Financial charges of enterprises in the mining sector
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):149–160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the problems of enterprise taxation in selected countries of the world with special focus on enterprises in the mining sector. The article first discusses taxes and charges incurred by enterprises of all sectors divided into real and nominal taxes. It presents statistical data concerning the nominal rate of corporate income tax (CIT), real rate of interest due to taxes on profits, real rate of interest due to labour taxes and social insurance taxes as well as the real rate of interest due to other reasons in selected countries of Europe, Asia, both Americas, Africa and Australia. According to the aim of this article the selection relates to the countries where the mining sector is developed. The summary pertains to the problem of synchronization of corporate income tax rates in the European Union. Both arguments for and against such solution are presented in short. The second part is devoted to enterprises in the mining sector, as there are other financial charges, e.g. mining royalties, with different than taxes function. The article presents general ways and kinds of calculating mining royalties and manners for calculating them in selected countries of the world. It has been exemplified by the mining royalties calculation system in Estonia. As far as Poland is concerned, system of mining royalties as well as mining royalties incurred by KGHM Polska Miedź S.A. were presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Obciążenia finansowe przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego
podatek dochodowy, podatek od wynagrodzeń, opłaty eksploatacyjne, konkurencyjność, globalizacja
Artykuł prezentuje problematykę opodatkowania przedsiębiorstw w wybranych krajach świata ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego. W pierwszej kolejności omówiono podatki i opłaty ponoszone przez przedsiębiorstwa wszystkich branż w podziale na opodatkowanie realne i nominalne. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące nominalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), realnej stopy opodatkowania z tytułu podatków od zysku, realnej stopy opodatkowania z tytułu podatków związanych z zatrudnianiem pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne oraz realnej stopy oprocentowania z pozostałych tytułów w wybranych krajach Europy, Azji, obu Ameryk, Afryki i Australii. Zgodnie z celem artykułu wybrano kraje, w których rozwinięty jest przemysł wydobywczy. Nawiązano do dyskutowanego problemu synchronizacji stawek podatku dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej. Przedstawiono krótko argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem, jak i jemu przeciwne. Część druga poświęcona jest przedsiębiorstwom przemysłu wydobywczego, który poza podatkami obciążony jest specjalistycznymi opłatami np. eksploatacyjnymi, mającymi spełniać inne funkcje niż podatki. Przedstawiono ogólne sposoby i rodzaje naliczania opłat eksploatacyjnych oraz konkretne sposoby naliczania tych opłat w wybranych krajach świata. Jako przykłady przedstawiono system naliczania opłat eksploatacyjnych w Estonii. Jeżeli chodzi o Polskę, to przedstawiono zasady tu obowiązujące oraz wysokość opłat eksploatacyjnych ponoszonych na przykładzie producenta miedzi – KGHM Polska Miedź S.A.
 
REFERENCES (11)
1.
Dooley G., Leddin A., 2005 - Perspectives on mineral policy in Ireland. Resources Policy 30, 194-202.
 
2.
Harries K. J.C., 1996 - Mining Royalties Between Private Partners. Canada.
 
3.
Kulczycka J., Nieć M., Uberman R., 2003 - Określenie ilości wydobytej kopaliny stałej przy naliczaniu opłaty eksploatacyjnej. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
Kulczycka J., 2001 - Podatki w światowym górnictwie. W: International mining forum, IGSMiE PAN, seria wykłady, nr 20, Szkoła eksploatacji podziemnej 2001, s. 53-64.
 
5.
Mineral commodity summaries of the Czech Republic. Geofont, Ministry of the Environment, October 2006.
 
6.
Otto J., Andrews C., Cawood F., Doggett M., Guj P., Stermole F., Stermole F., Tilton J., 2006 - Mining Royalties - A Global Study of Their Impact on Investors, Government, and Civil Society. In: Direction in Development - Energy and Mining. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
 
7.
Szmałek K., 2005 - Analiza funkcjonowania nowego systemu opłaty eksploatacyjnej (The analysis of the new royalty system), Przegląd Geologiczny nr 53, 311-319.
 
11.
www.monitorpodatkowy.pl/index....; Iwińska R., Harmonizacja podatku dochodowego od osób prawnych w ramach Unii Europejskiej, "Monitor Podatkowy" nr 7/2007.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953