Imitation strategy as a key factor in mining company exports
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(4):113–116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Among the available marketing strategies in dealing with major competitors of a mining company on the given foreign market, the strategy of imitation may help to improve the company's exports. Its most common forms, the conditions for its successful employment and major advantages are discussed in the paper. The threats it involves are also given due consideration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia imitacji jako czynnik rozwoju eksportu przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego
imitacja, eksport, strategia marketingowa, działalność promocyjna
Wśród wielu strategii marketingowych w stosunku do konkurentów na danym rynku zagranicznym przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego może - jako czynnik rozwoju eksportu wytwarzanych przez siebie surowców mineralnych - stosować strategię imitacji. Omówiono najczęściej stosowane formy tej strategii oraz warunki jej skutecznego stosowania, a także korzyści płynące z prowadzenia tej strategii matketingowej. Przedstawiono również zagrożenia, jakie powoduje jej stosowanie przez dane przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953