The possibilities of use of satellite pictures for seismotectonic analysis in Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(1):93–100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In paper the analysis of lineaments determined on satellite and tectonic of LGOM has been presented. Tectonics influences on seismicity particularly in the range of high-energy tremors. Two regional megalineaments are observed in LGOM, probably, they have connections with deeper cracks in Earth interior. Up-to-Permean tectonics could determine the behaviour of fault zones in LGOM deposits - very complicated due to multiphase formation. Otherwise, subsequent tectonic activity is essential and still important due to meaningful tremor occurence of high energy in the LGOM. It possess also meaning for environmental and surface and underground infrastructure in this site.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych do analizy sejsmotektonicznej Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
lineamenty, tektonika, sejsmiczność
W artykule przedstawiono analizę lineamentów wyznaczonych ze zdjęć satelitarnych i tektoniki Lubińsko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Tektonika wpływa znacząco na sejsmiczność, szczególnie w zakresie wysokoenergetycznych wstrząsów. W rejonie LGOM występują dwa regionalne megalineamenty, które prawdopodobnie mają związek z rozłamem wgłębnym w skorupie ziemskiej. Tektonika przedpermska może determinować zachowanie się stref uskokowych w złożu, których budowa jest bardzo skomplikowana z uwagi na wielofazowość powstawania tych stref. Jednakże najsilniejszy wpływ miała aktywność tektoniczna w fazie laramijskiej, nakładając się na starsze fazy górotwórcze. Poruszony problem jest istotny i nadal aktualny z uwagi na utrzymującą się na obszarze LGOM znaczną ilość wysokoenergetycznych wstrząsów. Ma on znaczenie dla ochrony obiektów powierzchniowych i podziemnych oraz bezpieczeństwa powszechnego na terenach górniczych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953