Cost-benefit analysis for the assessment of environmental aspects of mining industry
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(4):117–124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Environmental issues are having an increasing influence on the mining industry. Mining and metallurgical processes are burdensome to the environment, mainly due to large bulk of material to be transported and processed. It isimpossible to contain such extensive activities within a limited area so the spheres of influence cover considerable areas, even changing the landscape. The primary non-ferrous industries are particular examples of this, as non-ferrous ores contains only a few percent of metals. The rest of extracted mineral has to eliminate gradually in the successive stages of production. Thus, it is technology that decides the quality of the streams of separated waste and their total amount cannot deny the law of mass conversation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzstanie analizy korzyści i strat do oceny aspektów środowiskowych przemysłu wydobywczego
ocena cyklu życia (LCA), Analiza korzyści i strat (CBA), gospodarka odpadami górniczymi
W ostatnich latach w przemyśle wydobywczym coraz większego znaczenia nabierają badania i inwestycje mające na celu ograniczenie zagrożeń oddziałujących na środowisko naturalne. Pojawiają się nowe techniki stosowane w zarządzaniu środowiskiem, np. Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA). W przypadku górnictwa celem LCA powinno być ustalenie, jaki wpływ na środowisko wywiera cały proces produkcji danego surowca (od poszukiwań geologicznych po końcową utylizację produktu i rekultywację terenów pogórniczych) oraz określenie, w których fazach procesu zagrożenia dla środowiska są największe. Stosowanie analizy LCA przynosi istotne korzyści przedsiębiorstwom, którym zależy na ograniczeniu negatywnego wpływu ich działalności na środowisko naturalne. LCA jest bowiem narzędziem, które pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska ludziom za nie odpowiedzialnym. Dzięki wynikom LCA można wskazać optymalne rozwiązania, mające na celu minimalizację wpływu danego procesu lub produktu na środowisko. Pozwala ona bowiem nie tylko dokonać analizy globalnej, ale także przyjrzeć się poszczególnym fazom procesu, np. procesowi zarządzania odpadami. Dodatkowo, przeprowadzając badania LCA i LCC mogą stać się podstawą do prawidłowego i szybkiego przeprowadzenia analizy korzyści i strat, która uwzględniać będzie wszelkie aspekty środowiskowe. Analiza korzyści i strat jest analitycznym narzędziem, w którym bierze się pod uwagę zbiór kosztów i korzyści i analizuje się je z punktu widzenia producenta i odbiorcy. Wyrażenie ich w jednostkach finansowych przy użyciu metody zaktualizowanej wartości netto (NPV) umożliwia na wskazanie rozwiązań przynoszących największe korzyści. Przy uwzględnianiu aspektów środowiskowych - w niniejszym artykule - zaproponowano, aby przy poszukiwaniu rozwiązań optymalnych z punktu widzenia środowiska i ekonomii stosować zaktualizowaną wartości netto całego cyklu życia (LCNPV) badanego przedsięwzięcia.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953