Covenants as barriers limiting enterprises’ use of bank loans
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2019-03-26
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(4):165-180
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article addresses the issue of conditions that the borrower is obliged to fulfill during the crediting process. These terms, the so-called covenants are built into credit agreements and are aimed at limiting banks’ risk when financing business entities. However, at the same time, covenants constitute conditions limiting the scope of use of bank loans. Covenants are very diverse. The principle hypothesis of the study assumes that the covenants differ according to the type of credit and the characteristic of the industry and the financial situation of the enterprise. In order to examine the hypothesis, an analysis of 25 credit agreements in three corporations and their subsidiaries was undertaken. These entities belong to fuel, mining and metallurgical sectors. At the same time, we observe the extent to which these covenants were kept during four quarters of 2016 and two quarters of 2017. Due to the confidentiality of the data contained in the loan agreements, the names of groups and their companies were kept confidential at the request of their management. Studies have also shown that abiding by non-financial covenants has been more difficult than abiding by financial covenants. In covenants, several contracts stipulated that a company cannot freely dispose fixed assets, restructure them or use leased assets which hinders the use of those asset to repay debt. One major obstacle was the fact that the company could not undertake any additional business beyond the existing one. This hindered the diversification of companies’ activities, which would improve their competitive position on the market. The author intends to conduct further research on covenants to highlight their flexible use and to increase the availability of bank loans to business entities.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kowenanty jako bariery ograniczające zakres korzystania z kredytów bankowych przez przedsiębiorstwa
kredyt bankowy, kowenanty finansowe, kowenanty pozafinansowe
W artykule podjęty został problem warunków, do których spełnienia w trakcie kredytowania zobligowany jest kredytobiorca. Warunki te, czyli tzw. kowenanty, wbudowane są w umowy kredytowe i mają na celu ograniczenie ryzyka banku przy finansowaniu podmiotów gospodarczych. Dla podmiotów tych jednak mogą stanowić równocześnie warunki ograniczające zakres korzystania z kredytów bankowych. Myślą przewodnią badań była hipoteza, w której założono, że kowenanty są zróżnicowane stosownie do rodzajów kredytów oraz specyfiki branż i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W celu potwierdzenia hipotezy przeprowadzono analizę 25 umów kredytowych w trzech korporacjach i ich spółkach zależnych. Podmioty te należą do sektora paliwowego, wydobywczego i metalurgicznego. Sprawdzono równocześnie w jakim stopniu kowenanty te były dotrzymywane w czterech kwartałach 2016 roku i dwóch kwartałach 2017 roku. Ze względu na poufność danych zawartych w umowach kredytowych nazwy grup kapitałowych i ich spółek zostały utajnione na życzenie zarządów tych podmiotów. Badania wykazały ponadto, że dotrzymanie kowenantów pozafinansowych sprawiało firmom więcej problemów niż dotrzymanie kowenantów finansowych. W kilku umowach zapisano, że firma nie może swobodnie dysponować majątkiem trwałym, restrukturyzować go, wykorzystać leasingu zwrotnego co utrudniało wykorzystanie tego majątku do zwrotu długu. Sporym utrudnieniem były warunki, zastrzegające, że firma nie może podejmować dodatkowej działalności poza dotychczasową. Utrudniało to dywersyfikacje działalności spółek, która poprawiłaby ich pozycje konkurencyjną na rynku. Autorka zamierza prowadzić dalsze badania nad kowenantami, aby wskazać bankom pole do ich elastycznego stosowania, a tym samym zwiększenia dostępności kredytów bankowych dla podmiotów gospodarczych.
 
REFERENCES (13)
1.
Achleitner et al. 2012 – Achleitner, A., Braun, R., Hinterramskogler, B. and Tappeiner, F. 2012. Structure and determinants of financial covenats in leveraged buyouts. Review of Finance 16(3), pp. 647–684.
 
2.
Bąk, P. 2007. Characteristics of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Part 2: Sources of the foreign capital. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 23, Issue 2, pp. 101–117.
 
3.
Bąk, P. 2008. Financing of the investment activity based on the example of coal mininig industry. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 24, Issue 3, pp. 11–17.
 
4.
Billett et al. 2007 – Billett, M.T., King, T.HD. and Mauer, D.C. 2007. Growth opportunities and the choice of leverage, debt maturity, and covenants. Journal of Finance 62(2), pp. 697–730.
 
5.
Brycz et al. 2015 – Brycz, B., Pauka, M. and Śmieja, N. 2015. The importance of covenants on corporate bond market in theory and empirical research – a literature review (Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych – przegląd literatury). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia t. 1, 74, pp. 23–34 (in Polish).
 
6.
Jonek-Kowalska, I. 2013. Bankruptcy risk a Polish mining enterprise – reasons, symptoms and consequences [In:] Aktualne problemy podnikovej sfery 2013. Zbornik vedeckych prac, ed. by S. Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Bratislava, Vydavatel’stvo Ekonom, pp. 211–217.
 
7.
Królikowska, E. and Sierpińska-Sawicz, A. 2016. The types of covenants in bond issuance programs of mining industry companies (Rodzaje kowenantów zawartych w programach emisji obligacji w spółkach węglowych). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 32(2), pp. 5–30 (in Polish).
 
8.
Niedziółka, P. 2014. Possible applications of financial covenants in corporate banking (Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 10(934), pp. 135–145 (in Polish).
 
9.
Pauka, M. and Śmieja, N. 2013. Using debt covenants of put options embedded in bonds – an empirical research among bond issuers from real estate development industry in Poland (Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji – badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 766, pp. 399–409 (in Polish).
 
10.
Śmieja, N. and Pauka, M. 2013. Covenants analysis in corporate bonds issued by the debt collection firms (Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Vol. XLVII, 3, Sectiio H, pp. 551–561 (in Polish).
 
11.
Reisel, N., 2014. On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues. Journal of Corporate Finance 27, pp. 251–268.
 
12.
Sierpińska-Sawicz, A. and Bąk, P. 2016. Costs of corporate bond issue in coal mining companies. Contemporary Economics 10(2), pp. 99–112.
 
13.
Smith, W. and Warner, Jr., J.B., 1979. On financial contracting, An Analysis of bond covenants. Journal of Financial Economics 7, pp. 117–161.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top