International classification of resources/reserves and its relation to deposit feasibility
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):19-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
International Framework Classification of Resources/Reserves of Solid Fuels and Mineral Commodities (UNFCR) is the best one for deposit feasibility evaluation. Within it the reserves are the main concern. They are defined as extractable ammount of mineral commodity in given econome conditions, considering mining losses and dilution. UNFCR in general is not contradictory to polish classification and can be casily applied. The only, but substantial difference is the mode of defining reserves. In Poland they are ammount of mineral commodity within the deposit ("in place"), designed for mining in the existing feasibility study. They are rather the "reserve base" for reserve calculations as defined in UNFCR. The extractable reserves are named in Poland "operational" and they should be considered in official resources/reserves classification. Because of different meaning of term "reserves", it should be clearly stated in the UNFCR, if it is used for ammount in place or extracable.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Międzynarodowa klasyfikacja zasobów i jej znaczenie dla gospodarki złożem
gospodarka zasobami, międzynarodowa klasyfikacja zasobów
Międzynarodowa Ramowa Klasyfikacja Zasobów (UNFCR) umożliwia przejrzyste przedstawienie stanu zasobów w sposób dogodny dla projektowania zagospodarowania złoża. Główny nacisk w tej klasyfikacji położony jest na zasoby przemysłowe rozumiane jako "odzyskiwalna" ilość kopaliny w istniejących warunkach ekonomicznych. Odpowiada to zasobom określanym w Polsce, jako operatywne. Klasyfikacja międzynarodowa jest w zasadzie nie sprzeczna z dotychczas stosowaną w Polsce co umożliwia jej wykorzystanie. Istotną różnicę stanowi sposób definiowania zasobów przemysłowych, które w Polsce stanowią ilość kopaliny określona w złożu. Ze względu na różnie rozumiany zakres pojęcia zasobów przemysłowych, w klasyfikacji międzynarodowej powinny być wyraźnie rozróżniane zasoby przemysłowe w złożu ("in situ") i "odzyskiwalne".
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top