina' w Karpatach fliszowych
geologia inżynierska, monitoring geotechniczny, test in situ, test laboratoryjny
W artykule przedstawiono wyniki badań podłoża gruntowego dla celów posadowienia obiektów infrastruktury związanych z podziemnym magazynowaniem gazu. Do roku 2012 planuje się zwiększyć pojemność magazynów Strachocina ponad dwukrotnie, o 150 mln m3. Niezbędne jest w tym celu posadowienie sprężarek, chłodni gazu i innych budynków na stoku antykliny fliszowej, cechującej się zmiennymi parametrami wytrzymałościowymi i skomplikowaną budową tektoniczną. W celu rozpoznania budowy podłoża wykonano wiercenia rdzeniowe, opróbowanie NNS, profilowania GPR, badania podstawowych parametrów fizycznych gruntów, edometryczne badania ściśliwości oraz badania parametrów wytrzymałościowych gruntów w aparacie bezpośredniego ścinania. Zastosowanie różnorodnych metod badawczych, monitoringu inklinometrycznego i piezometrycznego oraz modelowanie stateczności pozwoliło na charakterystykę podłoża gruntowego. Stwierdzono wyraźną różnicę pomiędzy płaskim obszarem zlokalizowanym na szczycie antykliny, charakteryzującym się płytkim zaleganiem skał zwięzłych a dolinami na północ i południe od niego, gdzie wykryto przemieszczenia wgłębne. Posadowienie projektowanej infrastruktury, w taki sposób, aby zapewnić jej maksymalne bezpieczeństwo, jest możliwe. Wymagać to będzie jednak zmian w projekcie, przeniesienia części obiektów oraz posadowienia pozostałych na fundamentach palowych. Niezbędne będzie także prowadzenie monitoringu w celu kontroli wykonanych zabezpieczeń.
 
REFERENCES (32)
1.
Archiwalne materiały geologiczne - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Sanok (1042) wraz z objaśnieniami. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990.
 
2.
Bednarczyk Z., 2009a - Ground Penetrating Radar (GPR) Scanning In Geological And Geotechnical Recognition Of Mountain Site For Polish Oil & Gas Company, 22 SAGEEP Symposium, Environmental and Engineering Geophysical Society, Fort Worth, Texas USA, pp. 731-738.
 
3.
Bednarczyk Z., 2009b - Landslide Risk and Mitigation Measures in Poland, 17th Conference on Engineering Geology" University of Aplied Sciences Zittau/Gorlitz, DGGT Deutsche Gesselschaft fur Geotechnik e. V., DGG Deutsche Gesselschaft fur Geowissenschaften e. V, pp. 121-126.
 
4.
Bednarczyk Z., 2008a - Landslide geotechnical monitoring network for mitigation measures in chosen locations inside the SOPO Project Carpathian Mountains, Poland - Proceedings of The FirstWorld Landslide Forum, ICL, ONZ, Tokyo, Japan, pp. 71-75.
 
5.
Bednarczyk Z., 2008b - Flysch landslides geotechnical monitoring in Beskidy, The Carpathian Mountains Poland, ISC-3 Conference on Site Characterization, ISSMGE, Taipei, Taiwan, Taylor and Francis Group/Balkema London, 269-274.
 
6.
Bednarczyk Z., 2008c - Application of GPR Scanning for Landslide Investigations in Polish Carpathians - Near Surface 2008: 14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, EAGE, Krakow, B-18, CD pp. 4-8.
 
7.
Bednarczyk Z., 2007 - Badania geologiczno-inżynierskie karpackich osuwisk fliszowych w rejonie Gorlic (Beskid Niski). III Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, PKGIŚ, Uniwersytetu Adama Mickiewicza Geologos, Poznań, 331-333.
 
8.
Bednarczyk Z., 2006 - Landslide monitoring and instrumentation for Sękowa Landslide Stabilization Project (Carpathian Mountains). EU Centre of Excellence REA, PGI Spec. Pap. 24, 9-14.
 
