The role of preliminary processing of chromium materials in process of sodium chromate production
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(1):57-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents considerations about meaning that has preliminary processing of chromium materials in process of sodium chromate production. This paper is divided into 2 main parts: theoretic introduction and description of laboratory researches (including final results and conclusions). The first one indicates primary reasons for establish the studies: threats, as hazardous emissions from chemical industry to the natural environment and opportunities, as sustainable growth and development of technologies reducing negative impact of production processes. Scientific and practical experience has been also presented shortly. In the second part necessary assumptions have been formulated, used materials and constitution of chromic charge have been specified, and finally/methods, terms and way of running the researches has been defined. As an effect of the analysis, technological indices of sodium chromate production has been calculated and then used as a base for discussion about gained results and to formulate final conclusions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola obróbki wstępnej surowców chromonośnych w procesie otrzymywania chromianu (VI) sodu
błoto pochromowe, chrom, chromian sodu, ekstrakcja, filtracja, kalcynacja, ługowanie, metody otrzymywania chromianu sodu, obróbka surowców chromonośnych, recyrkulacja, ruda chromowa
W artykule zaprezentowano rozważania nad znaczeniem, jakie w procesie otrzymywania chromianu sodu odgrywa obróbka wstępna surowców chromonośnych. W części wprowadzającej pracy wskazano podstawowe powody przeprowadzenia analizy - zagrożenia, jakie przemysł chemiczny stanowi dla środowiska naturalnego oraz szanse poprawy obecnej sytuacji, które upatruje się w trwałym i systematycznym rozwoju technologii minimalizującej negatywne oddziaływanie procesów wytwórczych. Przedstawiono również pokrótce dotychczasowy dorobek teoretyczny, jak i doświadczenia praktyczne związane z omawianą tematyką. W opisie części doświadczalnej sformułowano niezbędne założenia, dokonano specyfikacji użytych materiałów i składu wsadów chromianowych oraz określono metodykę, sposób i warunki przeprowadzenia badań. W efekcie badań obliczone zostały wskaźniki technologiczne wytwarzania chromianu sodu, które posłużyły za podstawę do dyskusji otrzymanych wyników, a następnie do sformułowania wniosków końcowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top