ORIGINAL PAPER
Impact of dividend payments by listed oil and gas companies on their valuation
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Economics
 
2
University of Economics and Human Sciences in Warsaw
 
 
Submission date: 2022-07-12
 
 
Acceptance date: 2022-07-25
 
 
Publication date: 2022-09-30
 
 
Corresponding author
Agata Sierpinska-Sawicz   

Poznan University of Economics
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(3):173–190
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The distribution of net profit is one of the basic problems of the financial strategy of companies. The amount of retained earnings affects the level of investment and the pace of their development, whereas the level of dividends translates into stock prices. Therefore, it is assumed that maintaining the right proportions in the distribution of net profit into the retained part and the part transferred to the shareholders will translate into the company’s value. The first part of the paper contains theoretical considerations on macroeconomic, microeconomic and the capital market determinants influencing companies’ distribution of net profit. A large group of microeconomic factors – long-term trends in changes of net profit, shareholder structure, the company’s life cycle and its investment opportunities – as well as a selection of financing sources facilitating the attainment of the optimal capital structure are discussed. The most important macroeconomic factors include the economic situation, the level of inflation, sector specifics and the situation on the stock market. The authors present the results of empirical research in which they assume that the dividend yield of companies from the oil and gas sector influences the value of the company depending on the level of investments shaping the book value of shares, and that the dividend yield affects the duration of the return on capital expressed as the price to net profit ratio, and thus the level of company risk. The calculated Pearson linear correlation coefficients show an insignificant influence of the dividend yield on the value of companies from the oil and gas sector. This value is determined by a number of other factors. The study is based on statistical data for 2010–2020 derived from Warsaw Stock Exchange Yearbooks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wypłat dywidend przez spółki sektora paliw i gazu notowane na giełdzie w Warszawie na ich wartość
stopa dywidendy, determinanty podziału zysku netto, spółki giełdowe sektora paliw i gazu
Podział zysku netto jest jednym z podstawowych problemów strategii finansowej spółek. Wielkość zysku zatrzymanego wpływa na poziom inwestycji i tempo rozwoju spółek. Równocześnie poziom dywidend przekłada się na ceny akcji na giełdzie. Zakłada się więc, że zachowanie właściwych proporcji w podziale zysku netto na część zatrzymaną i część wytransferowaną do akcjonariuszy przełoży się na wartość spółki. W pierwszej części artykułu zaprezentowano rozważania teoretyczne na temat determinant makro- i mikroekonomicznych oraz rynku kapitałowego warunkujących podział zysku netto w spółkach. Spośród licznej grupy czynników mikroekonomicznych prezentowanych w literaturze omówione zostały długookresowe tendencje w zmianach wielkości zysku netto, struktura akcjonariatu, cykl życia spółki i jej możliwości inwestycyjne oraz dobór źródeł finansowania w celu osiągnięcia optymalnej struktury kapitału. Najważniejsze czynniki makroekonomiczne to: koniunktura gospodarcza, poziom inflacji, specyfika sektorowa oraz koniunktura na rynku giełdowym. Część druga artykułu zawiera wyniki badań empirycznych, w których założono, że stopa dywidendy spółek sektora paliw i gazu wpływa na wartość spółki zależną od poziomu inwestycji kształtujących wartość księgową akcji oraz że stopa dywidendy wpływa na okres zwrotu kapitału wyrażony relacją ceny do zysku netto i tym samym na poziom ryzyka spółki. Obliczone współczynniki korelacji liniowej Pearsona wykazały nieznaczny wpływ stopy dywidend na wartość spółek sektora paliw i gazu. Wartość ta jest kształtowana przez szereg innych determinant. Do badań wykorzystano dane statystyczne za lata 2010–2020 zaczerpnięte z Roczników Giełdowych.
 
REFERENCES (35)
1.
Aczel, A.D. and Sounderpandian, J. 2018. Statistics in Management (Statystyka w zarządzaniu), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 660 pp. (in Polish).
 
