Characteristics of water, methanol and benzene vapours sorption properties of selected metamorphic types of hard coal
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):139–147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigations of sorption of water, methanol, and benzene vapours on samples of coal that significantly differ in the degree of metamorphism and the resulting content of polar groups as well as in their texture. The consideration of the structure of applied sorbates and possible types of sorbate – coal interactions,makes possible the explanation of the course of sorption isotherms and the relations between them.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych, metamorficznych odmian węgla kamiennego w odniesieniu do par wody, metanolu i benzenu
węgiel kamienny, właściwości sorpcyjne, sorpcja wody, metanol, benzen
W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcji par wody, metanolu i benzenu na próbkach węgla różniących się znacząco stopniem metamorfizmu, a w konsekwencji zawartością polarnych ugrupowań oraz teksturą. Uwzględnienie budowy cząsteczek stosowanych sorbatów i możliwych typów oddziaływań pomiędzy sorbatem a materiałem węglowym pozwoliło na wyjaśnienie przebiegu izoterm sorpcji oraz relacji pomiędzy nimi.
 
REFERENCES (20)
1.
Ceglarska -Stefańska G., 1974 - Praca doktorska, AGH University of Science and Technology, Kraków.
 
2.
Ceglarska -Stefańska G., 1990 - Współzależność procesów sorpcyjnych i dylatometrycznych w układach: węgle kamienne - para wodna dwutlenek węgla matan. ZeszytyNaukowe AGH Chemia, University of Science and Technology, 16.
 
3.
Ceglarska -Stefańska G., Brzóska K., 1993 - Interction between water vapour and hard coal of low degree of methamorphism. Arch. of Min. Sci., 38, s. 375.
 
4.
Chemia i fizyka węgla. Red. S. Jasieńko. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995.
 
5.
Cygankiewicz J., Zarębska K., Żyła M., 2006 - Wpływ stopnia metamorfizmu polskich węgli kamiennych na sorpcję par argonu. Gosp. Sur. Min. 22, s. 259.
 
6.
Grzybek T., Jodłowski G.S., KreinerK., ¯ Żyła M., 1997 - Textural and surface characterisation of modifical coals by sorption and XPS method. Proceedings of 9 th International Conference on Coal Science Essen Germany, I, s. 1827.
 
7.
Hildenbrand A., Krooss B.M., Busch A., Gaschnitz , 2006 - Evolution af methane sorption capacity of coal seams as a function of burial history a case study from the Campine Basin, NE Belgium. Int. Journal of Coal Geology 66, s.179.
 
8.
Milewska -Duda J., 1988 - Sorption of gasses and vapours on hard coals from the point of viev of sorption in polymers. Zeszyty Naukowe AGH University of Science and Technology, Kraków, 1215 s. 97.
 
9.
Kreiner K., 1991 - Struktura porowata i własności sorpcyjne węgli kamiennych. Zeszyty Naukowe AGH Chemia, University of Science and Technology, Kraków, 18, s. 55.
 
10.
Lasoń M., Czuchajowski L., Żyła M., 1960 - A note on the sorption of methanole and water vapours on vitrains. Fuel 39, s. 365.
 
11.
Lasoń M., Żyła M., 1963 - Aparatura do wyznaczania izoterm sorpcji i desorpcji par metodą mikrobiuretek. Chem. Anal. 8, s. 279.
 
12.
Marzec A., 1986 - Macromolecular and Molecular Model of Coal Structure. Fuel Process. Technol. 14, s. 39.
 
13.
Stachurski J., Żyła M., 1995 - The Effects of Water and Methanol Sorption on Surface of Hard Coals of Different Carbonization. Arch. of Min. Sci. 40, s. 317.
 
14.
Tamas K., Vorholz J., Maurer G., 2002 - Molecular Simulation of the High-Pressure Phase Equilibrium of the System Carbon Dioxide-Methanol-Water. J. Phys. Chem. B, 106, s. 7547.
 
15.
Walker P.L., Verma S.K., Rivera -Utrilla J., Davis A., 1988 - Densities porosities and surface areas of coal macerals by their interaction with gases vapours and liquids. Fuel 67, s. 1615.
 
16.
Węgiel kamienny. Red.A. Czapliński. Kraków,WydawnictwaAGH University of Science and Technology, 1994.
 
17.
Żyła M., Kreiner K., Bodek E., 1991 - The problem of the chemical nature of hard coals surface and consideration to their sorptive properties. Arch. of Min. Sci. 36, s. 263.
 
18.
Żyła M., Kreiner K., Grzybek T., 1997 - Zależności fizykochemicznych właściwości węgli kamiennych od chemicznego charakteru powierzchni. Karbo-Energochemia-Ekologia 3, s. 107.
 
19.
Żyła M., Krzyżanowski A., 2000 - Wpływ aromatycznej struktury węgli kamiennych na sorpcje par benzenu i jego alkilowych pochodnych. Karbo-Energochemia-Ekologia 11, s. 354.
 
20.
Żyła M., Cygankiewicz J., Dudzińska A., 2005 - Sorption of nitrogen and carbon dioxide on a number of samples of hard coal having different carbon content. Arch. of Min. Sci. 50, s. 505.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953