ORIGINAL PAPER
The pace of removing asbestos-containing products in Poland and the forecast time for the completion of this process
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Instytute, Polish Academy of Science
 
 
Submission date: 2022-08-10
 
 
Final revision date: 2022-08-16
 
 
Acceptance date: 2022-08-16
 
 
Publication date: 2022-09-30
 
 
Corresponding author
Beata Klojzy-Karczmarczyk   

Mineral and Energy Economy Research Instytute, Polish Academy of Science
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(3):191-207
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The asbestos removal in Poland is carried out based on the Programme of Country Cleaning from Asbestos for the Years 2009–2023. Pursuant to this document asbestos-containing materials should be removed from the territory of the whole country by the end of 2032. The pace of asbestos-containing products removal was estimated and also the time necessary to implement this process. These figures were estimated using two resources of data. The data gathered in the Asbestos Database (Asbestos Database... 2022) were analysed, and the analysis of detailed stocktaking and its update for 20 selected communes of various nature was carried out. The pace of removing in the analysed communes is definitely diversified. The obtained values generally range from 0.28 to 6.35 kg/R/y (kg per resident/year). An averaged pace of asbestos removal for the entire country is from 2.24 to 3.65 kg/R/y, depending on the adopted method of calculations. The analysis has shown that considering the current pace of asbestos-containing products removing, these materials will not be removed from the area of Poland by the set date, i.e. by the end of 2032. In individual provinces the amount of asbestos and the pace of removal are drastically different. Retaining the current pace of asbestos-containing products removing, such products will disappear from Poland only within 27–193 years, depending on the province. An average pace of removal, given for the country scale, allows to state that 83 years are needed for the total removal of asbestos products.
ACKNOWLEDGEMENTS
This paper has been prepared within the framework of the statutory activity of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences in Kraków, Poland
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tempo usuwania wyrobów zawierających azbest w Polsce i prognozowany czas zakończenia tego procesu
azbest, wyroby azbestowo-cementowe, tempo usuwania, szacowane wskaźniki, zakończenie procesu
Usuwanie azbestu w Polsce realizowane jest na podstawie Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032. Zgodnie z tym dokumentem materiały zawierające azbest powinny zostać usunięte z terytorium całego kraju do końca roku 2032. Oszacowano tempo usuwania wyrobów zawierających azbest oraz czas potrzebny do realizacji tego procesu. Wielkości te szacowano z wykorzystaniem dwóch zasobów danych. Przeprowadzono analizę danych zgromadzonych w Bazie Azbestowej (Asbestos Database... 2022) oraz przeprowadzono analizę szczegółowej inwentaryzacji oraz jej aktualizacji dla 20 wybranych gmin o różnym charakterze. Tempo usuwania w analizowanych gminach jest zdecydowanie zróżnicowane. Uzyskane wartości kształtują się generalnie w granicach od 0,28 do 6,35 kg/M/rok (kg/mieszkańca/rok). Uśrednione tempo usuwania azbestu dla całego kraju wynosi od 2,24 do 3,65 kg/M/rok w zależności od przyjętej metody obliczeń. Analiza wykazała, że biorąc pod uwagę obecne tempo usuwania wyrobów zawierających azbest, materiały te nie zostaną usunięte z obszaru Polski w ustalonym terminie, czyli do końca 2032 roku. W poszczególnych województwach ilość azbestu oraz tempo usuwania diametralnie się różnią. Przy zachowaniu obecnego tempa usuwania wyrobów zawierających azbest, wyroby te znikną z obszaru Polski dopiero na przestrzeni 27–193 lat, w zależności od województwa. Średnie tempo usuwania podane w skali kraju pozwala na stwierdzenie, że do całościowego usunięcia wyrobów azbestowych potrzeba 83 lat.
 
REFERENCES (19)
1.
Asbestos Database... 2022 – Asbestos Database, kept now by the Ministry of Development and Technology. [Online:] http://www.bazaazbestowa.gov.p... [Accessed: 2006–2021, 2018-08-21, 2019-11-06 and 2022-04-29].
 
2.
Glica, M. and Sobczyk, W. 2014. Waste containing asbestos in the Community Szczucin. Journal of the Polish Mineral Engineering Society 1(33), pp. 97–104.
 
