Investigation of grinding process energy consumption and grindability of lithologic components of Polish copper ores
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(1):61-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish copper ores are the mixtures of three lithologic types: sandstones, shales and carbonates. Each of them features by different values of physico-mechanical characteristics, what influences on amounts of energy required to their comminution. The further consequence of this fact is other course of comminution process of the ore having various lithologic types contents and necessity of application of the other beneficiation operations system by various material streams flows. The examples of solutions for technological systems beneficiating various mixtures taking into account lithologic composition were presented in table 1 and on fig. 1. The evaluation of energy demand needed to feed grinding process was conducted by themethod of Bond work indexes. The results of analyzes were shown in tables 2 and 3. They show the differences between factors in dependence on sample location in the deposit (also time of sampling). Furthermore, the program of further investigation was initially discussed, allowing to better characterize work of the system of feed preparation to beneficiation process. The research will be continued.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi
energochłonność, proces rozdrabniania, typy litologiczne, polskie rudy miedzi, indeks pracy Bonda
Polskie rudy miedzi są mieszaniną trzech typów litologicznych: piaskowców, łupków i węglanów. Każdy z tych typów charakteryzuje się innymi wartościami właściwości fizykomechanicznych, co wpływa na ilość energii potrzebnej na ich rozdrobnienie. Dalszą konsekwencją tego faktu jest inny przebieg rozdrabniania rudy mającej różne udziały typów oraz konieczność stosowania innego układu operacji wzbogacania przy różnych przepływach materiału w strumieniach. Przykładowe rozwiązania linii technologicznych wzbogacających różne, pod względem składu litologicznego, mieszanki (tab.1) przedstawiono na rysunku 1. Ocenę zapotrzebowania na energię potrzebną do zmielenia nadawy przeprowadzono metodą wyznaczania indeksów pracy Bonda. Wyniki analiz przedstawiono w tabelach 2 i 3. Wykazują one różnice wskaźników w zależności od lokalizacji próbki w złożu (także czasu pobrania). Badania te będą kontynuowane. Omówiono także wstępnie program dalszych badań pozwalających lepiej charakteryzować pracę układu przygotowania nadawy do wzbogacania.
 
REFERENCES (9)
1.
Bond F.C., 1952 - Trans. AIME, 193.
 
2.
Holmes J.A., 1957 - Trans. Instn Chem. Eng. 35.
 
3.
Hukki R.T., 1962 - Trans. AIME, 223.
 
4.
Kasińska-Pilut E., 2008 - Wybrane problemy pracy układów przygotowania rudy do flotacji w Zakładach Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Wyd. Politechniki Śląskiej Górnictwo i Geologia, kwartalnik T. 3, z. 3, Gliwice.
 
5.
Kick F., 1885 - Das Gesetz der proportionalen Widerstand und seine Anwendung. Felix, Lepizig.
 
6.
Lowrison G.Ch., 1974 - Crushing and Grinding. Butterwortsh, London.
 
7.
Monografia KGHM Polska MiedŸ S.A. Wyd. CUPRUM, Lubin 1996.
 
8.
Praca zbiorowa AGH - Określenie możliwości techniczno-technologicznych obniżenia energochłonności procesu mielenia, określenie podatności na rozdrabnianie składników litologicznych przerabianego urobku - Etap I. AGH 2004.
 
9.
Rittinger P.R., 1867 - Lehrbuch der Aufbereitungs Kunde. Ernst and Korn, Berlin.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top