Environmental hazards of the metallurgical wastes dumping sites - barium and arsenic ions elimination with ionits
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(2):79–88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an impact of the metallurgical wastes dumping site on the following parts of the environment: air, soil and surface waters. Some of the methods used to prevent wastes interactions were showed. The results of the metallurgical wastes leachate samples research, in which toxic metal ions have been found, are presented results of examinations performed on water extracts derived from two types of metallurgical wastes were given. The chemical analysis of water extracts indicate exceeded concentration of toxic metals, such as: lead, arsenic, barium and others. Preliminary results of some metals elimination from the water extracts with PUROLITE ion-exchangers were also presented. The utilised acidous cationit with Na+ groups exchanges the Ba2+ ions in almost 90%, similar to S 930 ionit with chelating groups (Table 5 and 7). Whereas the anionit with hydroxyl groups removes the arsenic ions(V) from the solution with the 60% efficacy (Table 7).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zagrożenie środowiska przez składowiska odpadów metalurgicznych - eliminacja jonów baru i arsenu za pomocą jonitów
składowisko, odpady metalurgiczne, jonity, wyciąg wodny
W pracy omówiono wpływ składowiska odpadów metalurgicznych na sfery środowiska: powietrze atmosferyczne, glebę i wody powierzchniowe. Przedstawiono niektóre sposoby zapobiegania oddziaływania tych odpadów. Podano wyniki badań wyciągów wodnych próbek odpadów metalurgicznych, w których stwierdzono obecność jonów metali toksycznych dla środowiska. Analizy chemiczne wodnych wyciągów wskazują na przekroczenia zawartości metali toksycznych, m.in. takich jak: ołów, arsen, bar i in. Przedstawiono również wstępne wyniki eliminacji zawartości niektórych metali z wyciągów wodnych za pomocą jonitów Firmy PUROLITE. Zastosowany silnie kwaśny kationit z grupami Na+ wykazuje zdolność wymiany jonów Ba2+ prawie w 90%, podobnie jak jonit z grupami chelatującymi S 930 (tab. 5 i 7). Natomiast anionit z grupami hydroksylowymi usuwa z roztworów jony arsenu(V) z wydajnością około 60% (tab. 7).
 
REFERENCES (15)
1.
Bodzek M., Bohdziewicz J., Konieczny K., 1997 - Techniki membranowe w ochronie środowiska. Wyd. 1. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
2.
Florjańczyk Z., Penczak S., 1998 - Chemia polimerów. Wyd. 1. T. 3. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
3.
Gala A., Sanak-Rydlewska S., 2010 - Sorpcja jonów Pb 2+ z roztworów wodnych na łupinach orzecha włoskiego, Przemysł Chemiczny, 89/9, s. 1053-1057.
 
4.
Górski J., 1999 - Oddziaływanie składowisk odpadów na środowisko gruntowo-wodne i ich monitoring. IX Międzynarodowa Konferencja "Budowa bezpiecznych składowisk odpadów'. Wisła, 24-26 luty 1999, s. 71-87.
 
5.
Instrukcja technologiczna Firmy PUROLITE.
 
6.
Jesionek S. K., Sadurski A., 1991 - Nowe federalne kryteria oceny wysypisk odpadów w Stanach Zjednoczonych. Biul. Kom. Oddział. na Środowisko. Warszawa.
 
7.
Kabata-Pendias A., Pendias H., 1993 - Biogeochemia pierwiastków śladowych. Warszawa, PWN.
 
8.
Lema J. M., Mendez R., Blasquez R., 1988 - Characteristics of landfill leachate and alternatives for their treatment. A review, Water, Air and Soil Pollution, vol. 40, pp. 223-250.
 
9.
Mikołajczak J., 2006 - The assessment of environment al risk on the areas degraded by the landfills. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 22, z. 4, s. 67-74.
 
10.
Motyka J., Adamczyk Z., Czop M., D'Obryn K., 2005 - Wpływ składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie koło Olkusza na jakość wód podziemnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 131-152.
 
11.
Podniesiński A., 1979 - Podstawowe problemy ochrony środowiska w Polsce. Warszawa, PWRiL, s. 149.
 
12.
Polska norma PN-Z-15009: 1997. Odpady stałe - Przygotowanie wyciągu wodnego.
 
13.
Sanak-Rydlewska S., 2008 - Wykorzystanie wymiany jonowej do oczyszczania ścieków. Przemysł Chemiczny, 87/5, s. 563-565.
 
14.
Spinosa L., Brunetti A., Lore F., Antonacci R., 1991 - Combined Treatment of Leachate and Sludge: la experiments. Proceedings Sardinia 91, Third International Landfill Symposium S. Magherita di Paula,Cagliari, Italy, 14-18 October 1991, pp. 961- 968.
 
15.
Tremillon B., 1970 - Jonity w procesach rozdzielczych.Wyd. 1.Warszawa, PWN .
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953