Introduction into development and monitoring principles of operation of geothermal water reservoir
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(Zeszyt specjalny 1):77–90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investment projects for geothermal energy utilization are implemented in chronological order according to law regulations. Those regulations, although complicated, clearly show the way of procedure but only in the scope of the investment - without information about reservoir. The paper presents the outline of formal - law procedure and the ways of receiving information - often most important for making a decision about the development and the range of project.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wprowadzenie zasady zagospodarowania i monitorowania pracy złoża wód termalnych
energia geotermalna, rozwój projektu geotermalnego, monitoring złoża
Przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu wykorzystanie energii geotermalnej realizowane są w określonym przepisami prawa porządku chronologicznym. Przepisy te, jakkolwiek skomplikowane, jasno wytyczają ścieżkę postępowania, ale tylko w zakresie samej inwestycji - nie dotykając problematyki pozyskiwania informacji o złożu. W artykule przedstawiono zarys procedury formalnoprawnej oraz sposobów pozyskiwania informacji - często kluczowych przy podejmowaniu decyzji o rozwoju i zakresie projektu.
 
REFERENCES (9)
1.
Bocheńska T i in., 2002 — Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczy, Warszawa.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. z 2002, nr 84, poz. 755).
 
3.
Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. z 2002, nr 94, poz. 840).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. z 2001, nr 153, poz. 1777).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2005, nr 201, poz. 1673).
 
6.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002, nr 9, poz. 84 tekst jednolity).
 
7.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze ((Dz.U. 2005, nr 228, poz. 1947 tekst jednolity).
 
8.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 627).
 
9.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2001, nr 115, poz. 1229 tekst jednolity).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953