9.
Corominas J., 1996 - The Angle of reach as mobility index for small and large landslides, Canadian Geotechnical Journal no 33, pp. 260-271.
 
10.
Dunicliff J., 1988 - Geotechnical Instrumentation for monitoring field performance. Wiley & Sons.
 
11.
Daniels D.J., 2004 - Ground-Penetrating Radar - 2nd ed. IEE Radar, sonar, navigation &avionics series 15, 726. The Institution of Electrical Engineers, London U.K., MPG Books Limited.
 
12.
Finlay P.J., Mostyn G.R., Fell R., 1999 - Landslide risk assessment: prediction of travel distance Canadian Geotechnical Journal 36, pp. 556-562.
 
13.
Gil E., Długosz M., 2006 -Threshold values of rainfalls triggering selected deep-seated landslides in the Polish Flysch Carpathians-Studia Geomorphologica Carpatho.-Balcan. 40, 21-43.
 
14.
Evaluation of Embankment Stability During Construction 1970: USA Army Corps of Engineers report EM 1110-1902.
 
15.
Janbu N., 1998 - Slope stability evaluations in engineering practice, NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelinge Universitet, Instittutt for Geoteknikk, Bulletin 34, Trondheim, Norway.
 
16.
Kotarba A., 1986 - Rola osuwisk w modelowaniu rzeźby beskidzkiej i pogórskiej. Prz. Geogr. t. 58.
 
17.
Larsen J.O., 2002 - Some aspects of physical weather related slope processes. Doktor ingeniøravhandling Norges teknisk-Naturvitenskapelinge Universitet Department of Geotechnical Engineering, 19, 1-70.
 
18.
Margielewski W., 2004 - Typy przemieszczeń grawitacyjnych mas skalnych w obrębie form osuwiskowych polskich Karpat fliszowych. Przegląd Geologiczny vol. 52, nr 7.
 
19.
Poprawa D., Rączkowski W., 2003 - Osuwiska Karpat. Przegląd Geologiczny vol. 51, nr 8.
 
20.
PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia. Symbole, podział i opis gruntów.
 
21.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie. bezp. budowli. Oblicz. Stat. i projektowanie.
 
22.
PN-B-04452:2002: Geotechnika. Badania polowe.
 
23.
PN-B-02479: Geotechnika: Dokumentowanie geotechniczne.
 
24.
PN-B-02481:1998. Geotechnika: Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
 
25.
Przewodnik geologiczny po wschodnich Karpatach fliszowych: Praca zbiorowa pod redakcją naukową Kazimierza Żytki. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1973.
 
26.
Raczkowski W., Mrozek T., 2002 - Activating of landsliding in the Polish Flysch Carpathians by the end of the 20th century - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan, 36, 91-111.
 
27.
Senneset K., 1998 - General Report, Natural and man-made hazards: Landslides, stability anallysis, control, case histories", NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelinge universitet, Instittutt for Geoteknikk, Bulletin 34, Trondheim, Norway.
 
28.
Thiel K. (red.), 1989 - Kształtowanie fliszowych stoków Karpackich przez ruchy masowe na przykładzie badań na stoku Bystrzyca w Szymbarku. IBW - IG i PZ PAN.
 
29.
Wiłun Z., 1987 - Zarys Geotechniki. WKiŁ, Warszawa.
 
30.
Wysokiński i L., 1991 - Posadowienie obiektów budowlanych w sąsiedztwie skarp i zboczy. Instrukcja ITB 304, Warszawa.
 
31.
Vaughan P.R., Walbanncke H., 1983 - Pore pressure changes and the delayed failure of cutting slopes in overconsolidated clay. Geotechnique 23, No. 4, 531-539.
 
32.
Zabuski L., Thiel K., Bober L., 1999 - Osuwiska we fliszu Karpat polskich. Geologia, modelowanie, obliczenia stateczności. Wyd. IBW PAN, Gdańsk.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953