2.
Brav et al. 2005 – Brav, A., Graham, J. R., Harvey C.R. and Michaely, R. 2005. Payout Policy in the 21st Century, Journal of Financial Economics 77(3), pp. 483–527. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.07.004.
 
3.
Brealey et al. 2011 – Brealey R.A., Myres S.C. and Alen F. 2011. Principles of Corporate Finance, 10th ed. New York: McGraw-Hill Irwin.
 
4.
Blaszke, E. 2020. Dividend vs. Volatility of Returns of WIG20 and MWIG40 Companies (Dywidenda a zmienność stóp zwrotu spółek z indeksów WIG20 i MWIG40). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business 60(5), pp. 5–17. DOI: 10.15611/pn.2020.5.0 (in Polish).
 
5.
Bulan, L. and Subramanian, N. 2011. The Firm Life Cycle Theory of Dividends [In:] Dividends and Dividends Policy, H. K. Backer ed., John and Wiley & Sons, Kindle Edition (27.01.2011).
 
6.
Cwynar, A. and Cwynar, W. 2007. Creating Shareholder Value Through Long-Term Financial Decisions (Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe). Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości (in Polish).
 
7.
Czapiewski, L. and Kubiak J. 2016. Dividend Payments by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in 1993 –2014 (Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1993–2014). Zeszyty Naukowe uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 4(82), part 2, pp. 59–69. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-04 (in Polish).
 
8.
Damodaran, A. 2017. Corporate Finance. Theory and Practice (Finanse korporacyjne, Teoria i praktyka). Gliwice: Wydawnictwo Helion (in Polish).
 
9.
DeAngelo et al. 2006 – DeAngelo, H., DeAngelo, L. and Stulz, R. 2006. Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: a Test of the Life-cycle Theory. Journal of Financial Economics 81(2), pp. 227–254. DOI: 10.1016/j.jfineco.2005.07.005.
 
10.
Fama, E. F., and French, K.F. 2001. Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity To Pay? Journal of Financial Economics 60(1), pp. 3–43, DOI: 10.1111/j.1745-6622.2001.tb00321.x.
 
11.
Frielinghaus et al. 2005 – Frielinghaus, A., Mostert, B. and Fire, C. 2005. Capital structure and the firm’s life stage, South African Journal of Business Management 36(4), pp. 9–18, DOI: 10.4102/sajbm.v36i4.640.
 
12.
Gajdka, J. 2013. Behavioural Corporate Finance (Behawioralne finanse przedsiębiorstw). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (in Polish).
 
13.
Gordon, M.J. 1963. Optimal investment and financing policy. The Journal of Finance 18(2), pp. 264–272, DOI: j.1540-6261.1963.tb00722.x.
 
14.
Grullon et al. 2002 – Grullon, G., Michaely, R. and Swaminathan, B. 2002. Are Dividends a Sign of Firm Maturity? Journal of Business 75(3), pp. 387–424, DOI: 10.1086/339889.
 
15.
Grullon, G. and Michaely, R. 2002. Dividends, Share Repurchases, and the Substitution Hypothesis. The Journal of Finance LVII (4), pp.1649 -1684, DOI: 10.1111/1540-6261.00474.
 
16.
Górecki, T. 2011. Basic Statistics with Examples (Podstawy statystyki z przykładami). Legionowo: Wydawnictwo BTC (in Polish).
 
17.
Jabłoński, B. 2018. Regularity of Dividend Payments by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in 2009–2018 (Regularność wypłaty dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres 2009–2018). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 374, pp. 54–70 (in Polish).
 
18.
Kaźmierska-Jóźwiak, B. 2016. Ownership Structure vs. Propensity to Pay Dividends (Struktura własności a skłonność do wypłaty dywidendy). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 4(82), part 2, pp. 171–178. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-13 (in Polish).
 
19.
Kowerski, M. 2011. Economic Determinants of Decisions on Dividend Payments by Public Companies (Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne). Kraków: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie – WSIiZ w Rzeszowie – WSZiA w Zamościu (in Polish).
 