3.
NIK… 2016 – NIK on the implementation of the country’s asbestos removal program – detailed information (NIK o realizacji programu oczyszczania kraju z azbestu – informacje szczegółowe). [Online:] https://www.nik.gov.pl/aktualn... [Accessed: 2022-08-04] (in Polish).
 
4.
Journal of Laws, 2003, No. 192, item 1876. Regulations of the Minister of Economy, Labour, and Social Policy of 23 October 2003 on requirements in the field of asbestos use and transfer, and on using and cleaning installations or equipment, in which asbestos was or is used (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest) (in Polish).
 
5.
Journal of Laws, 2004, No. 71, item 649. Regulations of the Minister of Economy, Labour, and Social Policy of 2 April 2004 on methods and conditions of safe use and removal of asbestos-containing products (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest) (in Polish).
 
6.
Journal of Laws, 2010, No. 162, item 1089. Regulations of the Minister of Economy, Labour, and Social Policy of 5 August 2010 on requirements in the field of asbestos use and transfer, and on using and cleaning installations or equipment, in which asbestos was or is used (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest) (in Polish).
 
7.
Journal of Laws, 2011, No. 8, item 649. Regulations of the Minister of Economy, Labour, and Social Policy of 13 December 2010 on methods and conditions of safe use and removal of asbestos-containing products (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest) (in Polish).
 
8.
Journal of Laws, 2020, item 10. Regulation of the Minister of Climate of January 2, 2020 on the waste catalog (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) (in Polish).
 
9.
Journal of Laws, 2020, item 1680 with amendments. The Act on Prohibition of Asbestos Containing Products Use of 19 June 1997 (Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 czerwca 1997 roku) (in Polish).
 
10.
Klojzy-Karczmarczyk, B. and Staszczak, J. 2018. The Demand for Landfills for Asbestos-Containing Waste in Poland. Inżynieria Mineralna. Journal of the Polish Mineral Engineering Society 2(42), pp. 221–230, DOI: 10.29227/IM–2018-02-28.
 
11.
Klojzy-Karczmarczyk, B. and Staszczak, J. 2020. The adopted weight of asbestos-containing products versus results of stocktaking in the area of Poland. Journal of the Polish Mineral Engineering Society 2(2), pp. 41–46, DOI: 10.29227/IM–2020-02-67.
 
12.
Klojzy-Karczmarczyk et al. 2016 – Klojzy-Karczmarczyk, B., Makoudi, S., Mazurek, J., Staszczak, J. and Żółtek, J. 2016. An analysis of inventory results of products containing asbestos in the area of 63 communes in the period from 2005–2015 (Analiza wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na obszarze 63 gmin w latach 2005–2015). The Bulletin of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences 92, pp. 211–224 (in Polish).
 
13.
Krówczyńska, M. and Wilk, E. 2018a. Asbestos Exposure and the Mesothelioma Incidence in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health. 15(8), DOI: 10.3390/ijerph15081741.
 
14.
Krówczyńska, M. and Wilk, E. 2018b. Spatial analysis of asbestos exposure and occupational health care in Poland during the period 2004–2013. Geospatial Health 13(2), DOI: 10.4081/gh.2018.689.
 
15.
Program of Asbestos Removal... 2002 – Program of Asbestos Removal and Asbestos Containig Products in Poland (Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki (in Polish).
 
16.
Program of Country Cleaning... 2009 – Program of Country Cleaning from Asbestos for the years 2009–2032 (Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki (in Polish).
 
17.
Thives et al. 2022 – Thives, L.P., Ghisi, E., Thives Júnior, J.J. and Vieira, A.S. 2022. Is asbestos still a problem in the world? A current review. Journal of Environmental Management 319, DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.115716.
 
18.
Urbaniak, W. 2011. Legal requirements related to the inventory of asbestos-containing materials (Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest). [Online:] https://www.izolacje.com.pl/ar... [Accessed: 2022-08-04] (in Polish).
 
19.
Wilk et al. 2015 – Wilk, E., Krówczyńska, M., Olędzka, G. and Pabjanek, P. 2015. Asbestos landfill and transportation of asbestos-containing products (Składowanie i transport wyrobów zawierających azbest w świetle obowiązującego prawa) [In:] Nauka w służbie przyrodzie – wybrane zagadnienia Olszówka, M. and Maciąg, K. eds., pp. 131–139, Lublin (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top