Dynamics forms of creep and relaxation in the rock mass
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(1):101–108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, considerations on the possibility of rheological constitutive equation with the help of dynamic factor have been notified. The sense of it embodies in supplement the component containing second derivative at time. The particular dynamic form of rheological constitutive equation named standard dynamic has been analyzed. The process of dynamic (accelerating) creep and dynamic (pulsating) relaxation has been defined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu
górotwór, pełzanie, odprężenie, dynamika
W pracy podano rozważania na temat możliwości wzbogacenia reologicznego równania konstytutywnego o czynniki dynamiczne przez dodanie składników zawierających drugie pochodne względem czasu. Przeanalizowano szczególny przypadek dynamicznej formy reologicznej równania konstytutywnego nazwanego standard dynamic. Zdefiniowano i opisano zjawisko dynamicznego (przyspieszającego) pełzania oraz dynamicznej (pulsującej) relaksacji.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953