Hydrogeochemical background in the region of liquidated open cast sulphur mines on the basis of geostatistical modelling and probability curves
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(4):107-123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Geostatistical modelIing procedures initially developed for the documenting of ore is finding wider application in hydrogeological studies. As a result of the possibility of interpreting sampling data as for regional variations, some authors suggest the application of geostatistical estimation when defining the spatial characteristics of the hydrogeochemical background. This paper presents on the basis of geostatistical analysis and probability curves the actual hydrogeochemical background for groundwater of the Quaternary formation in the surrounds of ex-open cast sulphur mines in the Tarnobrzeg region. The area under study has an area of about 900 km2 The indicator chloride and sulphate ions were selected as being a threat to the quality of groundwater and surface waters in the area under inspection. An estimation of the spatial variability of the indicator ions was achieved geostatisticaly (kriging procedure) using the Geo-EAS computer program. The kriging method estimation of the spatial distribution was preceded by choosing a semivariogram model. For both cases the best approximation of the calculated empirical semivariogram (averaged) was obtained by using a Gaussian model. The best choice of theoretical model enabled the course of relative semivariograms. The characteristic arrangement of the content of indicatory ions with the help of the isoline map was preceded by the kriging block method estimation (as a result of the irregular arrangement of sampling points) of the content of chloride and sulphate ions in the counting blocks (2000 m by 2000 m) covering the area being examined. For each case a relative error estimation map of the content of indicator was prepared.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tło hydrogeochemiczne w rejonie likwidowanych kopalń odkrywkowych siarki na podstawie modelowania geostatystycznego i wykresów prawdopodobieństwa
hydrogeologia, tło hydrogeochemiczne, geostatystyka
Modelowanie geostatystyczne, wypracowane pierwotnie na potrzeby dokumentowania złóż, znajduje coraz szersze zastosowanie również w badaniach hydrogeologicznych. Z uwagi na możliwość interpretacji danych pochodzących z opróbowania jako zmiennych zregionalizowanych, niektórzy autorzy sugerują stosowanie oceny geostatystycznej przy określaniu przestrzennej charakterystyki tła hydrogeochemicznego. W niniejszym artykule przedstawiono, w oparciu o analizę geostatystyczną i wykresy prawdopodobieństwa, aktualne tło hydrogeochemiczne w wodach podziemnych piętra czwartorzędowego, w otoczeniu byłych odkrywkowych kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega. Poddany ocenie obszar badań objął powierzchnię około 900 km2. Jako jony wskaźnikowe wybrane zostały chlorki i siarczany, stanowiące zagrożenie jakości wód podziemnych i powierzchniowych na rozpatrywanym obszarze. Oceny przestrzennej zmienności jonów wskaźnikowych dokonano metodami geostatystycznymi (procedury krigingu) z wykorzystaniem programu komputerowego Geo-EAS. Oszacowanie metodą krigingu rozkładu przestrzennego poprzedzono wyborem modelu semiwariogramu. W obydwu przypadkach najlepszą aproksymację obliczonego semiwariogramu empirycznego (uśrednionego) otrzymano za pomocą modelu Gaussa. Najlepszy dobór modelu teoretycznego umożliwiał przebieg semiwariogramów relatywnych. Charakterystyka rozmieszczenia zawartości jonów wskaźnikowych za pomocą map izoliniowych poprzedzona została oszacowaniem metodą krigingu blokowego (z uwagi na "gniazdowy" rozkład punktów opróbowań) zawartości jonów CL- i SO2/4- w blokach obliczeniowych (o wymiarach 2000 m na 2000 m) pokrywających rozpatrywany obszar. Dla każdego przypadku sporządzono również mapę błędów względnych oceny zawartości wskaźnika.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top