Kriging and its effectiveness in reserves estimation
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(1):35-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, the effectiveness of the kriging application for the estimation of mineral deposits reserves was characterized. The effectiveness of kriging, when linear models of semivariograms of deposit parameters exist, was analized basing on model testing and results of practical applications of the method. It was found that the knowledge of semivariograms enables forecasting the effectiveness of kriging and thus, enables the choice of a method for the reserves estimation. The studies have been allowed to determine the range of effective usage of kriging. The issue is significant in order to define the rules of kriging application in routine elaboration of results of mineral deposits exploration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kriging i jego efektywność w obliczaniu zasobów złóż
obliczanie zasobów złóż, geostatystyka
W artykule scharakteryzowano efektywność stosowania metody krigingu w obliczaniu zasobów złóż w warunkach liniowych modeli semiwariogramów parametrów złożowych. Analizy skuteczności tej metody dokonano na podstawie badań modelowych i wyników praktycznych jej zastosowań. Wykazano, że znajomość semiwariogramów umożliwia prognozowanie efektywności stosowania procedury krigingu, a tym samym pozwala na wybór metody obliczania zasobów. Zrealizowane badania pozwoliły na określenie zakresu jej skutecznego stosowania. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla ustalenia zasad stosowania metody krigingu przy dokumentowaniu złóż.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top