20.
Kowerski, M. 2015. Dividends Around the World at the Beginning of the 21st Century (Dywidendy na świecie na początku XXI w.). Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin–Polonia vol. XLIX, section H, pp. 269–277, DOI: 10.17951/h2015.49.4.269 (in Polish).
 
21.
Kuciński, A. 2020. Automatic Dividend Reinvestment Programs as an Instrument of Dividend Payment Policy in a Joint Stock Company (Programy automatycznej reinwestycji dywidendy jako instrument polityki wypłaty dywidendy w spółce akcyjnej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia LIV(4) Section H, pp. 55–68, DOI: 10.17951/h.2020.54.4.55-68 (in Polish).
 
22.
Kwiatkowski, J. 2018. Shareholding Structure and Dividend Payment Policy of R&D Companies in Poland (Struktura akcjonariatu a polityka wypłacania dywidend spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce). International Business and Global Economy 37, pp. 286–298, DOI: 10.4467/23539496IB.18.020.9393 (in Polish).
 
23.
Lintner, J. 1962. Dividends, earnings, leverage, stock prices and the supply of capital to corporations. The Review of Economics and Statistics 44(3), pp. 243–269, DOI: 10.2307/1927792.
 
24.
Litzenberger, R.H. and Ramaswamy, K. 1979. The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: Theory and empirical evidence, Journal of Financial Economics 7(2), pp. 163–195, DOI: 10.1016/0304-405X(79)90012-6.
 
25.
McManus et al. 2006 – McManus D., Gwilym O. and Thomas S.H. 2006. Payment history, past returns and the performance of UK zero dividend stocks. Managerial Finance 32(6), pp. 518–536. DOI: 10.1108/03074350610666247.
 
26.
Miller, M. H. and Modigliani, F. 1961, Dividend policy, growth, and the valuation of shares. The Journal of Business 34(4), pp. 411–433, DOI: 10.2139/ssrn.1328024.
 
27.
Ostasiewicz et al. 2006 – Ostasiewicz, S., Rusnak Z. and Siedlecka, U. 2006. Statistics. Elements of Theory and Tasks (Statystyka. Elementy teorii i zadania). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu (in Polish).
 
28.
Pieloch-Babiarz, A. 2016. Capital Market Reaction to the Payment of an Initial Dividend in the Light of the Catering Theory of Dividends (Reakcja rynku kapitałowego na wypłatę dywidendy inicjalnej w świetle cateringowej teorii dywidendy). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 263, pp. 88–102 (in Polish).
 
29.
Pieloch-Babiarz, A. 2017. Dividend Payment in Companies with Dispersed Ownership (Wypłata dywidendy w spółkach z rozproszoną własnością). Przegląd Organizacji 6(929), pp. 29–36, DOI: 10.33141/po.2017.06.04 (in Polish).
 
30.
Sierpińska, M. 1999. Dividend Policy in Capital Companies (Polityka dywidend w spółkach kapitałowych). Warszawa-Kraków: WN PWN (in Polish).
 
31.
Sierpińska, M. and Jachna, T. 2012. Evaluating a Company in Accordance with Global Standards (Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych). Warszawa: WN PWN (in Polish).
 
32.
Sierpińska-Sawicz, A. 2015. The Company’s Life Cycle vs Its Dividend Policy and the Level of Investments Made (Cykl życia spółki a polityka dywidend i poziom realizowanych inwestycji). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 855, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 74(1), pp. 193–202, DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-17 (in Polish).
 
33.
Sierpińska-Sawicz, A. 2018. Covenants as barriers limiting enterprises use of bank loans. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(4), pp. 165–180, DOI: 10.24425/122588.
 
34.
Skousen, M. 2011. Structure of Production. Stock Market, Capital, Consumption (Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja). Warszawa: Fijorr Publishing (in Polish).
 
35.
Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie). 2010–2020, Stock Exchange Yearbooks (Roczniki Giełdowe). [Online:] https://www.gpw.pl/biblioteka-... (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953